Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 35

Sebastian Jakubowski (red.)
ISSN: 1733-5779
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2021
Cena: 39,00 PLN   

Oddajemy w Państwa ręce trzydziesty piąty tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowany Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych. Opracowanie zbiera wyniki badań młodych naukowców — studentów, doktorantów i doktorów, którzy podjęli się ich zaprezentowania w formie artykułów o tematyce prawno-ekonomicznej. Problematyka praw i wolności kształtujących się w tyglu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych jest niezmiennie ciekawa i wielowątkowa. Prawa podmiotowe stanowią złożoną konstrukcję pojęciową, a rolą prawodawcy i praktyki jest „odkrywanie” ich treści i takie kształtowanie prawa, aby zostały one objęte pełną ochroną. Szczególnym przypadkiem uprawnień podmiotów prawa są wolności prawnie chronione, które pojawiają się wtedy, gdy prawo zakazuje podmiotom ingerencji w sferę działalności podmiotu korzystającego z tej wolności2. W tomie podjęto wiele tematów, które przedstawiają współczesne problemy gospodarcze i społeczne oraz zestawiono je z tym, jak poszczególne jednostki w ich ramach realizują swoje prawa i wolności. W tym ujęciu prawo będzie formą wyrazu, swego rodzaju odpowiedzią wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości.

 

Oddając w ręce czytelników kolejny tom „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych”, wyrażamy nadzieję, że przyczyni się on do pełniejszego zrozumienia współczesnych problemów gospodarczych i społecznych, które trapią młodych naukowców, i stanie się przyczynkiem do dalszych badań w tych obszarach.

Spis treści

 

 • Realizacja praw i wolności w obliczu współczesnych problemów gospodarczych i społecznych (Dominik Kossak)       


Artykuły naukowe

 • Karolina Pawiłowicz, Realizacja swobody przedsiębiorczości w odniesieniu do zawodu notariusza ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych
 • Cyprian Herl, Kara umowna za brak lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom — uwagi na tle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 30 czerwca 2020 roku, III CZP 67/19
 • Paulina Kochańska, Wymóg skutecznej ochrony sądowej jako element praworządności w prawie Unii Europejskiej
 • Sławomir Luber, Komu potrzebny jest lobbing? Przydatność reprezentacji interesów w Unii Europejskiej z punktu widzenia Komisji Europejskiej
 • Bartłomiej Kupiec, Status prawny prosumenta energii odnawialnej na gruncie prawa polskiego w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych  
 • Majka Rucińska, Dual listing jako czynnik europejskiej integracji rynków kapitałowych — zagadnienia wprowadzające
 • Zuzanna Raszczyk, Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) jako wyraz zasady zaufania do organów władzy publicznej oraz zasady pewności prawa
 • Szymon Madurski, Gospodarka w cieniu i próby jej zwalczania — split payment jako remedium na poprzednie regulacje prawne
 • Aleksandra Guss, Znaczenie prawa własności intelektualnej w przemyśle modowym  
 • Jadwiga Ptaszyńska, Współpraca podmiotów działających w mediach społecznościowych z przedsiębiorcami
 • Klara Walkowicz, Problematyka rozszerzania prawnej podmiotowości zwierząt
 • Karol Stanioch, Czy jest potrzeba wprowadzenia domniemania istnienia stosunku pracy do polskiego systemu prawnego?    
 • Małgorzata Szylak, Pięć lat zadań policyjnych jako warunek otrzymania emerytury mundurowej przez byłych i obecnych funkcjonariuszy celnych   
 • Martyna Stępień, Ubóstwo — problemy definicyjne
 • Patryk Kukliński, Praktyka funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Uwagi na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 listopada 2016 roku w sprawie K 6/14 — część I 
 • Justyna Tlatlik, Dopuszczalność strajku personelu medycznego z perspektywy interesów pracowników, pracodawców oraz interesu społecznego 
 • Michał Kiedrzynek, Ochrona środowiska w przepisach rangi konstytucyjnej w państwach byłej Jugosławii

Zdaniem naszych mistrzów

 • Aleksandra Wicka, Wydatki gospodarstw domowych na ubezpieczenia związane z życiem i zdrowiem    
 • Bogdan Piątkowski, Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów w latach 2010–2019  
 • Jarosław Szymański, Najstarsze prawo wydobycia złota na Śląsku

Notki o Autorach      

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter