Polskie zabiegi o odszkodowania niemieckie w latach 1944/45-1975

Krzysztof Ruchniewicz
ISBN: 978-83-229-2789-2
Liczba stron: 342
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2007
Nakład wyczerpany

Niniejsza książka stawia sobie za cel omówienie zagadnień związanych z niemieckimi odszkodowaniami wojennymi. Składa się z pięciu rozdziałów. W dominującym w niej porządku chronologiczno-problemowym umieszczono jeden ekskurs dotyczący NRD. W pierwszym rozdziale ukazano problem odszkodowań w planach władz polskich w kraju i na emigracji oraz koalicji antyhitlerowskiej. W kolejnym rozdziale zajęto się podstawami prawnymi, które warunkowały politykę RFN wobec odszkodowań. Na przykładzie różnych grup poszkodowanych, jak polskich dipisów, emigracji politycznej, księży, robotników przymusowych oraz ofiar eksperymentów medycznych, wykazano zróżnicowanie w załatwianiu kwestii odszkodowań przez RFN.

Następnie ukazano polskie zabiegi w kraju oraz na arenie międzynarodowej. Na koniec opisano negocjacje polsko-zachodnioniemieckie na początku lat 70., które doprowadziły do podpisania umowy ryczałtowej z tytułu eksperymentów medycznych oraz uzgodnienia kwoty w ramach tzw. formuły z Brioni. Ponadto ukazano na przykładzie dwóch organizacji niemieckich - "Dzieło im. M. Kolbego" i "Znaki Nadziei" - próbę częściowego przyjścia z pomocą dla poszkodowanych Polaków, pomimo braku zainteresowania ze strony zachodnioniemieckich najwyższych władz państwowych, a także kościelnych oraz znacznej części społeczeństwa RFN.

W aneksie zamieszczono kalendarium, wybrane dokumenty, niektóre zestawienia szacunkowe dotyczące polskich strat materialnych i niematerialnych oraz roszczeń wobec RFN, które powstawały w Polsce na przestrzeni dziesięcioleci.

Problem odszkodowań w planach władz polskich i aliantów koalicji antyhitlerowskiej

 • Rząd polski na emigracji 1944/45
 • Prace Biura Rewindykacji i Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów w Warszawie 1945-1947
 • Plany koalicji antyhitlerowskiej w kwestii odszkodowań

Między literą prawa a polityką. Odszkodowania niemieckie do końca lat 60

 • Podstawy prawne
 • Polscy dipisi
 • Polska emigracja polityczna
 • Księża
 • Polscy robotnicy przymusowi w III Rzeszy i na terenach okupowanych
 • Ofiary eksperymentów medycznych
 • (Eskurs) Rezygnacja z pobierania reparacji od NRD w 1953r. a kwestia odszkodowań indywidualnych dla polskich ofiar okupacji niemieckiej

Między polityką a moralnością. Odszkodowania niemieckie od końca lat 60. do 1975r.

 • Polskie inicjatywy na forum ONZ
 • Działalność komisji odszkodowawczych, próby oszacowania wielkości roszczeń wobec RFN
 • Polityka wschodnia a podjęcie rozmów o odszkodowaniach dla Polski
 • Wizyta W. Brandta w Polsce i podpisanie układu o normalizacji stosunków

Sprawa odszkodowań dla Polski po podpisaniu układu o normalizacji (do tzw. Przełomu helsińskiego)

 • Podpisanie układu globalnego z tytułu eksperymentów medycznych
 • Zabiegi o przyznanie odszkodowań dla więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych
 • Przełom helsiński i podpisanie umowy rentowej

Działalność niemieckich organizacji pozarządowych na rzecz wypłaty odszkodowań dla Polski

 • Dzieło im. Maksymiliana Kolbego
 • Znaki nadziei

Zakończenie
Bibliografia
Źródła archiwalne
Źródła drukowane

 • Prasa
 • Wspomnienia, przemówienia, wybory dokumentów
 • Wybrana literatura

Aneks

Kalendarium

Wybór dokumentów

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter