Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej

Katarzyna Konarska
ISBN: 978-83-229-3764-8
Liczba stron: 520
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 55,00 PLN   

Książka Media publiczne a demokracja: teoria i praktyka. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej stanowi szeroki przegląd koncepcji mediów służby publicznej w demokratycznie zorganizowanych społeczeństwach, zarówno w ujęciu normatywnym, jak i empirycznym. Prezentuje pogłębioną analizę zachodnioeuropejskich systemów mediów publicznych z uwzględnieniem ich specyfiki, organizacji, sposobów finansowania i przypisanych zadań, dostarczając aktualnych i kluczowych informacji, pozwalających na wskazanie rozwiązań wzmacniających niezależność i autonomię tych podmiotów. W oparciu o wypracowane kryteria i wskaźniki autorka przeprowadziła analizę porównawczą systemów mediów publicznych wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej, co pozwoliło określić zasadnicze i niezbędne warunki umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie publicznych instytucji medialnych w systemach demokratycznych.

 

 

Książka będzie dostępna w sprzedaży po 20 stycznia 2022 roku.

Wprowadzenie

1. Media a demokracja 

1.1 Wprowadzenie  

1.2 Systemy demokratyczne a idea wolności 

1.2.1 Idea „wolności prasy” 

1.2.2 Modele i istota demokracji  

1.2.3 Zasada autonomii i demokracja deliberatywna  

1.3 Idea sfery publicznej i społeczeństwa obywatelskiego  

1.3.1 Opinia publiczna a przestrzeń publiczna  

1.3.2 Koncepcja sfery publicznej  

1.3.3 Społeczeństwo obywatelskie   

1.4 Tradycyjne i alternatywne ujęcia demokratycznej roli mediów   

1.4.1 Rola mediów w demokracji — ujęcie tradycyjne   

1.4.2 Alternatywne propozycje udziału mediów w demokracji  

1.4.3 Zadania mediów wobec wyzwań współczesności    

1.5 Normatywne a empiryczne koncepcje systemów medialnych   

1.5.1 Tradycyjne typologie systemów medialnych a ujęcie roli mediów   

1.5.2 Empiryczne ujęcie systemu mediów

2. Media publiczne w przestrzeni społecznej  

2.1 Wprowadzenie  

2.2 Media publiczne — sfera publiczna społeczeństwa obywatelskiego w demokracji?

2.2.1 Media publiczne a różne ujęcia koncepcji sfery publicznej  

2.2.2 Media publiczne w służbie społeczeństwu (obywatelskiemu)  — misja publiczna  

2.3 Modele i zadania mediów publicznych

2.3.1 Media publiczne — ujęcie normatywne

2.3.1.1 Media publiczne w perspektywie wartości związanych z demokracją, społeczeństwem obywatelskim i sferą publiczną

2.3.1.2 Media publiczne w kontekście kultury

2.3.1.3 Media publiczne w perspektywie ekonomicznej

2.3.1.4 Syntetyczne podejście normatywne

2.3.2 Empiryczne (indukcyjne) koncepcje modeli mediów publicznych

3. Systemy organizacji i funkcjonowania mediów publicznych w Europie

3.1 Wprowadzenie

3.2 Europejska polityka medialna wobec nadawców publicznych

3.3 Polityka medialna wybranych państw europejskich wobec mediów publicznych i ich regulacje

3.3.1 Regulacje strukturalne

3.3.1.1 Systemy finansowania mediów publicznych 

3.3.1.2 Systemy organizacji i zarządzania, nadzoru i kontroli mediów publicznych

3.3.2 Regulacje treści

4. Media publiczne Europy Środkowo-Wschodniej

4.1 Wprowadzenie

4.2 Transformacja systemów medialnych

4.3 Polityka medialna państw Europy Środkowo-Wschodniej

4.3.1 Czechy

4.3.2 Słowacja

4.3.3 Polska

4.3.4 Węgry

4.3.5 Słowenia

4.3.6 Kraje bałtyckie — Estonia, Litwa, Łotwa

4.4 Media publiczne państw Europy Środkowo-Wschodniej — regulacje strukturalne i treści  

4.3.1 Ramy instytucjonalne

4.3.2 Źródła finansowania

4.3.3 Cele i zadania programowe

Zakończenie

Bibliografia

Spis tabel

Spis wykresów

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter