Przegląd Prawa i Administracji CXXI

Mariusz Jabłoński, Marek Leśniak (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 268
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 45,00 PLN   

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa handlowego oraz prawa publicznego. W założeniu Redaktorów i Autorów analiza poszczególnych rozwiązań prawnych ma na służyć dostarczeniu Czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych instytucji, intensyfikować zasadność argumentów przemawiających za potrzebą czytelnego wyodrębnienia prawa handlowego w ramach szeroko rozumianego prawa prywatnego, jak również pogłębiać wiedzę na wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonujących równolegle w państwach demokratycznych.

 • Zamiast wstępu

PRAWO HANDLOWE

 • Józef Frąckowiak, Miejsce prawa handlowego w systemie prawa i sposoby jego regulacji
 • Krzysztof Kułak, Autonomia kodeksu spółek handlowych — między monizmem a dualizmem prawa prywatnego
 • Marek Leśniak, O powołaniu naszych czasów do naprawy ustawodawstwa dotyczącego prawa handlowego
 • Maciej Skory, O potrzebie weryfikacji zasad wyodrębnienia obrotu gospodarczego (kwalifikowanego)
 • Bogusław Sołtys, Dlaczego warto wrócić do koncepcji instytucjonalnej odrębności prawa handlowego?
 • Roman Uliasz, O miejscu prawa spółek w systemie prawa
 • Piotr Marcin Wiórek, Prawo handlowe — między jednością a dualizmem prawa cywilnego. Uwagi z perspektywy prawa niemieckiego
 • Ewa Wójtowicz, Dualistyczna koncepcja prawa prywatnego a umowy handlowe — uwagi na przykładzie umowy komisu
 • Wojciech Wyrzykowski, Zasady przenoszenia praw z akcji w spółce akcyjnej. Odrębność regulacji kodeksu spółek handlowych względem kodeksu cywilnego w dobie dematerializacji papierów wartościowych
 • Zbigniew Kuniewicz, Zmiana umowy spółki komandytowej a zakaz zawierania umów „z samym sobą” przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Wiktor P. Matysiak, Zaskarżanie uchwał wspólników handlowej spółki osobowej
 • Marcin Podleś, Obowiązek wniesienia wkładu pieniężnego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością — wybrane zagadnienia
 • Mateusz Żaba, O potrzebie implementacji do prawa polskiego przepisów dotyczących transgranicznego podziału spółek kapitałowych (uwagi na tle dotychczasowych rozwiązań czeskich)

PRAWO PUBLICZNE

 • Andrzej Bisztyga, Problem zgodności unormowań dotyczących przechowywania dokumentacji płacowej i osobowej pracodawców z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
 • Dominika Kuźnicka-Błaszkowska, Prawna ochrona życia prywatnego a ochrona informacji o sobie samym w Konstytucji RP w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego — wybrane aspekty
 • Wojciech Gonet, Udzielenie pomocy finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego przy realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia dotyczącego funkcjonowania szpitali
 • Viktoria Serzhanova, Konstytucyjne podstawy organizacji i funkcjonowania sądownictwa w Finlandii

RECENZJE

 • Comparative Constitution Making, red. D. Landau, H. Lerner, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2019, 613 ss. (Rafał Czachor)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter