Odroczenie wykonania kary

Kamila Mrozek
ISBN: 978-83-229-3642-9
Liczba stron: 200
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2019
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Odroczenie wykonania kary jako wyjątek od zasady bezzwłocznego i nieprzerwanego wykonania orzeczonej prawomocnie kary od lat jest jednym z węzłowych zagadnień dyskutowanych w doktrynie prawa karnego wykonawczego. Instytucja ta przysparza również problemów w praktyce jej stosowania. Z tego względu książka dr Kamili Mrozek powinna wzbudzić zainteresowanie nie tylko wśród teoretyków, lecz także wśród sędziów, radców prawnych, adwokatów i przedstawicieli organów postępowania wykonawczego. Szerokie spektrum ustaleń w obrębie eksplorowanej tematyki, konfrontacja analizy teoretycznoprawnej z wnioskami płynącymi z badań empirycznych zrealizowanych przez autorkę, bogate orzecznictwo oraz licznie formułowane postulaty de lege lata i de lege ferenda z pewnością nie rozczarują czytelników, którzy sięgną po tę pozycję.

Wstęp
Rozdział 1. Odroczenie wykonania kary w Polsce do 6 czerwca 1997 roku

 • Odroczenie wykonania kary w ujęciu Kodeksu postępowania karnego z 1928 roku
 • Odroczenie wykonania kary w ujęciu Kodeksu karnego wykonawczego z 1969 roku

Rozdział 2. Odroczenie wykonania kary jako wyjątek od zasady bezzwłocznego wszczę­cia i przeprowadzenia postępowania wykonawczego
Rozdział 3. Postępowanie w przedmiocie odroczenia wykonania kary
Rozdział 4. Odroczenie wykonania kary nieizolacyjnej

 • Odroczenie rozpoczęcia dozoru elektronicznego
 • Problematyka odroczenia wykonania kary grzywny w świetle zmian wprowa­dzonych ustawą z dnia 16 września 2011 roku
 • Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Rozdział 5. Przesłanki materialne odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 roku

 • Obligatoryjne odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia skaza­nego
 • Fakultatywne odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w trybie art. 151 k.k.w.
  • Uwagi wstępne
  • Zbyt ciężkie skutki natychmiastowego wykonania kary
  • Ciąża i sprawowanie opieki nad dzieckiem
  • Przeludnienie
 • Podstawy i zasady odwołania odroczenia wykonania kary

Rozdział 6. Warunkowe zawieszenie kary odroczonej
Rozdział 7. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności a stosowanie leczni­czych środków zabezpieczających
Rozdział 8. Odroczenie wykonania kary w polskim wojskowym prawie karnym

 • Uwagi wstępne
 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec żołnierzy w Polsce do stycznia 1970 roku
 • Instytucja odroczenia wykonania kary w świetle Kodeksu karnego oraz Kodek­su karnego wykonawczego z 1969 roku
 • Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w Kodeksie karnym oraz w Kodeksie karnym wykonawczym z 1997 roku
 • Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności w świetle obecnie obowią­zujących przepisów prawnych

Rozdział 9. Odroczenie wykonania kary w świetle badań empirycznych

 • Przedmiot i zakres badań
 • Problemy badawcze
 • Metody, techniki i narzędzia badawcze
 • Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w świetle przeprowadzo­nych badań
 • Ogólna charakterystyka badanej populacji skazanych
 • Polityka stosowania instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolno­ści — na podstawie badań

Zakończenie
Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter