Przegląd Prawa i Administracji CXI. Otoczenie administracji publicznej

Jerzy Korczak (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 220
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 28,00 PLN   

Na tom CXI PPiA zatytułowany Otoczenie administracji publicznej składają się artykuły przygotowane przez pracowników i doktorantów Zakładu Nauki Administracji. Problematyka otoczenia administracji wywodzi się z nurtu badawczego nauk organizacyjnych, a dokładniej z prakseologicznej interpretacji zjawisk organizacyjnych, gdzie dążono do ustalenia warunków wyodrębnienia danej organizacji jako osobnej całości. W jego wyniku ustalono, iż o odrębności organizacji na jej najwyższym poziomie zorganizowania, jakim jest instytucja, decyduje najpierw cel instytucji, a w następnie — wynikający z celu — stopień zorganizowania, czyli stopień nasilenia zjawiska współprzyczyniania się członków instytucji do jej powodzenia, inaczej — realizacji celu. Cecha otoczenia, którą jest brak instytucjonalnych związków i daleko posunięta swoboda zachowań jej uczestników, skłania do zbadania, jak otoczenie administracji publicznej wpływa na wykonywanie zadań stanowiących główny cel instytucji administracji publicznej oraz jak pozyskiwać otoczenie do wykonywania tych zadań.

 • Jerzy Korczak, Przedmowa
 • Dominika Cendrowicz, Osoba bezdomna jako element społecznego otoczenia admini­stracji publicznej
 • Agnieszka Chrisidu-Budnik, Złośliwe problemy w otoczeniu administracji publicznej
 • Małgorzata Giełda, Godność człowieka w otoczeniu administracji publicznej — wybrane zagadnienia
 • Paulina Ilnicka, Organizacja i zarządzanie podmiotami leczniczymi. Otoczenie i nowe wyzwania
 • Jerzy Korczak, Prakseologiczna interpretacja zjawiska administracji publicznej z perspekty­wy relatywizmu granic organizacji
 • Renata Kusiak-Winter, Otoczenie polityczno-prawne administracji publicznej
 • Andrzej Pakuła, Instytucjonalne, światopoglądowe otoczenie administracji publicznej a jej tak zwana apolityczność
 • Karina Pilarz, Specyfika relacji organów administracji publicznej z otoczeniem w sytu­acjach kryzysowych
 • Justyna Przedańska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administra­cji publicznej z otoczeniem
 • Renata Raszewska-Skałecka, Wybrane segmenty otoczenia administracji publicznej w sferze edukacji i ich wpływ na oświatę samorządową w zakresie wykonywania zadań oświatowych
 • Magdalena Tabernacka, Mediatorzy i instytucje mediacyjne w otoczeniu administracji
 • Barbara Zyzda, Kapitan statku morskiego jako otoczenie administracji publicznej

SPRAWOZDANIA

 • Krzysztof Pyclik, „Są jeszcze sądy we Wrocławiu”. Spotkanie z Profesorem Andrzejem Rzeplińskim na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (Salon Profesora Dudka, 26 maja 2017 roku)

Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter