Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 37

Sebastian Jakubowski, Daria Kostecka-Jurczyk (red.)
ISSN: 1733-5779
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 35,00 PLN   

Artykuły zawarte w 37 tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowanym Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii są próbą oceny, czy tworzone normy prawne będą efektywnym środkiem do osiągnięcia najbardziej preferowanych stanów rzeczy w istniejącej rzeczywistości społecznej. Niniejsze wydanie jest przeglądem analiz naukowych, w których autorzy zaprezentowali spostrzeżenia na temat kierunków zmian polityki legislacyjnej i gospodarczej w Polsce. Dyskurs prowadzony jest dwutorowo — z jednej strony opracowanie to stawia prawne kryteria oceny wybranych regulacji, z drugiej zaś odwołuje się do myśli ekonomicznej odnoszącej się modelu systemu gospodarczego. Oddajemy w ręce czytelników najnowszy tom czasopisma z przekonaniem, że podjęte w nim rozważania okażą się ważnym głosem w dyskusji na ważkie tematy w dziedzinie prawa i ekonomii oraz przyczynią się do dalszej refleksji naukowej w tych obszarach.

Spis treści

 • Wyzwania dla państwa prawa i gospodarki w dobie pandemii (Rafał Kowalski)   

Artykuły naukowe

 • Michał Jerzy Dębowski, Wykładnia językowa typizacji narażenia na zarażenie      
 • Jan Kluza, Błąd co do tożsamości pokrzywdzonego i zboczenie działania w prawie karnym  
 • Bartłomiej Krupowicz, Uwagi na temat dopuszczalności analogicznego stosowania przepisów o darowiźnie do umowy przekazania nieruchomości   
 • Paweł Bącal, Status prawny młodzieżowych rad powiatów     
 • Mateusz Borkowski, Efektywność w ujęciu mikro- i makroekonomicznym w myśli ekonomicznej — przegląd teoretyczny    
 • Bartosz Chrząszcz, Bezkompromisowa ucieczka do dyktatury. Teologia polityczna Juana Donoso Cortésa       
 • Hanna Cichocka, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie C-329/16    
 • Patryk Kukliński, Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część II       
 • Mariusz Nowak, Posiedzenia przygotowawcze w sprawach cywilnych przed sądem pierwszej instancji     
 • Martin Pracný, Czechosłowacka reforma walutowa z 1945 roku       
 • Justyna Młynarczyk, Joanna Parcheta, Wpływ zmian w działaniach marketingowych firm na zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19     
 • Piotr Soroka, Jakie są skutki naruszenia zasady bezstronności i obiektywizmu w przypadku Trybunału Konstytucyjnego? Przyczynek do dyskusji     
 • Maciej Szałęga, Problematyka ustalenia stron postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego    
 • Agata Ziobroń, Deepfake a prawo karne. Uwagi de lege lata i de lege ferenda dotyczące fałszywej pornografii      
 • Arleta Pakuła, Marka pracodawcy i motywacja do pracy w handlu detalicznym — w świetle badań ankietowych   
 • Łukasz Chyla, Uwagi odnośnie do reformy polskiego prawa arbitrażowego w zakresie sporów wewnątrzkorporacyjnych — część I    

Recenzje

 • Mikołaj Bednarek, Czy obecnie możliwa jest zmiana sposobu myślenia praktyki prawniczej? Recenzja książki Wiadomość od cesarza Michała Stambulskiego (Scholar 2020)   

Notki o Autorach       

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter