Prawo CCCXXIX. Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Andrzej Borkowski, Witold Małecki (red.)
ISSN: 0524-4544
Liczba stron: 632
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany

Tom 329 czasopisma „Prawo”, zatytułowany Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania, odnosi się do szerokiego spektrum problemów prawnych powstających na tle stosunków między organami władzy publicznej a przedsiębiorcami prywatnymi. Szczególne miejsce w publikacji zajmują artykuły poświęcone analizie uregulowań zawartych w ustawach należących do pakietu konstytucja biznesu, który wszedł w życie w 2018 roku, tworząc nowe ramy prawne podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w Polsce. Artykuły zamieszczone w tomie zostały przygotowane przez 50 autorów, reprezentujących 17 ośrodków akademickich, których delegacje uczestniczyły w Ogólnopolskim Zjeździe Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego, przeprowadzonym we wrześniu 2019 roku we Wrocławiu.

 • Słowo wstępne


NOWE PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • LESZEK BIELECKI, Decyzja w sprawie skutków podatkowych transakcji w projekcie nowelizacji ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna w Ordynacji podatkowej a decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej z ustawy Prawo przedsiębiorców
 • MATEUSZ CHOŁODECKI, Zasady publicznego prawa gospodarczego
 • TOMASZ DŁUGOSZ, Wspieranie przez państwo sukcesji międzypokoleniowej w gospodarce na gruncie ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • ANNA DOBACZEWSKA, Zasady prawne relacji przedsiębiorców z organami władzy publicznej
 • MACIEJ ETEL, Prawo przedsiębiorców — nowa jakość i stare problemy
 • ANNA HOŁDA-WYDRZYŃSKA, „Prawo do popełnienia błędu” w świetle nowelizacji Prawa przedsiębiorców
 • HENRYK NOWICKI, KRZYSZTOF KUCHARSKI, Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców (wybrane zagadnienia)
 • MACIEJ SARNOWSKI, Cele ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców
 • DOROTA SYLWESTRZAK, Udział Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w postępowaniu sądowoadministracyjnym


Z TEORII PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO

 • ŁUKASZ DUBIŃSKI, Indywidualny akt administracji gospodarczej (próba zdefiniowania)
 • SŁAWOMIR FUNDOWICZ, Przedsiębiorca w świetle personalistycznej koncepcji administracji publicznej
 • JAN GOLA, Między gospodarnością a niegospodarnością działań organów administracji gospodarczej
 • KAROL KICZKA, Z zagadnień sądowoadministracyjnej kontroli administracji gospodarczej
 • KATARZYNA KOKOCIŃSKA, Działania państwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości — ujęcie normatywne, funkcjonalne i strukturalne
 • WITOLD MAŁECKI, O właściwej i niewłaściwej reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej
 • ALDONA PIOTROWSKA, Administracja dialogu — o nowych metodach administrowania w relacji organ–przedsiębiorca
 • ANDRZEJ POWAŁOWSKI, Wprowadzenie do aksjologii prawa gospodarczego publicznego
 • KAZIMIERZ STRZYCZKOWSKI, Prawa podstawowe jako źródła celów społecznych i gospodarczych Unii Europejskiej
 • ANNA TRELA, Koncepcja ciągu działań prawnych w publicznym prawie gospodarczym (wybrane zagadnienia)


ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE WSPÓŁCZESNEGO USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO

 • MATEUSZ BŁACHUCKI, Niezależność organów administracji publicznej na przykładzie ewolucji statusu prawnego Prezesa UOKiK
 • ANNA BRZEZIŃSKA-RAWA, Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej
 • ŁUKASZ GRZEJDZIAK, Wpływ na handel między państwami członkowskimi UE jako przesłanka stosowania art. 107 ust. 1 TFUE. Kierunki rozwoju orzecznictwa
 • MARCIN KAMIŃSKI, Kto strzeże konkurencji na rynku energetycznym? Między Prezesem URE a Prezesem UOKiK — wybrane zagadnienia
 • TADEUSZ KOCOWSKI, Spółdzielnia socjalna jako przedsiębiorca wykonujący działalność społecznie użyteczną
 • ERYK KOSIŃSKI, Rynek hurtowy energii elektrycznej jako instrument regulacji sektora elektroenergetycznego w Unii Europejskiej i na Ukrainie
 • DARIA KOSTECKA-JURCZYK, Ograniczenia dystrybucji selektywnej przez platformy online — uwagi na tle sprawy Coty
 • ELŻBIETA MAŁECKA, Prawnoadministracyjne instrumenty ochrony przedsiębiorców narażonych na stosowanie praktyk monopolistycznych przysługujące Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego — uwagi na gruncie obowiązujących i projektowanych przepisów prawa
 • KATARZYNA MARAK, Transpozycja konsumenckich dyrektyw maksymalnych na przykładzie dyrektywy turystycznej 2015/2302 do polskiego porządku prawnego
 • RAJMUND MOLSKI, Prawo antymonopolowe a polityka wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorców
 • MAXIMILIAN PIEKUT, Pomiędzy ochroną sektorów strategicznych a protekcjonizmem — uregulowania dotyczące osób zagranicznych w ujęciu porównawczym
 • MICHAŁ STRZELBICKI, Kryptowaluty jako przedmiot działalności gospodarczej — wybrane uwagi
 • DIANA TRZCIŃSKA, Ochrona przyrody jako przesłanka ograniczenia swobody wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców
 • KAROLINA ZAPOLSKA, Wpływ samorządowych organów ochrony środowiska na działalność gospodarczą przedsiębiorcy
 • AGNIESZKA ŻYWICKA, Nadzór nad wyrobami podlegającymi dyrektywom „nowego podejścia” w Polsce — kilka refleksji o koordynacji działań organów nadzoru


Z POGRANICZA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

 • MONIKA CHLIPAŁA, Przyczyny ustania związania przyrzeczeniem administracyjnym
 • KRZYSZTOF DOBIEŻYŃSKI, Ochrona organizatorów wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym — poszukiwanie nowych rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej
 • KATARZYNA MAŁYSA-SULIŃSKA, Regulacje szczególne dotyczące wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kwalifikowanej jako instalacja odnawialnego źródła energii
 • MONIKA MICHALUK-MAZUREK, Zrównoważony system ochrony zdrowia — rozważania na tle aktualnej polityki lekowej państwa
 • JAN OLSZEWSKI, Nowe instytucje standaryzacji informowania w ustawie o dostępie cyfrowym
 • WIKTOR OZIĘBAŁA, Stabilność finansowa jako determinanta aktywności państwa względem podmiotów sektora bankowego
 • ARTUR ŻURAWIK, Dostęp podmiotów świadczących usługi prawnicze do służby publicznej w sądach administracyjnych


PROBLEMATYKA PRAWNEJ REGULACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

 • EWELINA ANIOŁ, Środki ochrony prawnej w świetle nowego prawa zamówień publicznych — zagadnienia wybrane
 • KRZYSZTOF HORUBSKI, Prawne uwarunkowania wpływu wykonawców na treść umów o zamówienia publiczne
 • ELŻBIETA JANKOWSKA, ŁUKASZ JANKOWSKI, Waloryzacja kontraktów drogowych — analiza orzecznicza
 • MAGDALENA MAŁECKA-ŁYSZCZEK, Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej — uwagi wybrane
 • AGNIESZKA PIWOWARCZYK, Przedsiębiorca jako partner prywatny w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
 • EWA PRZESZŁO, Rola organizacji przedsiębiorców w sferze zamówień publicznych
 • RYSZARD SZOSTAK, Z problematyki racjonalizacji ograniczeń swobody kontraktowej w zamówieniach publicznych


SPRAWOZDANIE

 • ANDRZEJ BORKOWSKI, WITOLD MAŁECKI, Ogólnopolski Zjazd Katedr i Zakładów Publicznego Prawa Gospodarczego „Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania” (Wrocław, 23–24 września 2019 roku)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter