Wieś zachodniobiałoruska 1944-1953. Wybrane aspekty

Małgorzata Ruchniewicz
ISBN: 978-83-229-3134-9
Liczba stron: 480
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2010
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Praca Małgorzaty Ruchniewicz poświęcona jest ludności wiejskiej ziem do jesieni 1939 roku stanowiących północno-wschodnie województwa II Rzeczypospolitej. Wprowadzenie na tych ziemiach systemu radzieckiego doprowadzić miało do zerwania z historycznie ukształtowanymi stosunkami społecznymi, postawami i normami. Cezurą początkową narracji jest lato 1944 roku, kiedy Armia Czerwona wyparła Niemców i ponownie ustalono granicę z Polską. Datą zamykającą jest rok 1953, rok śmierci Stalina i początku ograniczonych zmian panującego systemu. W pracy wykorzystano materiały źródłowe z zasobów archiwalnych byłego ZSRR, Polski i Niemiec.

 • Wstęp

Rozdział 1. Wieś Kresów Północno-Wschodnich II RP i BSRR w okresie międzywojennym

 1. Białorusin i Polak między chatą a dworem. Wieś Kresów Północno-Wschodnich II RP
 2. Od chutoru do kołchozu. Wieś BSRR jako przedmiot realizacji różnych faz radzieckiej polityki agrarnej

Rozdział 2. Polityka radziecka i niemiecka wobec wsi i ludności wiejskiej na obszarach okupowanej Polski Północno-Wschodniej w latach 1939–1944

 1. Powiększenie terytorium BSRR i integracja anektowanych ziem II RP w latach 1939–1941
 2. Wieś „Zachodniej Białorusi” w latach 1939–1941
 3. Działania okupantów niemieckich wobec wsi w latach 1941–1944

Rozdział 3. Wieś zachodnich obwodów BSRR w okresie restytucji władzy radzieckiej 1944–1946

 1. Walka o władzę nad wsią. Chłopi a radzieccy funkcjonariusze i „leśni”
 2. Procesy migracyjne a wspólnoty wiejskie w pierwszych latach powojennych

Rozdział 4. Polityka agrarna w BSRR w latach 1944–1947

 1. Zmiana struktury rolnej zachodnich obwodów BSRR po 1944 roku
 2. Odtwarzanie pierwocin systemu kołchozowego sprzed 1941 roku
 3. Odbudowa i włączanie indywidualnej gospodarki rolnej w radziecki system ekonomiczny

Rozdział 5. Proces masowej kolektywizacji wsi zachodniobiałoruskiej

 1. Przygotowania do wznowienia kampanii kolektywizacyjnej
 2. Ożywienie kampanii kolektywizacyjnej w 1948 roku
 3. Decydujące lata 1949–1953
 4. Kołchozowa wieś: strategie życiowe chłopów w pierwszych latach istnienia systemu kołchozowego

Rozdział 6. Społeczność wiejska jako przedmiot działań indoktrynacyjnych w latach 1944–1953

 1. Tak zwana praca masowopolityczna na wsi zachodniobiałoruskiej
 2. Kobiety wiejskie jako obiekt szczególnego zainteresowania władzy
 3. Zwalczanie religii w życiu mieszkańców wsi

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter