Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 33. Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa

Sebastian Jakubowski, Daria Kostecka-Jurczyk (red.)
ISSN: 1733-5779
Liczba stron: 328
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 39,00 PLN   

W 33. tomie „Studenckich Prac Prawniczych, Administratywistycznych i Ekonomicznych” zatytułowanym Czynniki i uwarunkowania prawno-ekonomiczne a decyzje jednostek, przedsiębiorstw i społeczeństwa zaprezentowano opracowania przedstawiające osiągnięcia młodych naukowców — studentów, doktorantów i doktorów, którzy podjęli się zaprezentowania swojej wiedzy i opinii w artykułach dotyczących złożonej tematyki prawno-ekonomicznej. W tomie znajdują się rozważania poświęcone zagadnieniom gospodarczym, na przykład kryzysowi azjatyckiemu z 1997 roku, który stanowi cenne źródło doświadczeń dla gospodarek wschodzących i jest podstawą dalszych decyzji ekonomicznych. Teksty traktują również o relacjach między różnorodnością etniczną a innowacyjnością polskich regionów czy problematyce certyfikatu Fair Trade jako narzędzia do promowania produktów. Znaczną część rozważań zajmują artykuły poświęcone zagadnieniom prawnym, do których należą między innymi kwestie dotyczące przedawnienia straty podatkowej, ryzyko podatkowe, cywilne środki ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej, nowelizacja prawa o zgromadzeniach, konkurencyjność prawa prospektowego czy egzekucje z ruchomości. Odnajdą tu Państwo również zagadnienia związane z prawem pracy, jak na przykład artykuł omawiający wpływ procesów podziału, łączenia i przekształcenia spółek na stosunki pracownicze. Nie zabraknie również tekstu mogącego zainteresować czytelników zajmujących się prawem zabezpieczenia społecznego, w którym omówione zostały postawy młodych Polaków wobec ubezpieczeń społecznych, w tym kwestii odpowiedzialności za zabezpieczenie dochodów na starość.

 • Wstęp (Justyna Ziobrowska)

ARTYKUŁY NAUKOWE

 • Bartosz Łukowiak, Przedawnienie straty podatkowej — uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 lutego 2018 roku, I SA/Wr 462/17
 • Bartosz Kubista, Opinie zabezpieczające w zarządzaniu ryzykiem podatkowym
 • Łukasz Chyla, Czy polskie prawo prospektowe jest konkurencyjne na tle innych państw Unii Europejskiej?
 • Gabriela Bania, Stosunki pracownicze w procesach transformacji spółek handlowych
 • Anna Barańska, „Dziki strajk” jako „nadzwyczajna okoliczność” w rozumieniu rozporządzenia nr 261/2004
 • Aleksander Glapiak, Kontrola i koordynacja mechanizmów zdolności wytwórczych w świetle prawa unijnego
 • Martyna Lewandowska, Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Rooman przeciwko Belgii z dnia 31 stycznia 2019 roku (skarga nr 18052/11)
 • Karol Piwoński, Prawa refleksowe jako źródło interesu prawnego
 • Krzysztof Bokwa, Larva, calumnia, homagium. Delikty i szkoda niemajątkowa w dziewiętnastowiecznym prawie węgierskim
 • Paweł Kamiński, Egzekucja z ruchomości, których posiadanie jest limitowane przez prawo. Kazus egzekucji z automatów do gier hazardowych po nowelizacji ustawy o grach hazardowych na tle egzekucji administracyjnej i sądowej
 • Martyna Stępień, Instytucja ograniczenia władzy rodzicielskiej w prawie polskim
 • Aleksander Hyżorek, Prawo o zgromadzeniach w świetle nowelizacji z 2016 roku — zagadnienia wybrane
 • Dariusz Piotrowski, Czy druga izba parlamentu jest potrzebna? Rozważania na temat bikameralizmu w ujęciu historyczno-komparatystycznym
 • Jan Kluza, Cywilne środki ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie nowelizacji ustawy o IPN
 • Piotr Szafiński, Certyfikat Fair Trade jako narzędzie promocji
 • Magdalena Lubaś, Czynniki kształtujące częstotliwość wyjazdów turystycznych
 • Paulina Stawicka, Różnorodność etniczna a innowacyjność polskich regionów

ZDANIEM NASZYCH MISTRZÓW

 • Paweł Pisany, Lekcje płynące z historii gospodarczej — kryzys azjatycki z 1997 roku a aktualna potrzeba rozwoju źródeł finansowania w walucie krajowej od rezydentów
 • Robert Marczak, Młodzi Polacy wobec ryzyka starości 

Notki o Autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter