Język a Kultura 28. Świadomość językowa w ujęciu antropologiczno-kulturowym

Anna Burzyńska-Kamieniecka (red.)
ISSN: 1232-9657
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Najnowszy, 28 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” został poświęcony zagadnieniu świadomości językowej w aspekcie antropologiczno-kulturowym. Zamieszczone artykuły potwierdzają wielość definicyjną tego pojęcia i jego szerokie zastosowanie w praktyce analitycznej. Autorzy tomu opisują zarówno indywidualną, jak i zbiorową świadomość językową rodzimych użytkowników polszczyzny; przedstawiają między innymi etapy kształtowania się indywidualnej świadomości językowej (studium przypadku), a także omawiają sposoby postrzegania swojego języka przez mieszkańców wsi posługujących się gwarą. Kilka artykułów dotyczy badań nad świadomością językową prowadzonych z perspektywy diachronicznej. W poszukiwaniu informacji na temat stanu świadomości językowej w minionych wiekach analizie poddano dzieła Szymona Budnego, opisy obrad zawarte w średniopolskich diariuszach sejmowych oraz inicjatywy działającej w okresie międzywojnia Komisji Językowej. Przedmiotem zainteresowania autorów prezentowanego tomu są także przejawy świadomości językowej w odniesieniu do polszczyzny traktowanej jako język obcy, drugi i odziedziczony (w Polsce i poza jej granicami). Badacze skupiają swoją uwagę na socjo- i psycholingwistycznych uwarunkowaniach wielojęzyczności mieszkających na Litwie Polaków, poddają ocenie współczesną polszczyznę pisaną na Ukrainie oraz zastanawiają się nad złożonym charakterem świadomości językowej uczestników egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego.

Spis treści

 

 • Wstęp     
 • Władysław T. Miodunka, Kształtowanie się świadomości językowej rodzimego użytkownika polszczyzny. Studium przypadku  
 • Stanisław Cygan, Gwara w świadomości mieszkańców wsi (na przykładzie Kielecczyzny i Opoczyńskiego)  
 • Anna Dąbrowska, Świadomość językowa słuchaczy Radia Wrocław     
 • Piotr Kładoczny, Co łączy nazwy dźwięków ze świadomością językową?   
 • Jan Kamieniecki, Świadomość językowa Szymona Budnego w świetle jego tekstów i tłumaczeń       
 • Małgorzata Dawidziak-Kładoczna, Przejawy świadomości językowej w zakresie stosowania perswazyjnych aktów mowy w średniopolskich diariuszach sejmowych     
 • Ewa Woźniak, Z dziejów polityki językowej w okresie międzywojennym — Ministerstwo Komunikacji w trosce o język      
 • Jacek Stasiorczyk, Aspekt językowy kształtowania się tożsamości narodowych na Litwie pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku       
 • Mirosław Dawlewicz, Wpływ czynników pozajęzykowych na współczesną sytuację języka polskiego na Litwie      
 • Kinga Geben, Socjo- i psycholingwistyczne czynniki wielojęzyczności (analiza zachowań językowych młodego pokolenia Polaków na Litwie)       
 • Ałła Krawczuk, Wybrane formy grzecznościowe we współczesnej polszczyźnie pisanej na Ukrainie (na tle normy ogólnopolskiej)      
 • Anna Burzyńska-Kamieniecka, Dlaczego tak dużo reguł? Przejawy świadomości językowej uczestników egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego (wybrane zagadnienia)      

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter