Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 42, nr 3

Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler (red.)
ISSN: 2300-7249
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 39,00 PLN   

Trzeci numer 42 tomu „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” zawiera dwanaście artykułów opisujących cztery aspekty badań nad reżimami autokratycznymi: zależności ustrojowe, doktrynalną i prawne między systemami demokratycznymi i autokratycznymi, prawne uregulowanie stosunku państwa do dziedzictwa historycznego, działanie systemu prawnego i sądów w okresie okupacji hitlerowskiej oraz — w sposób podsumowujący — badania historycznoprawne nad pra-wem Polski Ludowej.


Numer rozpoczyna Michał Bernarczyk (WPAiE UWr), przedstawiający rozumienie idei kon-stytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych. Następnie Adam Sulikowski (WPAiE UWr) rozważa zależności między demoliberalizmem, populizmem i autorytaryzmem w kontekście kryzysu hegemonii. Rafał Czachor (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Mo-drzewskiego) w swoim artykule analizuje doktrynę ,,demokracji suwerennej” — rosyjskiej próby realizacji postulatów ustrojowych demokracji. Część doktrynalnoprawną kończy Maciej Marszał (WPAiE UWr) opisem stosunku Adolfa Kliszewicza do bolszewizmu.


Analizę stosunku RP do dziedzictwa historii zaczyna Maciej Trzciński (WPAiE UWr) uwa-gami dotyczącymi przestępczości przeciw dziedzictwu martyrologicznemu. Magdalena Tabernacka (WPAiE UWr) w swojej pracy opisuje orzecznicze rozumienie kategorii prawnej symbolu w kon-tekście niedawnych zmian ustawodawczych, mających na celu rozprawienie się z dziedzictwem komunistycznym na terenie budowli i obiektów użyteczności publicznej oraz w formie pomników.


Część numeru dotyczącą okupacji hitlerowskiej i prawa III Rzeszy rozpoczyna Hubert Mielnik (UMCS), opisujący charakter tez prawnych orzecznictwa polskich sądów Generalnego Guber-natorstwa okresu okupacji niemieckiej. Konrad Graczyk (UŚ) z kolei porusza problematykę donosi-cielstwa w postępowaniach przed niemieckim Sądem Specjalnym w Katowicach w latach 1939–1945. Tę część numeru podsumowują Barbara Bernfeld (niezrzeszona) i Jacek Mazurkiewicz (UZ), przedstawiając problematykę niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego


Numer posumowuje analiza historycznoprawna prawa Polski Ludowej. Kamila Kamińska-Chełminiak (UW) prezentuje wybrane zagadnienia współpracy cenzorów z UB i SB. Numer zaś kończy Joanna Kozińska (UO), która analizuje wpływ inspirowanej socjalizmem regulacji instytucji użytkowania wieczystego na dzisiejsze stosunki cywilnoprawne.

Spis treści


Artykuły problemowe

 • Michał Bernarczyk, Idea konstytucjonalizmu w państwach demokratycznych i autorytarnych
 • Adam Sulikowski, Demoliberalizm, populizm, autorytaryzm. Kryzys hegemonii i poszukiwanie (nowego) prawniczego logosu   
 • Rafał Czachor, „Suwerenna demokracja” — geneza, treść i krytyka współczesnej rosyjskiej myśli polityczno-prawnej 
 • Maciej Marszał, Bolszewizm w myśli politycznej Adolfa Kliszewicza   


* * *

 

 • Maciej Trzciński, Przestępczość przeciwko dziedzictwu martyrologicznemu — uwagi wstępne  
 • Magdalena Tabernacka, Kategoria prawna symbolu w rozumieniu przepisów ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gmin, budowli i obiektów użyteczności publicznej oraz pomniki w świetle orzecznictwa    


* * *

 

 • Hubert Mielnik, Charakter tez prawnych polskich (nieniemieckich) sądów apelacyjnych w Generalnym Gubernatorstwie w okresie II wojny światowej    
 • Konrad Graczyk, Donosicielstwo w postępowaniach przed Sondergericht Kattowitz (1939–1945) 
 • Barbara Bernfeld, Jacek Mazurkiewicz, Meandry niemieckiego wojennego prawa małżeńskiego 
 

* * *

 

 • Kamila Kamińska-Chełminiak, Współpraca cenzorów z Urzędem Bezpieczeństwa i Służbą Bezpieczeństwa w Polsce w latach 1945–1989 — wybrane zagadnienia  
 • Joanna Kozińska, Użytkowanie wieczyste jako instrument wzmacniania socjalistycznej własności państwowej z perspektywy współczesnych skutków w prawie rzeczowym  

 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter