Przegląd Prawa i Administracji CXXIII

Mariusz Jabłoński, Renata Babińska-Górecka (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 320
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 45,00 PLN   

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa socjalnego, ubezpieczeń społecznych, prawa publicznego oraz samorządu zawodowego radców prawnych. W założeniu Redaktorów i Autorów analiza poszczególnych rozwiązań prawnych ma służyć dostarczeniu Czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych instytucji, intensyfikować zasadność argumentów przemawiających za potrzebą wzmocnienia praw socjalnych, jak również pogłębiać wiedzę na temat wybranych zagadnień prawa publicznego, w szczególności konstytucyjnego oraz statusu racy prawnego. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonujących równolegle w państwach demokratycznych.

ZAGADNIENIA PRAWA ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

 • Kamil Antonów, Koncepcja ryzyka socjalnego w polskim prawie ubezpieczeń społecznych
 • Renata Babińska-Górecka, Ryzyko socjalne w ubezpieczeniu emerytalnym. Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania prawne i doktrynalne
 • Ariel Przybyłowicz, Co kształtuje prawo do zasiłku chorobowego w polskim i niemieckim ubezpieczeniu chorobowym? Wybrane zagadnienia
 • Martin Štefko, Czech understanding of social risks and their limitations
 • Daniel Eryk Lach, Zabezpieczenie społeczne potrzeby długoterminowej opieki. Niesamodzielność jako ryzyko socjalne i jej stopniowanie
 • Grega Strban, Sara Bagari, Reliance on long-term care as a “new” social risk in national and EU law
 • Herbert Szurgacz, Ryzyko socjalne w pomocy społecznej (od ryzyka ubóstwa do ryzyka trudnej sytuacji życiowej)
 • Karolina Stopka, Ryzyko szkody powstałej w szczególnych okolicznościach

PRAWO PUBLICZNE

 • Andrzej Szmyt, Europejski Bank Centralny
 • Monika Haczkowska, Zmiana Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej „w czasach zarazy”
 • Anna Maria Zoń, Katarzyna Maria Zoń, Prawne i medyczne aspekty modyfikacji aktywności wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca u pacjentów u kresu życia
 • Rajnhardt Kokot, Niektóre konsekwencje i niekonsekwencje zmian w zakresie ochrony życia i zdrowia w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
 • Malwina Jaworska, Sądy administracyjne jako organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach z zakresu wolności zgromadzeń
 • Agnieszka Łukaszczuk, Znaczenie aktu ślubowania w służbie cywilnej w kontekście nabycia praw i obowiązków przez urzędnika
 • Sławomir Bogusław Mirowski, Zaoferowanie przez gminę nieruchomości zamiennej w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego (z uwzględnieniem założenia racjonalności prawodawcy)

SAMORZĄD ZAWODOWY

 • Marek Wikiński, Odmowa wpisu na listę radców prawnych na podstawie przesłanki rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego w praktyce orzeczniczej
 • Rafał Stankiewicz, O istocie zawodu radcy prawnego
 • Aleksander Jakubowski, Wpis urzędników na listę radców prawnych — zagadnienia problemowe
 • Tomasz Niedziński, Nadzór sądów i Ministra Sprawiedliwości nad postępowaniem dyscyplinarnymwobec radców prawnych
 • Mariusz Wieczorek, Kilka uwag o obowiązku lojalności radcy prawnego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter