Onomastica Slavogermanica XXVII

Romana Łobodzińska (red.)
ISSN: 0474-1471
Liczba stron: 236
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Onomastica Slavogermanica to seria, w której prezentowane są publikacje przedstawiające wyniki badań naukowych pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo to poświęcone jest kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw osobowych: imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom, oraz miejscowych: nazwom miejscowości, terenowym, górskim i rzecznym, a także nazwom miejskim i nazwom obiektów będących efektem kulturowej działalności człowieka — jak nazwy produktów, usług, firm, organizacji, przedsięwzięć społecznych lub wytworów artystycznych.

Nazwy własne są przede wszystkim przedmiotem zainteresowania językoznawców, ale swoją uwagę poświęcają im też historycy, archeolodzy, przyrodnicy i geografowie, materiał nazewniczy zawiera bowiem ważne dla nich treści pozajęzykowe - historyczne, kulturowe, społeczne czy przyrodnicze. Dlatego też możliwa i wskazana jest kompleksowa i integracyjna interpretacja nomina propria, a Onomastica Slavogermanica są otwarte dla wszystkich badaczy, którym bliska jest problematyka nazw własnych w kontaktach słowiańsko-niemieckich. Publikacje skierowane są głównie do odbiorców reprezentujących środowiska naukowe, tak akademickie, jak i branżowe.

 • Profesor Stanisław Rospond (1906–1982)
 • Stanisław Drewniak, Setna rocznica urodzin Profesora Stanisława Rosponda (1906–1982)
 • Bibliografia prac Stanisława Rosponda
 • Ernst Eichler, Stanisław Rospond und die Sprachkontaktonomastik
 • Stefan Warchoł, Etnogeneza Słowian w świetle prac onomastycznych Stanisława Rosponda
 • Bogdan Walczak, Stanisława Rosponda badania nad rolą Kościoła w dziejach języka polskiego
 • Irena Bajerowa, Początki polskiego dyskursu naukowego – język dzieł Marcina Bielskiego i Stanisława Grzepskiego
 • Aleksandra Cieślikowa, Związki Profesora Stanisława Rosponda z czasopismem „Onomastica”
 • Robert Mrózek, Dziedzictwo onomastyczne Stanisława Rosponda a współczesna onomastyka
 • Ewa Jakus-Borkowa, Krystyna Nowik, Słowiański atlas onomastyczny – dawniej i dziś
 • Edward Breza, Współczesne polskie imiona, kontynuujące staropolskie dwuczłonowe imiona osobowe (ciąg alfabetyczny: L–M)
 • Aleksandra Belchnerowska, Relacje polsko-niemieckie w urbanonimii Pomorza Szczecińskiego
 • Ernst Eichler, Fragen der regionalen Onomastik im deutsch-slawischen Kontaktraum
 • Andrzej Chludziński, Antroponimy słowiańskie w Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528)
 • Aleksandra Burdukiewicz, Dziewiętnastowieczne nazwiska patronimiczne z sufiksami z komponentem -k- w materiale śląskim zebranym przez Stanisława Rosponda
 • Danuta Lech-Kirstein, Adaptacje językowe w śląskiej antroponimii (na przykładzie dziewiętnastowiecznych nazwisk opolan)
 • Maria Czaplicka, Współczesne tendencje w nadawaniu imion dzieciom w Łobżenicy
 • Dorota Morawiecka-Gąsiorowska, Germanizacja nazw miejscowości w powiecie ełckim
 • Irena Seiffert, Dolnośląskie apteki i ich nazwy w przekroju historycznym

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter