Przegląd Prawa i Administracji CXXII

Mariusz Jabłoński, Andrzej Bator, Jakub Łakomy (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 368
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 53,00 PLN   

Artykuły prezentowane w pierwszej sekcji niniejszego „Przeglądu Prawa i Administracji” są odpowiedzią przedstawicieli polskiej nauki prawa na zaproszenie skierowane ze strony wrocławskiej Katedry Teorii i Filozofii Prawa do debaty na temat polityczności prawa, prawoznawstwa i praktyki prawniczej. Naszą inicjatywę adresowaliśmy przede wszystkim do środowiska teoretyków i filozofów prawa. Jednak nawet mimo takiego wyjściowego ograniczenia — skądinąd wielce umownego — odpowiedzi na nasze zaproszenie były tak liczne, że z powodów organizacyjnych nie byliśmy w stanie pomieścić w jednym tomie wszystkich przygotowanych artykułów. Zdecydowaliśmy się w tej sytuacji podzielić zgromadzony materiał na dwie części i równolegle opublikować każdą z nich na łamach polskich wydawnictw prawniczych. Dwanaście artykułów, które prezentujemy w tym tomie, to zatem tylko pierwsza część opracowań będących odpowiedzią na nasze zaproszenie. Część drugą, podobną objętością do tej, czytelnik zainteresowany prawniczą problematyką polityczności znajdzie w przygotowywanym numerze „Krytyki Prawa”.

 

Andrzej Bator, Jakub Łakomy

Z ZAGADNIEŃ PRAWOZNAWSTWA

 • Andrzej Bator, Jakub Łakomy, Pojęciowe uwarunkowania badań nad związkami prawa i polityki
 • Przemysław Kaczmarek, Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem
 • Paweł Jabłoński, O ideologicznym poziomie interpretacji tekstu prawnego
 • Martyna Łaszewska-Hellriegel, Analiza wprowadzania najnowszych zmian w niemieckim prawie transplantacyjnym — polityczne aspekty decyzji sumienia
 • Karol Dobrzeniecki, „Prawo do prawdy” w perspektywie filozoficznoprawnej. Przyczynek do dyskusji
 • Jacek Srokosz, Ukryta polityczność — uzasadnienie merytokratyczne i jego rola w prawotwórstwie
 • Paweł Sut, Kilka uwag o związkach współczesnej intymności, prawa i polityczności (przeciwko hegemonicznemu dyskursowi prawoznawstwa dotyczącemu art. 18 Konstytucji RP z 1997 roku)
 • Marcin Romanowicz, Homo Iuridicus versus Zoon Politikon — dogmatyka prawnicza a wytwarzanie podmiotu (politycznego)
 • Maciej Kłodawski, Legislatorzy w pułapce polityczności
 • Karol Gregorczuk, Biopolityczne horyzonty — między biopolityką tradycyjną a biopolityką nowoczesną
 • Bogumił Naleziński, Justyna Holocher, Polityczność kontroli konstytucyjności aktów normatywnych w systemie prawa polskiego — wybrane problemy
 • Maciej Wojciechowski, Polityczny charakter wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego a ich decyzje o złożeniu votum separatum w okresie 2016–2019
 • Wojciech Zomerski, O wpływie doświadczeń realnego socjalizmu na teorię dogmatyki prawa. W stronę demokratycznej teorii prawa?

Z ZAGADNIEŃ PRAWA PUBLICZNEGO I PROCESOWEGO

 • Wioleta Baranowska-Zając, Budżet obywatelski, obowiązek sporządzenia i utrwalania pisemnego wykazu głosowań radnych oraz obowiązek transmitowania i utrwalania obrad organów stanowiących i kontrolnych jako przejawy zwiększenia udziału członków wspólnot samorządowych w procesie funkcjonowania i kontrolowania organów samorządu terytorialnego
 • Marcin Dorochowicz, Kamil Kapica, Prokuratorska kontrola prawa miejscowego
 • Rajnhard Kokot, Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
 • Beata Kozicka, Wpływ działalności uchwałodawczej NSA na wykładnię i stosowanie
  prawa
 • Dawid Gregorczyk, O rozstrzyganiu wątpliwości faktycznych na korzyść strony w art.
  81a k.p.a.
 • Dariusz Wasiak, Monitoring wizyjny w działalności straży gminnych. Zarys problematyki
 • Małgorzata Żbikowska, Przeprowadzenie postępowania dowodowego podczas usprawiedliwionej nieobecności oskarżonego lub jego obrońcy na rozprawie

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter