Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym

Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski (red.)
ISBN: 978-83-229-2966-7
Liczba stron: 508
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2008
Nakład wyczerpany

Homo historicus - człowiek historyczny, postać oddziaływająca na otoczenie, zapisująca się w pewnych ryzach historycznych to tak naprawdę każdy z nas. Jak wyglądał sposób zapisu dziejów poprzez przekrój wiekowy?
Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym to rzetelna odpowiedź na wiele pytań związanych z historiograficznym zapisem wydarzeń. Wspomniana pozycja może być cennym źródłem dla zawodowych historyków jak i amatorów wiedzy historycznej.

 • Wprowadzenie

Homo historicus

 • DANUTA MINTA-TWORZOWSKA, Człowiek „uwięziony” w źródłach archeologicznych i w narracji archeologa
 • KAZIMIERA MIKOŚ, Antropologiczny aspekt Hávamál
 • ANDRZEJ MIERZWIŃSKI, Cień Frankensteina
 • MARCIN STABROWSKI, Człowiek czy osoba, czyli o przedmiocie historii kultury na podstawie jednego akapitu z Pamiętników J.Ch. Paska

Hic homo

 • PRZEMYSŁAW URBAŃCZYK, Na tropie pierwszego Islandczyka
 • STANISŁAW ROSIK, Bohater epizodyczny na scenie historii: graf Wichman w Dziejach saskich Widukinda z Korwei (w kręgu studiów nad początkami polskiej państwowości)
 • KRZYSZTOF WACHOWIAK, Klucz do interpretacji tzw. opony z Bayeux – biskup Odon
 • ROBERT KOŁODZIEJ, Hetman Stanisław Koniecpolski w oczach autorów diariuszy sejmowych w czasach Władysława IV
 • GRZEGORZ STRAUCHOLD, Eugeniusz Paukszta. Z Wilna do Poznania, czyli ujeżdżanie monstrum historii

Imago regis, abbatis et militis

 • MARIE BLÁHOVÁ, Obraz opata v sázavském písemnictví přemyslovské doby
 • JAROSŁAW DUDEK, „Osierocone Cesarstwo”, czyli jakiego władcy już nie potrzebowali Bizantyńczycy po wygaśnięciu dynastii macedońskiej
 • MARKÉTA DLOUHÁ, Ad imaginem hominis: Rytíř a jeho barvy. Heraldická symbolika v literatuře českého středověku
 • ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Portret kandydata do tronu polskiego w pismach politycznych z lat 1696/1697

Hominem creare

 • MAREK CETWIŃSKI, Kilka uwag o zdaniach autobiografi cznych Janka z Czarnkowa
 • PIOTR BOROŃ, Wizerunki ludzi w Księdze henrykowskiej
 • LUCYNA HARC, Od biogramu do biografi i (na przykładzie Wawrzyńca Korwina)
 • JACEK DĘBICKI, Tworzyć człowieka w źródle historycznym. Urzędowe wytyczne pruskie drugiego dziesięciolecia XIX wieku

Homo ludens – homo et artes

 • ADAM KRAWIEC, Pierwszy stopień do piekła? Ciekawość świata człowieka średniowiecznego
 • ANTONI BARCIAK, „Litterati et laici” w Liber Albus Bractwa Literackiego Najświętszej Marii Panny w Raciborzu w średniowieczu
 • JACEK SOSZYŃSKI, Człowiek i nauka w kronikach martyniańskich
 • ANNA CZYŻ, Pierre-Esprit Radisson i jego relacje z pobytu wśród Indian północnoamerykańskich. Próba rehabilitacji
 • KATARZYNA KABACIŃSKA, Zabawy i zabawki dziecięce w źródłach osiemnastowiecznych

Homo et lex

 • ANETA PIENIĄDZ, Doskonałe prawo, lecz człowiek ułomny? Kilka uwag o praktyce prawnej wczesnego średniowiecza
 • MAŁGORZATA DELIMATA, Mulieres suspectae – przypadki niewiernych żon w aktach sądów kościelnych
 • PAWEŁ KLINT, Człowiek przed sądem. Zeznania przestępców pochodzenia szlacheckiego z drugiej połowy XVII i pierwszej połowy XVIII wieku

Homo et familia

 • DOROTA ŻOŁĄDŹ-STRZELCZYK, Stosunki rodzinne w dawnej Polsce w świetle staropolskiej teorii pedagogicznej i innych źródeł
 • KRZYSZTOF RATAJCZAK, Źródła do badań nad wychowaniem kobiet w kręgu dynastii piastowskiej w średniowieczu
 • DARIUSZ ROLNIK, Wielkie rody magnackie Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764–1795) w polskiej literaturze pamiętnikarskiej

Homo et societas

 • IGOR WYPIJEWSKI, Nuworysze antyczni – okres pryncypatu
 • ANNA PROCHOWSKA-SULARZ, Obraz Germanów w korespondencji Wynfretha-Bonifacego
 • PRZEMYSŁAW KULESZA, Kamienie runiczne z rejonu Östergötland jako źródło poznania stosunków społecznych i mentalności Normanów w XI wieku
 • MARZENA MATLA-KOZŁOWSKA, Czy kobieta zasługiwała na zainteresowanie rocznikarzy? Rozważania na podstawie najstarszej annalistyki polskiej i czeskiej
 • MARCIN RAFAŁ PAUK, Homines novi? Problem kontynuacji i przełomu w czeskiej elicie możnowładczej drugiej połowy XII wieku
 • MAJA GĄSSOWSKA, Tak cię piszą, jak cię widzą. Proces kształtowania się nazwisk na przykładzie Wismaru w drugiej połowie XIII wieku
 • PRZEMYSŁAW WISZEWSKI, Mniszki w „czasach przemian”. Szkice o konwencie cysterek w Trzebnicy w XV–pocz. XVII wieku
 • AGNIESZKA LISSOWSKA, Późnośredniowieczne kazania obserwanckie jako źródło do badania życia codziennego społeczeństwa miast włoskich
 • MAŁGORZATA KOŁACZ, Obraz życia codziennego społeczności chłopskich pogranicza polsko- ruskiego w świetle późnośredniowiecznych chełmskich ksiąg sądowych
 • PIOTR BADYNA, O włościaninie – chłop w poradniku gospodarczym księdza Krzysztofa Kluka z drugiej połowy XVIII stulecia

Hominem quaerere. Man in Historical Source - summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter