Przegląd Prawa i Administracji CXX. Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym

Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz-Żukowska (red.)
Wydanie: dwutomowe
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 1436 (672+764)
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2020
Cena: 149,00 PLN   

Dążenie do poznania prawdy i przekazywanie wiedzy z pokolenia na pokolenie stanowią szczególnie szlachetną działalność człowieka, która urzeczywistnia się głównie w powołanych przez społeczeństwo do wypełniania tej misji uniwersytetach. Nierozerwalny związek badań naukowych z kształceniem studentów, doktorantów, kadr uczelni, a także słuchaczy studiów podyplomowych, we wzajemnej korelacji z krajowym i międzynarodowym otoczeniem społeczno-gospodarczym, jest od lat konkretyzowany we właściwym mu zakresie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Przez te wzajemnie przenikające się i zespolone w nierozerwalną całość formy życia akademickiego ziszcza się idea służby człowiekowi, społeczeństwu, demokratycznemu państwu prawnemu — rozwojowi cywilizacji.

Przedkładany teraz sto dwudziesty tom „Przeglądu Prawa i Administracji” obejmuje wyniki badań naukowych prowadzonych na naszym fakultecie, który wkomponowuje się w ten organiczny nurt aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Fragment  Słowa wstępnego

TOM I


 • Słowo wstępne
 

Z ZAGADNIEŃ TEORII I FILOZOFII PRAWA

 • Andrzej Bator, Założenie racjonalnego prawodawcy w polskiej debacie teoretycznoprawnej. Punkt wyjścia i jego krytyka
 • Maciej Błażewski, Racjonalny prawodawca wobec zmienności uwarunkowań technicznych. Ustanowienie oraz odesłanie do norm technicznych
 • Przemysław Kaczmarek, Rola prawnika jako argument w obronie etyki kodeksowej
 • Jacek Kaczor, Koniec ery kodeksów?
 • Maciej Pichlak, Ideał legalności w koncepcji prawa Philipa Selznicka
 • Zbigniew Pulka, Wykładnia prawa jako działanie optymalizacyjne
 • Robert Stefanicki, Un juste équilibre. Prawo nośnikiem wartości. Przyczynek do dyskusji
 • Paweł Wiązek, Mit i paradygmat racjonalnego prawodawcy w świetle wybranych przykładów orzecznictwa oraz legislacji Sejmu VIII kadencji


Z ZAGADNIEŃ PRAWA KONSTYTUCYJNEGO

 • Ryszard Balicki, Klasyfikacja funkcji Sejmu RP
 • Michał Bernaczyk, Dostęp do list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa jako przykład neutralizacji aksjologicznej Konstytucji RP
 • Mariusz Jabłoński, Dane sędziów popierających zgłoszenia kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa jako informacja publiczna
 • Sylwia Jarosz-Żukowska, Konstytucyjne prawo dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych po wprowadzeniu „sieci” szpitali. Uwagi o racjonalności ustawodawcy
 • Marta Kłopocka-Jasińska, Kilka uwag o poszerzaniu zakresu merytorycznych kompetencji sądów administracyjnych w świetle art. 184 Konstytucji i konstytucyjnej zasady podziału władz
 • Artur Ławniczak, Kilka uwag na temat powstawania i charakteru ustrojów prawnopolitycznych byłego Trzeciego Świata
 • Agnieszka Malicka, Udział obywateli w procedurze ustawodawczej w Republice Federalnej Niemiec
 • Justyna Mielczarek-Mikołajów, Zasady prawidłowej legislacji w kontekście aktów prawa wewnętrznego
 • Łukasz Żukowski, Structure and content of the constitutional social market economy principle — guidelines for the legislator


Z ZAGADNIEŃ PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO I EUROPEJSKIEGO

 • Aleksander Cieśliński, Modele automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej i ich wdrożenie w polskim porządku prawnym
 • Wojciech Kilarski, Korporacje międzynarodowe jako podmiot (?) międzynarodowego prawa praw człowieka
 • Dagmara Kornobis-Romanowska, Obywatelstwo i prawa społeczne Unii Europejskiej w dobie kryzysu gospodarczo-politycznego
 • Sylwia Kotecka-Kral, Postulaty de lege ferenda dotyczące ochrony prywatności użytkowników usług Over-the-Top w Unii Europejskiej
 • Artur Kozłowski, Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie niezależności polskich sądów (sprawy połączone C-585/18, C-624/18, C-625/18) a konstytucyjny wymóg przestrzegania przez Rzeczpospolitą Polską wiążącego ją prawa międzynarodowego — implikacje
 • Barbara Mielnik, Zgodność prawa krajowego z prawem międzynarodowym na przykładzie Polski. Uwagi ogólne
 • Maciej Szostak, Kamila Zarychta-Romanowska, Policyjne strategie bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej. Postulaty de lege lata i de lege ferenda
 • Wojciech Szydło, Zasady organizacji i działania Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej. Wybrane aspekty porządku instytucjonalnego w sektorze łączności elektronicznej
 • Justyna Węgrzyn, Oddziaływanie prawa do przenoszenia danych na sytuację prawną konsumenta


Z ZAGADNIEŃ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I NAUKI ADMINISTRACJI

 • Jolanta Blicharz, Umowa o przekazanie prowadzenia szkoły podmiotowi pozarządowemu. Kilka uwag o stanie obecnym według prawa oświatowego
 • Andrzej Chajbowicz, Administracja wobec zmian klimatu (prolegomena)
 • Agnieszka Chrisidu-Budnik, Kontraktowe i relacyjne mechanizmy koordynacji w sieciach międzyorganizacyjnych
 • Małgorzata Giełda, Otoczenie administracji publicznej — wybrane zagadnienia
 • Krzysztof Horubski, Regulacja zmian umów o zamówienia publiczne a założenie o racjonalności prawodawcy
 • Karol Kiczka, Z zagadnień sądowej ochrony przedsiębiorców w społecznej gospodarce
  rynkowej
 • Małgorzata Kozłowska, Racjonalny prawodawca w świetle potrzeby przeciwdziałania korupcji w administracji publicznej przy pomocy norm prawa administracyjnego o charakterze prewencyjnym
 • Renata Kusiak-Winter, Samorząd terytorialny w perspektywie sterowania przez racjonalnego prawodawcę
 • Małgorzata Masternak-Kubiak, Dopuszczalność zastosowania instytucji autokontroli w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wobec aktów prawa miejscowego
 • Marcin Miemiec, Centrum usług społecznych jako forma organizacyjna administracji świadczącej
 • Rafał Mikowski, Odpowiedzialność podmiotów administrujących za martwą zwierzynę
 • Renata Raszewska-Skałecka, Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego
 • Krzysztof Sobieralski, Racjonalny ustawodawca a konstrukcja prawna sprawy sądowoadministracyjnej
 • Bogusław Sołtys, Finansowanie zadań publicznych samorządów zaufania publicznego — realizacja założenia racjonalnego prawodawcy czy utrzymywanie stanu bezprawności?
 • Jerzy Supernat, Państwo administracyjne


Z ZAGADNIEŃ PRAWA FINANSOWEGO I PODATKOWEGO

 • Paweł Borszowski, Determinant ograniczenia nieostrości przy formułowaniu definicji w prawie podatkowym. Uwagi na tle klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
 • Artur Halasz, Stosowanie definicji pojęć prawnych w prawie podatkowym — w poszukiwaniu woli ustawodawcy
 • Andrzej Huchla, Elementy oceny charakteru zmian w prawie podatkowym
 • Katarzyna Kopyściańska, Dodatkowe zobowiązanie podatkowe jako sankcja za unikanie opodatkowania
 • Marek Kopyściański, Prawo do odliczenia podatku od towarów i usług a dochowanie należytej staranności przez podatnika przy weryfikowaniu kontrahentów
 • Paweł Lenio, Legal and financial liability in healthcare — selected issues
 • Wiesława Miemiec, Rozszerzenie źródeł finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego

 

TOM II

 

Z ZAGADNIEŃ PRAWA KARNEGO, KARNEGO WYKONAWCZEGO

I POSTĘPOWANIA KARNEGO

 • Jacek Giezek, Strona podmiotowa czynu zabronionego a formy jego popełnienia — zagadnienia wybrane
 • Piotr Góralski, Problem racjonalnej sankcji za zabójstwo kwalifikowane w polskim prawie karnym
 • Katarzyna Grott, Przestępstwo — pomiędzy racjonalnością a emocjonalnością
 • Dagmara Gruszecka, O niektórych problemach z wyznaczaniem granicy między odpowiedzialnością potencjalnego sprawcy a pokrzywdzonego w koncepcji obiektywnego przypisania skutku
 • Wojciech Jasiński, Racjonalna regulacja karnoprocesowej dopuszczalności dowodów uzyskanych z naruszeniem praw jednostki
 • Wioletta Jedlecka, Zakaz stosowania kar cielesnych a kontratyp karcenia wychowawczego
 • Rajnhardt Kokot, Penalizacja przygotowania zabójstwa w nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku
 • Adam Kwieciński, Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich z zakresu prawa karnego wykonawczego
 • Kazimierz J. Leżak, Racjonalny system wymiaru kary łącznej
 • Alicja Limburska, Konrad Lipiński, Problem (nie)racjonalności projektodawcy na przykładzie wybranych uregulowań ustawy nowelizującej kodeks karny z 13 czerwca 2019 roku
 • Katarzyna Liżyńska, O celowości środków oddziaływania wychowawczego w prawie wykroczeń
 • Katarzyna Łucarz, Kilka uwag na temat aktualnego modelu środków oddziaływania wychowawczego
 • Anna Muszyńska, Uwagi na temat kierunku zmian prawa karnego materialnego w latach 2015–2019
 • Krzysztof Nowicki, Wstrzymanie wykonania orzeczenia w postępowaniu karnym
 • Anna Płońska, Koncepcja zamiany odpowiedzialności za wykroczenia w odpowiedzialność administracyjną
 • Janusz Sawicki, Stan wyższej konieczności w prawie karnym skarbowym
 • Jerzy Skorupka, Standard dostępu do informacji o podstawie dowodowej tymczasowego aresztowania w prawie Unii Europejskiej i prawie polskim
 • Sylwia Skubisz-Ślusarczyk, O pomyłce sądowej w kontekście wiedzy kryminalistycznej
 • Iwona Zieniewicz, Świadomość znaczenia wiedzy kryminalistycznej w pracy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości


Z ZAGADNIEŃ PRAWA CYWILNEGO I POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

 • Aleksandra Budniak-Rogala, Posiedzenie przygotowawcze (art. 2054–2058 k.p.c.). Uwagi wybrane de lege lata i de lege ferenda
 • Tomasz Dolata, Tendencje unifikacyjne państw europejskich w zakresie prawa autorskiego w drugiej połowie XIX wieku
 • Ewa Galewska, Kształtowanie roli Poczty Polskiej w projektowanym systemie doręczeń elektronicznych — racjonalny ustawodawca czy krawiec „szyjący na miarę”?
 • Izabella Gil, Zawieszenie i podjęcie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.
 • Krzysztof Gołębiowski, Ustawowe wymogi stawiane nabywcy prawa podmiotowego a nabycie prawa do majątku wspólnego małżonków
 • Łukasz Goździaszek, Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle celów informatyzacji podmiotów publicznych
 • Katarzyna Górska, O niektórych problemach regulacji formy czynności prawnych
 • Joanna Helios, Zaniedbanie dziecka w ujęciu prawnym
 • Julian Jezioro, Utwory użytkowe — wybrane zagadnienia
 • Jakub Kociubiński, Racjonalne przedsiębiorstwo jako racjonalne założenie prawodawcy w obszarze prawa konkurencji — zarys problemu
 • Mateusz Królikowski, Mechanizm sądowego miarkowania wysokości zachowku jako przejaw dynamicznej wykładni prawa cywilnego
 • Krzysztof Kułak, Rękojmia za wady w świetle art. 27 ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego — wybrane zagadnienia
 • Joanna Kuźmicka-Sulikowska, Sytuacja prawna dziecka spadkodawcy w kontekście uprawnień prawnospadkowych (analiza i ocena rozwiązań normatywnych przyjętych przez polskiego ustawodawcę)
 • Elwira Marszałkowska-Krześ, Postępowanie o ustalenie niezasadności aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
 • Marcin Podleś, Założenie o racjonalności prawodawcy w procesie wykładni w prawie spółek
 • Piotr Rodziewicz, Wartości preferowane przez racjonalnego prawodawcę w prawie prywatnym międzynarodowym
 • Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Prawo ochrony konsumenta usług finansowych w świetle założenia racjonalnego ustawodawcy — kilka wybranych uwag
 • Mirosław Sadowski, Rozwód według procedury khula w prawie egipskim
 • Maciej Skory, Charakter prawny tak zwanej umowy dowodowej z art. 4589 k.p.c.
 • Piotr Marcin Wiórek, Wprowadzenie nowego typu spółki kapitałowej (prostej spółki akcyjnej) do kodeksu spółek handlowych a założenie racjonalnego prawodawcy
 • Ewa Wójtowicz, Jednostronnie profesjonalne umowy pośrednictwa handlowego a regulacja kodeksu cywilnego o umowie agencyjnej i umowie zlecenia — uwagi na tle wybranych umów
 • Krzysztof Zagrobelny, Racjonalny prawodawca — ratunek dla solidarnej odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy


Z ZAGADNIEŃ PRAWA PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Renata Babińska-Górecka, Zagadnienie stosowania przepisów kodeksu cywilnego do określenia niektórych następstw relacji płatnik–ubezpieczony z punktu widzenia założenia racjonalności prawodawcy
 • Jacek Borowicz, Sytuacja prawna inspektora ochrony danych zatrudnionego w ramach stosunku pracy — wybrane zagadnienia
 • Dominika Cendrowicz, Teoria racjonalnego tworzenia prawa a ustawodawstwo z zakresu pomocy społecznej. Uwagi na tle ustalania właściwości miejscowej gminy w sprawach przyznawania świadczeń z zakresu pomocy społecznej na rzecz osób bezdomnych
 • Agnieszka Górnicz-Mulcahy, Pracownicze oceny okresowe — wybrane elementy
 • Eliza Mazurczak-Jasińska, Ochrona trwałości zatrudnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w przypadku reorganizacji jednostek ich zatrudniających — wybrane zagadnienia
 • Ariel Przybyłowicz, Kilka uwag w sprawie zasiłku chorobowego dla doktorantów pobierających stypendia doktoranckie
 • Karolina Stopka, O realizacji zabezpieczenia społecznego w przepisach kodeksu pracy
 • Artur Tomanek, Status wspólnika spółki handlowej jako tytuł ubezpieczenia społecznego


Z ZAGADNIEŃ HISTORII PRAWA

 • Tomasz Kalisz, Kara pozbawienia wolności na ziemiach polskich od XV do połowy XIX wieku
 • Józef Koredczuk, Problem intabulacji prawa własności nieruchomości w Polsce (w byłym zaborze austriackim) w okresie międzywojennym
 • Jacek Przygodzki, Aktywność konferencyjna Instytutu Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1969–2020
 • Aleksandra Szymańska, Consilia a inne gatunki literatury prawniczej
 • Mateusz Szymura, Geneza jurysdykcji apelacyjnej Izby Lordów nad rozstrzygnięciami sądów szkockich


Z ZAGADNIEŃ EKONOMII

 • Edyta Paczka, Collaborative consumption i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości w obliczu zmian pokoleniowych

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter