Globalne i lokalne perspektywy bezpieczeństwa państwa

Jan Maciejewski, Monika Zawartka, Sławomir Fiodorów (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3636-8
Liczba stron: 620
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 85,00 PLN   

Organy władzy i grupy dyspozycyjne współtworzą ład i porządek społeczny, wzmacniając fundamenty społeczeństwa w tym zakresie. Nieustanne stanowienie bezpieczeństwa jest swoistym „ciężarem”, którego nie może udźwignąć indywidualna jednostka życia społecznego, dlatego trudne zadania z tego zakresu przejmuje administracja publiczna. Aby realizować skutecznie ten cel, konieczny jest ciągły i krytyczny namysł oraz podejmowanie systematycznych, wcześniej „ćwiczonych” działań w celu ochrony i obrony społecznego krajobrazu. Wiele problemów dotyczących różnorodnych zagrożeń bezpieczeństwa może być rozwiązanych wyłącznie przez profesjonalistów, ponieważ tylko ich działanie gwarantuje zniwelowanie luk sprzyjających generowaniu gróźb niebezpieczeństwa destabilizujących struktury społeczne.

Państwo stoi więc przed wyzwaniem dwojakiej natury: odgrywa rolę gospodarza własnego terytorium, dzierżąc jednocześnie legitymizację do wykorzystania grup dyspozycyjnych w celu zapewnienia efektywnej współpracy członków tych służb oraz struktur państwowych. Zasadność działań grup dyspozycyjnych wynika przede wszystkim ze zmian społeczno-demograficznych oraz z zagrożeń będących skutkami globalizmu przejawiającego się w rozbudowie niezbędnej infrastruktury, która jednocześnie ma charakter infrastruktury krytycznej podatnej na nowe i niespodziewanie ujawniające się formy niebezpieczeństwa. W obliczu przemian cywilizacyjnych, zachodzących na poziomie zarówno makro-, jak i mikrospołecznym, ważne jest wypracowanie odpowiednich warunków oraz współpraca administracji z funkcjonującymi w systemie militarnym, paramilitarnym oraz cywilnym grupami dyspozycyjnymi — to bowiem decyduje o stanie bezpieczeństwa w obrębie państwa.

 • JAN MACIEJEWSKI, MONIKA ZAWARTKA, Zaproszenie do lektury

I. TEORETYCZNE ROZWAŻANIA NAD KSZTAŁTOWANIEM SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • LESZEK KLESZCZ, Czy Europa umiera?
 • ROBERT JANIK, Wybrane aspekty problematyki bezpieczeństwa w kontekście zmian w sytuacji międzynarodowej w okresie zaawansowanej globalizacji
 • ELŻBIETA POSŁUSZNA, DANIEL KUCHAREK, O wojnach przyszłości
 • ELŻBIETA GAWEŁ-LUTY, Teoria zrównoważonego rozwoju jako remedium na zagrożenia globalizacyjne
 • HENRYK ĆWIĘK, Dyplomacja III RP w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa. Wybrane problemy
 • BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Współpraca cywilno-wojskowa (CIMIC) — cele, zadania, regulacje prawne, polskie doświadczenia
 • KARINA GÓRSKA-ROŻEJ, Kapitał społeczny a budowanie odporności na zagrożenia w społecznościach lokalnych
 • DONATA BOROWSKA, Modelowe ujęcie paradygmatu bezpieczeństwa narodowego
 • KRZYSZTOF DRABIK, Pardoks modernizacji — bezpieczństwo a ryzyko
 • DANIEL KUCHAREK, Definiowanie jako element zwiększania bezpieczeństwa transportu materiałów niebezpiecznych

II. CZYNNIKI WARUNKUJĄCE SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

 • KATARZYNA BOROWSKA, Żołnierze po powrocie z misji zagranicznych
 • BEATA CZUBA, „Co nas nie zabije... ” — pozytywne skutki traumy u weterana misji poza granicami państwa
 • JAN CIEĆKA, Kierowanie w grupach dyspozycyjnych a problematyka przywództwa
 • GRZEGORZ FUCHS, ADAM KOŁODZIEJCZYK, Intuicja jako sposób reagowania na zagrożenia i ryzyka w jednostkach penitencjarnych
 • ZDZISŁAW LUDZIEJEWSKI, Świadomość zbiorowa zagrożeń, poczucie bezpieczeństwa a grupy dyspozycyjne
 • ADAM CHORYŃSKI, Jednostki samorządu terytorialnego w Wielkopolsce wobec ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Działania podejmowane przez przedstawicieli zaangażowanych instytucji
 • MAREK STEFAŃSKI, Programy prewencyjne w kształtowaniu bezpieczeństwa społeczności lokalnych
 • AGNIESZKA LEWICKA-ZELENT, EWA TROJANOWSKA, Partycypacja społeczeństwa w rozwiązywaniu konfliktów swoich członków w kontekście zadań samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych
 • ANDRZEJ PIECZYWOK, MAŁGORZATA SCHNEIDER, WALDEMAR NOWOSIELSKI, Partycypacja obywatelska w kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych (na przykładzie doświadczeń i obserwacji studentów)
 • TOMASZ KOŁODZIEJ, Rola organów administracji rządowej i samorządowej w procesie powoływania komendantów policji
 • DAMIAN DUDA, URSZULA SOLER, Organizacje paramilitarne wsparciem bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie Polski i Ukrainy

III. CZYNNIKI SPOŁECZNE WPŁYWAJĄCE NA BEZPIECZEŃSTWO

 • DANUTA WALCZAK-DURAJ, Bezpieczeństwo w sieci. Czy jednostki mają prawo do zachowania ignoracji wobec technologicznych algorytmów?
 • ANETA BARANOWSKA, Starzenie się populacji jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego Polski. Nowe wyzwania i zadania dla samorządu terytorialnego
 • DAMIAN SZACHNIEWICZ, Patologie i zaburzenia społeczne jako źródło zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • ZYGMUNT DUDEK, Przestępczość policjantów — zjawisko chroniczne, ale marginalne.Zarys problemu
 • CZESŁAW BIŁOBRAN, MARIA HUCHRAK, TADEUSZ IWANEK, Wybrane aspekty przestępczości nieletnich w opiniach i ocenach społeczności lokalnych
 • GRZEGORZ PIETREK, Chuligaństwo stadionowe jako forma zagrożenia bezpieczeństwa społecznego
 • ILONA URYCH, Kim są uczniowie klas wojskowych w Polsce? Studium teoretyczno-empiryczne
 • BARBARA DRAPIKOWSKA, Udział kobiet w kształtowaniu bezpieczeństwa na przykładzie grup dyspozycyjnych

IV. INSTYTUCJONALNE ASPEKTY KREOWANIA STANU BEZPIECZEŃSTWA

 • PIOTR PIEŃKOWSKI, Wojska Obrony Terytorialnej — strategie mobilizacji społecznego poparcia
 • WOJCIECH GRALEC, Zadania ochotniczych straży pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa samorządu oraz ich system szkolenia
 • SŁAWOMIR WILK, Ośrodek pomocy społecznej w systemie zapewnienia bezpieczeństwa społecznościom lokalnym
 • ŁUKASZ WRÓBEL, Rola wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w systemie bezpieczeństwa komunikacyjnego Polski
 • MARZENA PIOTROWSKA-TRYBULL, STANISŁAW SIRKO, Potencjalne konsekwencje likwidacji jednostki wojskowej dla bezpieczeństwa i rozwoju w opinii mieszkańców wybranych gmin
 • JACEK DWORZECKI, Prywatne firmy ochrony osób i mienia na terenie Republiki Słowackiej. Ujęcie organizacyjne i legislacyjne

V. OBLICZA TERRORYZMU A BEZPIECZEŃSTWO

 • MIŁOSZ GAC, Mechanizmy współczesnego terroryzmu międzynarodowego na przykładzie strategii Państwa Islamskiego
 • MIROSŁAW HENRYK KARWAN, Nowe technologie wykorzystywane przez grupy dyspozycyjne w zwalczaniu terroryzmu
 • KRZYSZTOF JĘDRZEJAK, MIROSŁAW KUŚWIK, Przygotowanie do zadań ekstremalnych na przykładzie szkolenia antyterrorystycznego grupy Masada w Izraelu

Noty o redaktorach tomu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter