Góry – Literatura – Kultura 11

Ewa Grzęda (red.)
ISSN: 2084-4107
Liczba stron: 552
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 60,00 PLN   

11 tom rocznika „Góry – Literatura – Kultura” zawiera obszerny wybór zróżnicowanych metodologicznie studiów i szkiców poświęconych dwóm nierozerwalnym kategoriom granicy i transgresji, rozpatrywanym w kontekście szeroko rozumianej problematyki górskiej. Geomorfologiczna specyfika naturalnych obszarów górskich sprzyja nadawaniu im różnorodnych znaczeń. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje przypisywana górom kategoria granicy, rozumianej zarówno w sensie dosłownym — topograficznym, jak i metaforycznym. Postrzeganie gór jako naturalnych granic delimitujących przestrzeń, oddzielających państwa, regiony, ale także wyznaczających granice biologicznej egzystencji żywych organizmów i granice ludzkiej odporności psychicznej wyzwala wobec nich postawy transgresyjne oraz prowokuje do nieustannych prób przekraczania owych granic.
W większość prac zamieszczonych w niniejszym tomie podjęto w związku z tym próbę nowego, w wielu przypadkach interdyscyplinarnego,  spojrzenia na szeroko pojętą problematykę górską z perspektywy dialektyki graniczności i transgresyjności. Mają one zarówno charakter historyczny i przeglądowy, jak i zawierają diagnozy zjawisk współczesnych.  Autorzy zebranych w tomie rozpraw reprezentują kilka pokoleń badaczy z  różnych ośrodków naukowych — polskich i zagranicznych.  Szkice niemieckojęzyczne zostały opublikowane równolegle w dwóch wersjach językowych — oryginalnej i w tłumaczeniu na język polski, co zdaniem Redakcji umożliwi ich lepszą recepcję w gronie polskich czytelników.  

 • Ewa Grzęda, Wstęp
 • Ewa Grzęda, Introduction

Dział I. Rozprawy, studia, szkice

 • Jacek Kolbuszewski, Kilka uwag o dawnych wycieczkach na Śnieżkę w Karko­noszach
 • Ewa Grzęda, Ponad horyzontem i poza ciałem — o dwóch wariantach trans­gresji w przestrzeni górskiej
 • Ewa Kolbuszewska, Szczyt górski jako miejsce transgresji. Wersja romantycz­na
 • Jan Pacholski, Was man vom Grenzgebiet Riesengebirge erwartet und was womöglich überraschen kann / O oczywistych i nieoczywistych granicach karkonoskich
 • Małgorzata Łoboz, „Z gór, gdzie dźwigali” — a słuchali w salonach. Zygmunta Krasińskiego transgresje na szczycie góry
 • Renata Gadamska-Serafin, Góry Kaukaz jako wrota Orientu. Motywy oriental­ne w twórczości Tadeusza Łady-Zabłockiego
 • Dorota Nowicka, „Czarodziejska góra” Tomasza Manna jako przestrzeń transgresji
 • Justyna Bajda, Między impresją a Ideą. (Nie)zauważalne transgresje świetlne w tatrzańskiej poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera
 • Jakub Żmidziński, Foki Szumejowego podróże do źródeł. Pępek ziemi w ujęciu Stanisława Vincenza
 • Anna Pigoń, Gea Dobrzańska, „Z zakopańskich tchnień”. Pomiędzy fabułą a rzeczywistością  
 • Wiesław Aleksander Wójcik, „Ku Tatrom sie wróce”, czyli zakopiańsko-tatrzań­skie transgresje w twórczości literackiej Mariana Maurizia
 • Michael Wedekind, Von Grenzen und Abgründen: Berg- und Abgrenzungsdiskur­se in ethnischen Konflikträumen / O granicach i przepaściach: dyskurs o górach i separacji na terenach objętych konfliktem etnicznym
 • Patrice M. Dabrowski, Transgresyjna „europeizacja” karpackiej puszczy: rozwój uzdrowisk na Huculszczyźnie przed pierwszą wojną światową
 • Katarzyna Tałuć, Zdobywanie, wędrowanie, obcowanie. Problematyka przekraczania granic w eksploracji gór na łamach prasy dwudziestolecia międzywojennego
 • Małgorzata Misiak, „Na kołpaku gór” — rzecz o łemkowskiej tożsamości
 • Justyna Matkowska, Romowie Górscy jako społeczność wielokulturowa karpackiego pogranicza
 • Justyna Mokras-Grabowska, Sławoj Tanaś, Mit elitarności w turystyce kwalifikowanej. Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego
 • Monika Witt, Przeżycie górskie jako rozmycie granic w „Nieuchwytnych szczytach” Victora Saundersa i „Czterech dniach słońca” Adama Skoczylasa
 • Martina Gugglberger, Grenzen im Aufstieg. Berge als Transgressionsräume von Geschlechtergrenzen / Granice we wspinaniu. Góry jako przestrzenie transgresji granic płci
 • Sven Ismer, Nina Peter, „Das alles ist Teil einer Reise zu sich selbst“ — Gren­zerfahrungen als identitätsstiftendes Moment in zeitgenössischen Autobiogra­phien von Bergsteiger*innen / „To wszystko jest częścią podróżydo samego siebie” — doświadczenia graniczne jako moment kształtujący tożsamość we współczesnych autobiografiach wspinaczy
 • Agnieszka Straburzyńska-Glaner, Tatry i Zakopane w doświadczeniu Jerzego Żuławskiego  
 • Katarzyna Kastrau, Historia polskiego himalaizmu. Lodowi Wojownicy i ich wpływ na himalaizm światowy
 • Szymon Makuch, Górski wehikuł czasu. Legenda Rogera Dodswortha w lite­raturze i kulturze
 • Franciszek Rosiński OFM, Góry w ujęciu transcendentnym

Dział II. Noty i notatki

 • Jacek Kolbuszewski, Halina. Nota w trzydziestą piątą rocznicę śmierci Haliny Krüger-Syrokomskiej
 • Anna Pigoń, Gabriela Zapolska w Tatrach
 • Małgorzata Łoboz, Nagrody 2017

Dział III. Recenzje

 • Wielka księga fenomenów tatrzańskich (Małgorzata Łoboz)
 • W Zakopanem śladami Henryka Sienkiewicza (Agnieszka Kuniczuk-Trzcino­wicz)
 • Mont Blanc zasłania cały widok (Jacek Kolbuszewski)
 • Poetyckie olśnienia (Anna Pigoń)
 • W sztambuchu Michała Jagiełły (Anna Pigoń)
 • O zwiedzaniu rodzinnej wsi i o innych sprawach łemkowskich (Jacek Kolbu­szewski)

Indeks nazw osobowych
Spis ilustracji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter