Przegląd Prawa i Administracji CXVIII

Tadeusz Kuczyński, Łukasz Paroń (red.)
ISSN: 0137 1134
Liczba stron: 212
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Cena: 40,00 PLN   

Niniejszy numer „Przeglądu Prawa i Administracji” zawiera opracowania, z których zdecydowana większość została zaprezentowana w formie referatów podczas konferencji naukowej pt. „Prawo pracy. Doctrina et usu. Państwowa Inspekcja Pracy wczoraj, dziś, jutro…”, odbywającej się we Wrocławiu w dniu 12 kwietnia 2019 roku. Opracowania przygotowane przez reprezentantów polskich ośrodków akademickich i przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy dotyczą szerokiego spektrum zagadnień odnoszących się do historycznych dogmatycznych, ustrojowych i orzeczniczych kwestii związanych z funkcjonowaniem Państwowej Inspekcji Pracy. Publikacja sfinansowana ze środków  Państwowej Inspekcji Pracy jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo tą problematyką oraz innych osób zainteresowanych prawnymi aspektami działalności tej Inspekcji.

  • Tomasz Kozłowski, Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami w latach 1915 – 1918. Rys historyczny
  • Dariusz Makowski, Rozwój regulacji dotyczących ustroju i kompetencji inspekcji pracy w Polsce
  • Zbigniew Góral, Aneta Tyc, O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi
  • Mariusz Jabłoński, Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda
  • Teresa Wyka, Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy
  • Łukasz Paroń, Stosowanie środków kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy
  • Andrzej Jabłoński, Kierunki orzecznictwa w dziedzinie spraw dotyczących ochrony pracy
  • Agata Kostyk-Lewandowska, Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników
  • Sebastian Kowalski, Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową
  • Anna Dubowik, Ewolucja statusu prawnego inspektora pracy — uwarunkowania historyczne i ocena stanu obecnego

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter