Współpraca samorządu terytorialnego oraz grup dyspozycyjnych w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Jan Maciejewski, Daria Hofman, Agnieszka Sokołowska (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3598-9
Liczba stron: 344
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 55,00 PLN   

Samorządność instytucji publicznych funkcjonuje na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim z wykorzystaniem instrumentarium prawa, chroniącego cenione dobra wspólne. Zadania te powinny być komplementarne oraz skoordynowane, co przesądza o właściwej dbałości o szeroko pojęte dobro społeczności lokalnych.
Do realizacji tychże celów przygotowane są grupy dyspozycyjne, tworzone refleksyjnie, lokowane w obrębie systemu bezpieczeństwa państwa i odgrywające służebną rolę także na rzecz bezpieczeństwa „małych ojczyzn”. Powszechność oraz różność występowania zjawisk kryzysogennych wymaga sprawnego wprzęgnięcia w administracyjne tryby coraz bardziej  wąsko specjalistycznych, ale i innowacyjnych grup dyspozycyjnych, kompetentnych w przeciwdziałaniu destrukcyjnej sile zagrożenia. W wymiarze zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym natychmiastowa pomoc w sytuacji zagrożenia daje większą szansę na przeżycie i ochronę posiadanych dóbr. W obrębie każdego z typów grup dyspozycyjnych dokonuje się proces formowania służb, straży, inspekcji oraz innych podmiotów specjalizujących się w działaniach ratowniczych na rzecz ogółu, co pozostaje atutem współcześnie modernizowanych społeczeństw. Grupy te powstają nieustannie w wyniku przemian cywilizacyjnych, a ich rozwój determinowany jest poprzez określone „reżimy” ich wzrostu w strukturach społecznych, kształtowane poprzez historię oraz swoiste tożsamości. Ich proweniencję — poza procesami tożsamościowymi — warunkuje wiedza, kompetencje oraz wysoka specjalizacja zadaniowa, cechująca różnorodne typy grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym oraz w cywilnym systemie bezpieczeństwa współczesnego państwa.

 • JAN MACIEJEWSKI, Wstęp
 • ANETA BARANOWSKA, Nieformalne systemy wsparcia społecznego dla weteranów i ich rodzin. Rola społeczności lokalnej
 • MAGDALENA BSOUL-KOPOWSKA, Próba ukazania przydatności Ochotniczej Stra­ży Pożarnej w nadzwyczajnych sytuacjach kryzysowych na przykładzie jednej z ka­tastrof lotniczych. Studium przypadku
 • FELICJAN BYLOK, Społeczne aspekty kierowania strukturami zarządzania kryzyso­wego w jednostkach samorządu terytorialnego .
 • BEATA CZUBA, SZYMON GAZDA, Radzenie sobie ze stresem przez ratowników me­dycznych
 • BOGDAN ĆWIK, Zniekształcenie postrzegania informacji w sytuacjach nagłego niebez­pieczeństwa  
 • GRZEGORZ FUCHS, Intuicja ekspercka i rozpoznawanie środowiska osadzonych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej .
 • MARIA HUCHRAK, TADEUSZ IWANEK, Wybrane patologie społeczne abezpie­czeństwo wopiniach iocenach społeczności lokalnych
 • HENRYK KROMOŁOWSKI, System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świad­czeń opieki zdrowotnej a bezpieczeństwo zdrowotne ludności
 • ANDREY LYMAR, Polityka migracyjna i polityka młodzieżowa w kontekście bezpie­czeństwa terytorialnego. Współczesne wyzwania i zadania
 • EUGENIUSZ MOCZUK, Bezpieczeństwo lokalne jako „wymiar” bezpieczeństwa. Za­gadnienia terminologiczne
 • ROMAN ODŻGA, Ochrona ludności w warunkach kryzysowych i niektóre aspekty bez­pieczeństwa powszechnego — na przykładzie gminy Lewin Brzeski
 • EDWARD PAŁKA, PIOTR BANASIAK, Rola dzielnicowego jako istotnego podmiotu bezpieczeństwa i porządku publicznego w środowisku lokalnym, funkcjonującego w ramach formuły community policing — wybrane problemy
 • ANDRZEJ PEPŁOŃSKI, Stres jako negatywny przejaw pracy w Policji — zarys proble­mu
 • ANDRZEJ PIECZYWOK, MAŁGORZATA SCHNEIDER, WALDEMAR NOWO­SIELSKI, Świadomość stanu bezpieczeństwa wybranych środowisk województwa kujawsko-pomorskiego  
 • PIOTR PIEŃKOWSKI, Bezpieczeństwo społeczności wielkomiejskich a zagrożenie ter­roryzmem. Doświadczenia europejskie lat 2015–2017
 • JULIUSZ PIWOWARSKI, Udział socjologii wbadaniach problematyki bezpieczeństwa i kultury bezpieczeństwa
 • URSZULA SOLER, Legia Akademicka jako aktywny podmiot wpolityce bezpieczeństwa lokalnego
 • EDYTA ŚLACHCIŃSKA, BOGDAN GRENDA, PAWEŁ MAJDAN, Płaszczyzna współpracy jednostki wojskowej z samorządem lokalnym na przykładzie lotniska wojskowego Poznań-Krzesiny
 • SŁAWOMIR WILK, Działalność ośrodków pomocy społeczenej w sytuacji zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych
 • NICOLA STRIZZOLO, MARIO IANNIELLO, Italian Red Cross Communication Stra­tegies 1915–1918: Managing and mastering public relations
 • FRANCESCO PIRA, The perception of security in the communities, the narration through media and social media focus on migration phenomenon in Italy
 • MÁRIA MARTINSKÁ, Rodovo-vyvážené aspekty civilno-vojenskej spolupráce v rámci medzinárodného krízového manažmentu
 • Noty o redaktorach tomu

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter