Onomastica Slavogermanica XXXI

Romana Łobodzińska (red.)
ISSN: 0474-1471
Liczba stron: 160
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 32,00 PLN   

„Onomastica Slavogermanica” to czasopismo poświęcone kontaktom językowym na obszarze słowiańszczyzny, wyrażającym się w nazwach własnych. Zamieszczane teksty poświęcone są różnym klasom nazw osobowych: imionom, nazwiskom, przezwiskom i przydomkom, oraz miejscowych: nazwom miejscowości, terenowym, górskim i rzecznym, a także nazwom miejskim i nazwom obiektów będących efektem kulturowej działalności człowieka — jak nazwy produktów, usług, firm, organizacji, przedsięwzięć społecznych lub wytworów artystycznych. Prezentują materiał nazewniczy wybrany ze źródeł historycznych zarówno rękopiśmiennych, jak i drukowanych, oraz współczesnych — często jest to materiał gwarowy. Nazwy pochodzą z terenu Słowiańszczyzny, a przedmiotem opisu są wzajemne oddziaływania języków słowiańskich (między innymi polskiego, czeskiego, łużyckiego, słowackiego, ukraińskiego, bułgarskiego i innych) i języka niemieckiego. W nazwach odzwierciedlone są różnorodne zjawiska, które ukazują wielowiekowe wpływy i relacje nie tylko między językami, ale również narodami, ich kulturą, wierzeniami, życiem społecznym, kontaktami z przyrodą. Są one niezastąpionym źródłem poznania dziejów całej Słowiańszczyzny.

Rozprawy i artykuły

 • Małgorzata Jaracz, Kulturowo-językowe wyróżniki niemieckojęzycznego systemu nazewniczego w Szwajcarii. Współczesna plateonimia Solothurn i Bettlach
 • Zorjana Kupchynska, Архаїчні ойконіми на *‑j(ь): ареал і хронологія XV–ХХ ст.
 • Jarosław Malicki, Zapisy toponimicznych poloników i bohemików wobec zagadnienia powstania i rozwoju polsko-czeskiej granicy językowej w średniowieczu
 • Iryna Protsyk, Nazwy ukraińskich klubów piłkarskich w Galicji w pierwszej połowie XX wieku
 • Svatopluk Pastyřík, Nomina propria v Kladských písničkách
 • Svatopluk Pastyřík, Rozlehlá krajina jmen v literárním díle Oty Hofmana
 • Stanisława Sochacka, Przestrzeń miejska międzywojennego Opola z perspektywy nazw własnych
 • Stanisława Sochacka, Obraz społeczności i kultury wiejskiej w historycznej mikrotoponimii Śląska

Recenzje

 • Rudolf Šrámek, Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska, Masarykova univerzita, Brno 2013 (Ewa Jakus-Borkowa)
 • Дмитро Ђучко, Наталія Ткачова Словник української ономастичної термінології, Ранок — НТ, Харків 2012 (Alicja Nowakowska)

 

***

CONTENT

 
Articles

 • Małgorzata Jaracz, Cultural and linguistic features of German language toponyms in Switzerland. Contemporary urban toponyms in Solothurn and Bettlach
 • Zorjana Kupchynska, Place names created with the archaic suffix -*-jь. Area and chronology from the 15th to the 20th century
 • Jarosław Malicki, Polish and Bohemian toponyms in the face of the emergence and development of the Polish-Bohemian language border in the Middle Ages
 • Iryna Protsyk, Names of Ukrainian football clubs in Galicia in the first half of the 20th century
 • Svatopluk Pastyřík, Proper names in folklore songs from Kłodzko
 • Svatopluk Pastyřík, The vast land of names in Ota Hofman’s literary works
 • Stanisława Sochacka
 • The urban space of inter-war Opole from the perspective of proper names
 • Stanisława Sochacka, The picture of the rural community and culture in Silesia’s historical microtyponymy

Reviews

 • Rudolf Šrámek, Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska, Masarykova univerzita, Brno 2013 (Ewa Jakus-Borkowa)
 • Дмитро Ђучко, Наталія Ткачова Словник української ономастичної термінології, Ранок — НТ, Харків 2012 (Alicja Nowakowska)

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter