Środki zabezpieczające po zmianach z 2015 roku

Adam Kwieciński
ISBN: 978-83-229-3755-6
Cena: 45,00 PLN   

Publikacja Środki zabezpieczające po zmianach z 2015 roku składa się z czterech części. W pierwszym rozdziale znajdują się rozważania na temat zasad stosowania środków zabezpieczających. Natomiast w kolejnych zdecydowano się dokonać szerszej analizy kategorii sprawców, wobec których środki te znajdują zastosowanie (rozdział 2), oraz zaznajomić z poszczególnymi środkami zabezpieczającymi (rozdział 3). Pracę wieńczą wybrane zagadnienia dotyczące postępowania wykonawczego w tym przedmiocie (rozdział 4). Przyjęty podział nie jest ścisły w tym znaczeniu, iż w ramach poszczególnych części następuje naturalne dla toku wywodu wzbogacenie wątków o tematykę poboczną. Z taką sytuacją mamy do czynienia zwłaszcza w rozdziale trzecim, w ramach którego rozbudowano aspekty wykonawcze związane z poszczególnymi środkami, oraz w mniejszym stopniu w rozdziale drugim.

 

Dodatkowo należy podkreślić, że praca ta nie jest kompleksowym opracowaniem instytucji środków zabezpieczających, a raczej koncentruje się na najbardziej aktualnych aspektach związanych z ich orzekaniem i wykonywaniem po zmianach z 2015 roku. Z uwagi na ograniczone ramy książki oraz przyjętą koncepcję świadomie zrezygnowano z omówienia wielu interesujących kwestii, pozostawiając je pogłębionym analizom innych badaczy, tym bardziej że wiele z nich doczekało się już takiej analizy (między innymi aspekty proceduralne stosowania środków zabezpieczających, konsekwencje niestosowania się do obowiązków związanych ze środkami czy wykonywanie środków karnych orzeczonych tytułem środków zabezpieczających). Intencją autora jest zaproszenie do dalszej dyskusji nad optymalnym modelem postępowania ze sprawcami czynów zabronionych, u których stwierdzono zaburzenia zdrowia psychicznego. Wydaje się, iż zreformowane środki zabezpieczające mają szansę stać się jego ważnym elementem.

 

Ze „Słowa wstępnego”

Spis treści


Słowo wstępne 


Rozdział 1. Zasady oraz czas stosowania środków zabezpieczających    
1.1. Zagadnienia wprowadzające  
1.2. Zasada konieczności  
1.3. Zasada proporcjonalności
1.4. Zasada subsydiarności   
1.5. Zasady kumulacji środków i ich elastycznej modyfikacji  
1.6. Obowiązek wysłuchania biegłych  
1.7. Nieoznaczony czas stosowania środków zabezpieczających   
1.8. Ustalenie potrzeby i możliwości wykonania środka zabezpieczającego     
1.9. Orzekanie środków zabezpieczających w postępowaniu wykonawczym      
1.10. Ponowne orzeczenie środka zabezpieczającego po jego uchyleniu      


Rozdział 2. Kategorie sprawców, wobec których stosuje się środki zabezpieczające   
2.1. Zagadnienia wprowadzające    
2.2. Sprawcy, co do których umorzono postępowanie o czyn zabroniony popełniony w stanie niepoczytalności określonej w art. 31 § 1 k.k     
2.3. Sprawcy skazani za przestępstwo popełnione w stanie ograniczonej poczytalności określonej w art. 31 § 2 k.k.    
2.4. Sprawcy skazani za przestępstwo określone w art. 148, art. 156, art. 197, art. 198, art. 199 § 2 lub art. 200 § 1 k.k., popełnione w związku z zaburzeniem preferencji seksualnych  
2.5. Sprawcy skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego jej zawieszenia za przestępstwo określone w rozdziale XIX, XXIII, XXV lub XXVI, popełnione w związku z zaburzeniem osobowości o takim charakterze lub nasileniu, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia     
2.6. Sprawcy skazani za przestępstwo popełnione w związku z uzależnieniem od alkoholu, środka odurzającego lub innego podobnie działającego środka   


Rozdział 3. Katalog środków zabezpieczających po zmianach z 2015 roku    
3.1. Zagadnienia wprowadzające    
3.2. Elektroniczna kontrola miejsca pobytu    
3.3. Terapia i terapia uzależnień      
3.4. Pobyt w zakładzie psychiatrycznym   
3.5. Nakazy i zakazy wymienione w art. 39 pkt 2–3 k.k., orzekane tytułem środka zabezpieczającego    


Rozdział 4. Wybrane zagadnienia związane z wykonywaniem środków zabezpieczających    
4.1. Zagadnienia wprowadzające    
4.2. Wniosek o orzeczenie, zmianę lub uchylenie środka zabezpieczającego w postępowaniu wykonawczym    
4.3. Postępowanie w zakresie kwalifikowania sprawców do odpowiednich zakładów psychiatrycznych  
4.4. Sądowa kontrola konieczności stosowania środków zabezpieczających    
4.5. Kontakty osobiste internowanego z odwiedzającymi oraz zezwolenie na czasowy pobyt sprawcy poza zakładem psychiatrycznym      
4.6. Informowanie pokrzywdzonego o opuszczeniu zakładu psychiatrycznego przez sprawcę      
Zakończenie 
Bibliografia
Literatura
Akty prawne     
Orzecznictwo 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter