Przegląd Prawa i Administracji CXIV. Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa profesora Leona Kieresa

Karol Kiczka, Tadeusz Kocowski, Witold Małecki (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 692
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2018
Nakład wyczerpany

Księga pod tytułem Praworządność — decentralizacja — przedsiębiorczość, wydana w serii „Przegląd Prawa i Administracji”, została przygotowana dla uczczenia jubileuszu 70. urodzin prof. dr. hab. Leona Kieresa – wieloletniego kierownika Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Wrocławskim, znamienitego naukowca i osoby głęboko zaangażowanej w życie publiczne, od wielu lat działającej niestrudzenie na rzecz dobra wspólnego na poziomie krajowym i lokalnym. Artykuły zamieszczone w księdze napisali czołowi przedstawiciele polskiej nauki publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego, reprezentujący najbardziej uznane ośrodki akademickie. Artykuły prezentują nowatorskie i oryginalne spojrzenia na podstawowe problemy doktrynalne nauki publicznego prawa gospodarczego i prawa administracyjnego w kontekście współczesnych przemian społeczno-gospodarczych i bieżących tendencji legislacyjnych. 

 • W siedemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Leona Kieresa
 • List gratulacyjny Marszałka Województwa Dolnośląskiego
 • List gratulacyjny Prezydenta Wrocławia
 • List gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • List gratulacyjny Rektora-Seniora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • List gratulacyjny Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
 • List gratulacyjny Kierownika-Seniora Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wykaz najważniejszych publikacji Profesora Leona Kieresa

PRAWORZĄDNOŚĆ

 • Barbara Adamiak, Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • Jolanta Blicharz, Związek między zasadą równości a zasadą sprawiedliwości społecznej w polskiej Konstytucji i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Próba spojrzenia ogólnego
 • Adam Błaś, Problem samodzielności organu administracyjnego w świetle idei państwa prawnego
 • Jacek Giezek, Fakty oraz ich ocena jako przedmiot materialnoprawnych domniemań
 • w procesie karnym
 • Włodzimierz Gromski, Akty instrumentalizacji prawa i ich granice
 • Mariusz Jabłoński, Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego
 • Eryk Kosiński, Prawne formy podejmowania i prowadzenia działalności leczniczej jako element systemu ochrony zdrowia w Polsce. Wybrane aspekty
 • Piotr Lisowski, Meandry praworządności na przykładzie orzekania w sprawie zasiłku celowego z tytułu poniesienia strat w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
 • Witold Małecki, Prawo administracyjne prywatne. Propozycja nowego terminu w siatce pojęciowej polskiego prawa administracyjnego
 • Wiesława Miemiec, Marcin Miemiec, Organizacja oraz finansowanie publicznego radia i telewizji w Republice Federalnej Niemiec
 • Heryk Nowicki, Osiąganie efektu innowacyjności przy realizacji zadań publicznych w ramach umowy partnerstwa publiczno-prywatnego
 • Anna Piszcz, Stosowanie prawa a kontrola jego konstytucyjności (zdania odrębne Profesora Leona Kieresa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego)
 • Magdalena Pyter, Skreślenie ucznia z listy uczniów a obowiązek szkolny
 • Jerzy Supernat, Z zagadnień komparatystyki prawniczej
 • Aleksandra Sszadok-Bratuń, Minirefl eksje nad maksikwestiami, czyli o aksjologicznych aspektach praworządności
 • Elżbieta Ura, „Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności
 • Marek Wierzbowski, Marek Grzywacz, O zmieniającej się roli polskich uczelni w obszarze studiów podyplomowych, kursów dokształcających i szkoleń

DECENTRALIZACJA

 • Maciej Guziński, Podmioty gminne w prawie zamówień publicznych
 • Roman Hauser, Marta Szustkiewicz, Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego
 • Jan Jeżewski, Geneza konstrukcji nadzoru nad samorządem terytorialnym w departamencie we Francji
 • Karol Kiczka, Z teorii i praktyki samorządu terytorialnego
 • Jerzy Korczak, Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
 • Małgorzata Ofiarska, Kształtowanie się koncepcji związku metropolitalnego w Polsce po 1990 roku
 • Mirosław Stec, Wpływ nowych zasad zarządzania mieniem państwowym na kształt rady nadzorczej i zarządu spółki komunalnej
 • Marek Szydło, Wyzwania legislacyjne w zakresie zarządzania obszarami metropolitalnymi w Polsce

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 • Stanisław Biernat, Działalność gospodarcza poddana reglamentacji w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (na przykładzie prowadzenia gier hazardowych)
 • Rafał Blicharz, Kilka uwag na temat przepisów ogólnych projektu ustawy Prawo przedsiębiorców
 • Andrzej Borkowski, Struktura prawna nadzoru nad regulowaną działalnością gospodarczą
 • Anna Dobaczewska, Pomoc publiczna dla portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo
 • Józef Frąckowiak, Uchwała zgromadzenia wspólników spółki kapitałowej sprzeczna z ustawą
 • Jan Gola, Prewencja w obszarze aktów kwalifi kujących w działalności gospodarczej
 • Krzysztof Horubski, Wolność prowadzenia działalności gospodarczej w świetle art. 16 Karty praw podstawowych — wybrane problemy
 • Michał Kania, Mikro, mali i średni przedsiębiorcy w zamówieniach publicznych. Kilka propozycji de lege ferenda
 • Tadeusz Kocowski, Brak decyzji uprawniającej a ważność umowy w działalności gospodarczej (obszar zamówień publicznych)
 • Katarzyna Kokocińska, Kierunki rozwoju nauki publicznego prawa gospodarczego z perspektywy instytucji i wartości konstytucyjnych
 • Cezary Kosikowski, Koncepcja prawa interwencjonizmu
 • Aleksander Maziarz, Nadużycie pozycji dominującej przez wykonywanie praw własności intelektualnej w prawie konkurencji Unii Europejskiej
 • Rajmund Molski, O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji
 • Bożena Popowska, Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej
 • Andrzej Powałowski, Aksjologia i prawo przekształceń własnościowych w gospodarce
 • Michał Strzelbicki, Skutki prawne kontroli przedsiębiorcy prowadzonej z naruszeniem zasad kontroli
 • Kazimierz Strzyczkowski, Kilka uwag o obiektywizacji gospodarczych praw podstawowych
 • Anna Trela, Milczenie administracji publicznej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
 • Anna Walaszek -Pyzioł, Wojciech Pyzioł, Kilka refl eksji na temat problematyki wkładów do spółki jawnej
 • Rafał Wojciechowski, Kilka uwag o regulacji prawnej przedsiębiorczości w późnym średniowieczu

 Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter