Przegląd Prawa i Administracji CXII

Józef Frąckowiak (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 260
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2018
Cena: 45,00 PLN   

Tom CXII kwartalnika „Przegląd Prawa i Administracji” został zadedykowany profesorowi Jerzemu Jacyszynowi. Pracownicy Zakładu Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz osoby związane z tym Zakładem — w którym kariera naukowa profesora Jacyszyna bierze swój początek — składają w ten sposób hołd swojemu wykładowcy, opiekunowi naukowemu i koledze akademickiemu. Zamieszczone tu teksty dotyczą zagadnień z takich dziedzin, jak prawo spółek handlowych, ochrona danych osobowych, prawo prywatne i majątkowe czy ochrona zdrowia.

 • Józef Frąckowiak, Słowo wstępne
 • Jarosław Ciesielski, Rejestry przedsiębiorców a ochrona danych osobowych
 • Jarosław Firlit, Przedsiębiorstwo w polskim systemie prawnym
 • Józef Frąckowiak Orzecznictwo i doktryna jako źródło prawa prywatnego
 • Marcin Jagodziński, Anieszka Guzewicz, Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez jednego z dwóch wspólników w kontekście problematyki przejęcia majątku na podsta­wie art. 66 k.s.h.
 • Anna Koronkiewicz-Wiórek, Deficyty obowiązującej w prawie polskim regulacji w za­kresie reklamy i innych technik marketingowych dotyczących produktów relewantnych dla ochrony karmienia piersią, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów do począt­kowego żywienia niemowląt. Zarys problematyki
 • Eligiusz Jerzy Krześniak, Odpowiedzialność członków rady nadzorczej spółki akcyjnej za prawidłowość sprawozdań finansowych spółki
 • Krzysztof Kułak, Wstrzymanie skuteczności uchwały jako zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały właścicielskiego organu spółki ka­pitałowej
 • Marek Leśniak, Jeszcze o wątpliwościach dotyczących funkcjonowania spółki z ograni­czoną odpowiedzialnością utworzonej za pomocą normatywnego wzorca umowy
 • Marcin Podleś, Ustawowy zakaz działalności konkurencyjnej wobec członków zarządu spółek kapitałowych — zagadnienia wybrane
 • Lidia Siwik, Skracanie firm spółek osobowych zawierających firmę spółki będącej wspól­nikiem
 • Bogusław Sołtys, Charakterystyka i sens normatywnego wyróżnienia grupy umów o świadczenie usług prawniczych
 • Robert Stefanicki, Przeniesienie siedziby statutowej spółki do innego państwa członkow­skiego w świetle swobody przedsiębiorczości
 • Tomasz Tomczak, Hipoteka polska a hypothèque prowincji Quebec. Porównanie z perspektywy prawa prywatnego międzynarodowego
 • Piotr Marcin Wiórek, Czy potrzeba nam szczególnej formy organizacyjno-prawnej dla innowacyjnego biznesu? Uwagi ogólne na podstawie uzasadnienia projektu prostej spółki akcyjnej — PSA
 • Ewa Wójtowicz, Sprzedaż konsumencka w Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów i w kodeksie cywilnym

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter