Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze 11

Maciej Marszał, Wołodymyr Burdin (red.)
ISSN: 2082-4939
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 35,00 PLN   

Na niniejszy tom składają się artykuły naukowe z zakresu prawa ustrojowego, administracyjnego, karnego, historii prawa i doktryn polityczno-prawnych, jak i inne. W zbiorze publikują zarówno badacze polscy, jak i ukraińscy.

 • Józef Koredczuk, Proces tarnopolski z 1895 roku
 • Wasyl Kiselycznyk, Przesłanki społeczno-ekonomiczne i polityczno-prawne kształtowania i rozwoju nowoczesnego samorządu we Lwowie w drugiej połowie ХХ wieku
 • Jacek Srokosz, Wizja roli i pozycji społecznej prawników w USA według
  Alexisa de Tocqueville’a a amerykański dyskurs prawniczy
 • Marcin Jędrysiak, Sułtangalijewszczyzna — o ,,muzułmańskim” marksizmie Mirsaida Sułtana-Galijewa
 • Paweł Fiktus, Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu z 1989 roku w debacie parlamentarnej Sejmu PRL IX kadencji
 • Tamara Dudasz, Logiczne podejście do argumentacji prawnej
 • Artur Ławniczak, Przestrzenna dyslokacja ośrodków władania
 • Switłana Synczuk, O problemie określenia ustawodawczego państwowych standardów socjalnych usług socjalnych na Ukrainie
 • Paulina Bieś-Srokosz, Problemy kodyfikacyjne polskiego prawa administracyjnego
 • Tadeusz Kocowski, Rozwój prawa zamówień publicznych w Polsce
 • Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Nowe wyzwania dla odpowiedzialności deliktowej przewidzianej w polskim prawie — wybrane uwagi w związku z funkcjonowaniem tak zwanych pojazdów autonomicznych
 • Paweł BorszowskI, Definicja legalna sztucznego sposobu działania
 • Andrij Mostowyj, Podatek dochodowy od osób fizycznych na Ukrainie — problemy regulacji prawnych
 
 

***

 • Юзеф Коредчук, Тернопільський судовий процес 1895 року
 • Василь Кіселичник, Соціально-економічні та політико-правові передумови становлення та розвитку модерного самоврядування Львові другій половині ХIХ століття
 • Яцек Срокош, Бачення ролі та суспільної позиції юристів в США за Алексісом де Токвілем та американський правничий дискурс
 • Марцін Єндрисяк, Султанґаліївщина: про «мусульманський» марксизм Мірсаїда Султан--Ґалієва
 • Павел Фіктус, Закони про вибори до Сейму та Сенату 1989 р. як предмет парламентської дебати в Сеймі ПНР ІХ скликання
 • Тамара Дудаш, Логічний підхід до правової аргументації
 • Артур Лавнічак, Просторове розташування центрів влади
 • Світлана Синчук, Щодо проблеми законодавчого визначення державних соціальних нормативів соціальних послуг в Україні
 • Пауліна Бєсь-Срокош, Проблеми кодифікації польського адміністративного права
 • Тадеуш Коцовскі, Розвиток права державних замовлень у Польщі
 • Йоанна Кузьміцка-Суліковска, Нові виклики для недоговірної відповідальності передбаченного польським законодавством: вибрані уваги щодо функціонування так званого безпілотного транспорту
 • Павел Боршовський, Легальна дефініція штучного способу дії
 • Андрій Мостовий, Оподаткування податком на доходи фізичних осіб в Україні: проблеми правового регулювання

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter