Onomastica Slavogermanica XXIV

Romana Łobodzińska (red.)
ISSN: 0474-1471
Liczba stron: 184
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2003
Nakład wyczerpany

XXIV tom Onomastica Slavogermanica ukazał się nakładem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, który obok Polskiej Akademii Umiejętności, Saskiej Akademii Nauk Uniwersytetu w Lipsku współfinansuje druk tego czasopisma. Nazwy własne są przede wszystkim przedmiotem zainteresowania językoznawców, ale swoją uwagę poświęcają im też historycy, archeolodzy, przyrodnicy i geografowie, materiał nazewniczy zawiera bowiem ważne dla nich treści pozajęzykowe - historyczne, kulturowe, społeczne czy przyrodnicze. Dlatego też możliwa i wskazana jest kompleksowa i integracyjna interpretacja nomina propria, a Onomastica Slavogermanica są otwarte dla wszystkich badaczy, którym bliska jest problematyka nazw własnych w kontaktach słowiańsko-niemieckich. Niniejszy tom zawiera teksty dotyczące antroponimów (D. Lech), toponimów (A. Chludziński, K. Szcześniak, H. Gaczyńska-Piwowarska) i urbanonimów (E. Borysiak, I. Seiffert) z Pomorza i ze Śląska, a więc z terenów, na których wielowiekowe sąsiedztwo żywiołów polskiego i niemieckiego odcisnęło swe piętno na nazwach własnych. Artykuł o chrematonimach (M. Rutkiewicz) przedstawia współczesne schematy nazewnicze polskie i niemieckie, według których tworzone są nazwy aptek. [ze Wstępu R. Łobodzińskiej]

  • Dorothea Fastnacht, Der Ortsname Traitsching
  • Irena Seiffert, Nazwy ulic i placów w Sobótce koło Wrocławia. Stan przedwojenny i współczesny
  • Werner Muehlner, Ortsnamen slawischer Herkunft im Landkreis Guestrow (Land Mecklenburg - Vorpommern)
  • Krystyna Szcześniak, Listy niepodpisane z dziewiętnastowiecznymi zbiorami nazw rejencji wrocławskiej i legnickiej w zbiorach toruńskiej książnicy
  • Małgorzata Rutkiewicz, Nazwy wiedeńskich aptek - schemat nazewniczy czy specyfika miejsca?
  • Andrzej Chludziński, Toponimia Białogardu
  • Elżbieta Borysiak, Nazwy ulic i placów Świebodzic w aspekcie historycznym araz na tle współczesnej plateonimii miast dolnośląskich
  • Danuta Lech, Imiona chrzestne mieszkańców Opolszczyzny w XIX i XX wieku. Analiza językowo-kulturowa
  • Jana Matúšová, Betonung bei westslavischen toponymischen Integraten ins Deutsche
  • Hanna Gaczyńska-Piwowarska, Niemiecko-polskie i polsko-niemieckie adaptacje nazw w toponimii powiatu jaworskiego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter