Przestępczość funkcjonariuszy Policji. Studium socjologiczne

Zygmunt Dudek
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3713-6
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Ukazana analiza problematyki funkcjonowania „hermetycznej grupy dyspozycyjnej” zasługuje na naukową uwagę, ponieważ podejmowane zagadnienia badawcze są stosunkowo słabo poznane i niezbyt często eksplorowane socjologicznie w Polsce. Monografia jest swoistym studium socjologicznym, w którym rzetelnie podjęto analizę także problematyki postrzegania bezpieczeństwa poprzez instytucję państwową (policję) oraz ryzyka ograniczania praw i wolności obywatelskich.

 

prof. dr hab. Jan Maciejewski

 

Autor ze swą tematyką badawczą lokuje się w czołówce osób zajmujących się problematyką paramilitarnych grup dyspozycyjnych, co jest kolejnym krokiem w procesie instytucjonalizacji tej subdyscypliny socjologicznej. Jest to jedna z nielicznych publikacji w polskiej literaturze naukowej, która całościowo i wyczerpująco ukazuje zagadnienia dotyczące zjawisk dysfunkcjonalnych i patologicznych w Policji. Jest to tym bardziej uzasadnione, że autor pokazuje sytuacje, które nie powinny się zdarzyć w żadnym przypadku w środowisku policyjnym.

 

prof. dr hab. Eugeniusz Moczuk

 • Wstęp

1. Przestępczość w naukach społecznych

 • Definicyjne dylematy
 • Wybrane teorie przestępczości
 • Przestępczość policjantów jako zjawisko społeczne
 • Zjawisko korupcji wśród funkcjonariuszy Policji

2. Wymiar etyczny służby w Policji

 • Podejście socjologii grup dyspozycyjnych
 • Komponenty wzoru społecznego funkcjonariusza Policji
 • Wymiar moralny służby w Policji
 • Rola etyki zawodowej w służbie funkcjonariusza Policji
 • Instytucjonalne środki przymusu a respektowanie praw człowieka w służbie funkcjonariuszy Policji
 • Zabezpieczenie przed torturami i nieludzkim traktowaniem
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna funkcjonariuszy Policji

3. Profilaktyka nieetycznych zachowań i przestępczości w Policji

 • Kształtowanie się zasad odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej funkcjonariuszy polskiej Policji
 • Strategie antykorupcyjne
 • Rola agend instytucjonalnych w procesie socjalizacji w Policji
  • Rekrutacja i szkolenie funkcjonariuszy Policji
  • Zadania organów kontroli wewnętrznej
  • Działalność Biura Spraw Wewnętrznych Policji

4. Metodologiczna charakterystyka przeprowadzonych badań nad przestępczością w Policji

 • Przedmiot i cele badań
 • Problemy i hipotezy badawcze
 • Charakterystyka badanej populacji
 • Techniki zastosowane w badaniach

5. Rozmiary i dynamika zachowań funkcjonariuszy Policji sprzecznych z prawem w świetle badań własnych

 • Przestępstwa z udziałem policjantów
 • Statystyczny obraz przestępczości funkcjonariuszy Policji i popełnionych przez nich przewinień dyscyplinarnych
  • Wydarzenia nadzwyczajne związane z użyciem przemocy
  • Udział policjantów w grupach przestępczych
  • Wydarzenia nadzwyczajne przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
  • Wydarzenia nadzwyczajne związane ze zjawiskiem korupcji
  • Wydarzenia nadzwyczajne związane z ochroną informacji
  • Wydarzenia nadzwyczajne związane z wiarygodnością dokumentacji
  • Zdarzenia związane z narkotykami
  • Zdarzenia związane z konwojami i zatrzymanymi

6. Skala zachowań funkcjonariuszy Policji, które stanowią wykroczenia służbowe

 • Postępowania dyscyplinarne prowadzone przeciwko funkcjonariuszom Policji
 • Nieuzasadnione wypadki użycia broni palnej przez policjantów oraz jej utrata
 • Aspekty zróżnicowania aktywności przestępczej policjantów
  • Staż pracy funkcjonariusza Policji
  • Przewinienia dyscyplinarne popełnione przez policjantów z podziałem na korpusypolicyjne
  • Policjanci objęci postępowaniem dyscyplinarnym w związku z nadużyciem alkoholu

Konstatacje i wymiary aplikacyjne
Bibliografia
Wykaz rysunków
Wykaz tabel
Streszczenie
Summary
Zusammenfassung

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter