Przegląd Prawa i Administracji CIX

Renata Babińskia-Górecka, Mariusz Jabłoński (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 336
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2017
Cena: 45,00 PLN   

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa ubezpieczeń  prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego.  Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.

I. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • Kamil Antonów, Powaga rzeczy osądzonej w postępowaniu sądowym w sprawach z zakre­su ubezpieczeń społecznych
 • Ulrich Becker, Systematisierung des Sozialrechts: Ansätze und Bedeutung
 • Andrzej Jabłoński, Wszczęcie postępowania sądowego w sprawach z zakresu ubezpie­czeń społecznych
 • Anna Napiórkowska, Zwrot świadczeń nienależnych w prawie ubezpieczeń społecznych — wybrane zagadnienia
 • Marek Pogonowski, Wybrane problemy przedsądowego postępowania w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • Piotr Prusinowski, Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego w sprawach z zakre­su ubezpieczeń społecznych w świetle orzecznictwa sądowego
 • Piotr Rylski, Zainteresowany w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecz­nych — założenia konstrukcyjne na tle ogólnych założeń postępowania cywilnego

II. PRAWO ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE

 • Jolanta Blicharz, Zagadnienie charakteru prawnego stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego
 • Bogusław Sołtys, Rola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w zapobieganiu i zwal­czaniu nadużyć wolności kontraktowej w umowach zawieranych w ramach zamówień publicznych
 • Hanna Filipczyk, Zasady i reguły. Pewność prawa podatkowego a ślepa ulica konkretu
 • Renata Raszewska-Skałecka, Polityka administracyjna a samorządowa polityka oświa­towa — na gruncie nauk prawnoadministracyjnych

III. PRAWO CYWILNE

 • Szymon Solarski, Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polskim

IV. PRAWO KONSTYTUCYJNE I PRAWA CZŁOWIEKA

 • Jolanta Pacian, Prawo pacjenta małoletniego do informacji medycznej
 • Radosław Grabowski, Ustrojowe znaczenie konstytucyjnego ustanowienia stolicy w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Sabina Grabowska, Regulacje prawne odpowiedzialności konstytucyjnej Prezydenta Federalnego Niemiec
 • Łukasz Machaj, Doktrynalna legitymizacja idei wolności słowa  

V. PRAWO KARNE I KARNE WYKONAWCZE

 • Adrian Szumski, Terroryzm ekologiczny jako przestępstwo
 • Katarzyna Łucarz, Zmiana zakresu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w postępowaniu wykonawczym
 • Krzysztof Czichy, Zasada priorytetu egzekucji nad represją w prawie karnym skarbowym a idea tak zwanej sprawiedliwości naprawczej w powszechnym prawie karnym

VI. HISTORIA PRAWA

 • Mindaugas Maksimaitis, Michał Römer w Wilnie 1940 roku

VII. EKONOMIA

 • Anna Ćwiąkała-Małys, Monika Mościbrodzka, Classification of chosen OECD coun­tries according to their didactic efficiency with the usage of taxonomic measure of development

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter