Przegląd Prawa i Administracji CVII. Prawa podstawowe Unii Europejskiej w badaniach naukowych Centrum Doskonałości Jeana Monneta Uniwersytetu Wrocławskiego

Dagmara Kornobis-Romanowska (red.)
ISSN: 0137-1134
Liczba stron: 392
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2016
Cena: 45,00 PLN   

Tom 107 PPiA ma charakter tematyczny i poświęcony jest w całości problematyce ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, tj. zapewnieniu poszanowania uprawnień przyznanych jednostkom na mocy prawa Unii. Problematyka ta jest bardzo złożona, co wynika z wielopoziomowej struktury unijnego środowiska prawnego, w którym funkcjonują normy przyjęte nie tylko przez instytucje UE, lecz  także na poziomie krajowym, w tym konstytucyjnym. Z tej przyczyny w systemach prawnych państw członkowskich, w tym Polski, ujawniają się liczne odrębności, które wymagają ujednolicenia w imię zapewnienia spójnego systemu prawnego w Unii. Przedstawione opracowanie podejmuje te zagadnienia przez pryzmat najbardziej aktualnych problemów prawa UE, które mają wpływ na prawną sytuację osób fizycznych i prawnych w skali całej Unii.
Przedstawiona publikacja powstała w ramach prac Centrum Doskonałości Jeana Monneta (Center of Excellence of Jean Monnet — CEJM) utworzonego na mocy decyzji Komisji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim przy Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii. Domeną działalności CEJM są studia i badania nad prawem UE i, jak dotąd, jest to pierwsza i jedyna tego typu jednostka utworzona w Polsce w tej dyscyplinie. Pozostaje wyrazić nadzieję, że przedstawiona publikacja spotka się z zainteresowaniem Czytelników, pracowników naukowych i praktyków prawa.
   

I. OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W UE

 • MARTA DE BAZELAIRE DE RUPPIERRE, Prawo do prywatności osób prawnych podczas kontroli przedsiębiorstwa dokonywanej przez Komisję Europejską
 • ALEKSANDER CIEŚLIŃSKI, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wobec zjawiska „turystyki socjalnej”
 • PATRYCJA DĄBROWSKA-KŁOSIŃSKA, Stosowanie unijnych przepisów o transgranicznych zagrożeniach dla zdrowia a efektywna ochrona danych osobowych w UE
 • ANNA DZIERŻANOWSKA-ŁUCZYN, Social benefits only for selected EU citizens? An overview of judgments concerning the citizenship of the European Union and access to national welfare benefits taking into account the latest rulings of the ECJ
 • PETRA FERK, Public services as fundamental rights of European citizens in times of crises
 • ANDRZEJ GADKOWSKI, Direct effect of the European Union’s mixed agreements and the rights of individuals
 • AGNIESZKA GRZELAK, Fundamental rights protection in the context of mass surveillance in the European Union
 • ELŻBIETA KOCOWSKA-SIEKIERKA, Prawo do dobrej administracji — w kierunku upraszczania języka urzędowego w Polsce i w Czechach
 • KRYSTYNA KOWALIK-BAŃCZYK, The Rule of Law in the European Union — is there a common definition?
 • SYLWIA MAJKOWSKA-SZULC, Tarcza Prywatności UE-USA po kolizji w „bezpiecznej przystani”. Zakres ochrony prywatności po wyroku w sprawie C-362/14 Schrems
 • MONIKA SETKOWICZ, Notariusz jako organ ochrony prawnej w świetle prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej
 • MARIA SIEMASZKIEWICZ, Rozporządzenie eIDAS — nowe ramy prawne w zakresie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w Unii Europejskiej
 • MARTA STATKIEWICZ, Książka jako przedmiot realizacji wartości kulturowych w Unii Europejskiej
 • ŁUKASZ STĘPKOWSKI, The concept of a Union based on the Rule of Law as a legal argument before the Court of Justice of the European Union
 • MONIKA SZWARC, Swoboda przemieszczania się studentów w Unii Europejskiej — prawo dostępu do szkolnictwa wyższego i stypendiów w kontekście transnarodowym  

II. STANDARDY OCHRONY PRAW JEDNOSTKI W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM

 • MARIUSZ JABŁOŃSKI, Pozyskiwanie informacji publicznej przez dziennikarza
 • PAWEŁ KUCZMA, Konstytucyjna wolność pracy
 • ANNA ŚLEDZIŃSKA-SIMON, Koncepcja tożsamości konstytucyjnej: wymiar indywidualny, relatywny oraz zbiorowy
 • ADAM SULIKOWSKI, Prawa człowieka a „śmierć Boga”
 • KATARZYNA MARIA ZOŃ, Kilka uwag o obowiązku udzielania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej świadczeń poza zakresem swojej specjalizacji

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter