Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych

Barbara Wiśniewska-Paź (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3506-4
Liczba stron: 400
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany

Niniejszy tom złożony jest z pięciu części. W części pierwszej zamieszczono teksty dotyczące różnych wymiarów oraz problemów związanych z wybranymi zagrożeniami oraz bezpieczeństwem rozpatrywanym z różnych perspektyw. W części drugiej znajdują się artykuły dotyczące m.in. jakości programów kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, kwestii ich realizacji w ramach określonych przedmiotów, a także kształcenia oraz uwag dotyczących kształcenia i motywacji do podejmowania studiów z zakresu obronności i bezpieczeństwa (w edukacji na rzecz bezpieczeństwa) przez studentów. W części trzeciej pomieszczono artykuły dotyczące różnych aspektów edukacji na rzecz bezpieczeństwa w różnych wymiarach i organizowanych przez różne instytucje. Część czwarta traktuje o aktywności różnych rodzajów służb mundurowych dotyczących zarówno bezpieczeństwa, jak i edukacji na rzecz bezpieczeństwa. Dopełnia publikację część piąta, zawierająca skrótowe omówienie inicjatyw i działalności w ramach edukacji dla bezpieczeństwa różnych służb: Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Państwowej Straży Pożarnej, Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 • EWA MAŃKOWSKA, Słowo wstępne Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego
 • ZBIGNIEW SZCZYGIEŁ, Słowo wstępne Przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
 • BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Sens edukacji na rzecz bezpieczeństwa, czyli dlaczego warto się zajmować tą problematyką. Tytułem wstępu

I. WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA A BEZPIECZEŃSTWO I POTRZEBA EDUKACJI W JEGO ZAKRESIE

 • TOMASZ HOFFMANN, Nauki o bezpieczeństwie z perspektywy wybranych teorii badawczych
 • MARIUSZ SIKORA, PIOTR PIETRAKOWSKI, ZBIGNIEW KUŹNIAR, Charakterystyka wybranych zagrożeń i ich wpływ na poziom współczesnego bezpieczeństwa
 • ALEKSANDRA SKRABACZ, Potrzeby ludności cywilnej w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa
 • ROBERT GWARDYŃSKI, Edukacja dla bezpieczeństwa w wymiarze praktycznym
 • DARIA HOFMAN, Służba przygotowawcza Narodowych Sił Rezerwowych w kontekście współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa. Wyzwania i zagrożenia
 • ANDRZEJ ŻEBROWSKI, Walka informacyjna zagrożeniem dla jednostki, narodu, państwa
 • AGNIESZKA SOKOŁOWSKA, Bezpieczeństwo danych w świetle znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych

II. TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY WYMIAR EDUKACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

 • PIOTR MICKIEWICZ, Ewolucja pojęcia „bezpieczeństwo państwa” w polskich dokumentach strategicznych jako determinanta zmian programu kształcenia przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa
 • WŁODZIMIERZ CHOJNACKI, Edukacja dla bezpieczeństwa a jakość kształcenia studentów
 • GRZEGORZ RDZANEK, Uwarunkowania oraz ograniczenia realizacji przedmiotów z zakresu obronności w uczelni cywilnej
 • MONIKA ZAWARTKA-CZEKAJ, Motywy podjęcia studiów w zakresie bezpieczeństwa na przykładzie wybranych uczelni województwa śląskiego
 • RADOSŁAW TYŚLEWICZ, Szkolenie wojskowe studentów cywilnych AMW w kontekście minimum programowego MON dla klas profilowanych i organizacji proobronnych — wnioski z realizacji projektu

III. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA W PERSPEKTYWIE GLOBALNYCH I LOKALNYCH ZAGROŻEŃ

 • WOJCIECH HORYŃ, Edukacja dla bezpieczeństwa a środowisko lokalne
 • JADWIGA MAZUR, Czas wolny dzieci i młodzieży jako ważny element bezpieczeństwa w społeczności lokalnej
 • BARBARA LORENC-ŻELISKO, Wielokulturowe projekty edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa lokalnych społeczności
 • ANNA LANGER, Organizacje pozarządowe zajmujące się dziećmi i młodzieżą a edukacja dla bezpieczeństwa w Katowicach
 • MONIKA WIKTOROWICZ-SOSNOWSKA, Edukacja dla bezpieczeństwa i jej rola w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży
 • MARCIN LIBERACKI, Edukacja w Afganistanie w kontekście współczesnych problemów (zagrożeń) bezpieczeństwa

IV. EDUKACYJNE INICJATYWY SŁUŻB MUNDUROWYCH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA

 • JACEK POMIANKIEWICZ, Przedsięwzięcia edukacyjno-profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa organizowane przez służbę więzienną — wybrane przykłady z lat 2010−2015
 • KATARZYNA DOJWA-TURCZYŃSKA, Aktywność straży miejskich i gminnych w Polsce w sferze edukacji dla bezpieczeństwa. Wybrane aspekty
 • PAWEŁ RYBARCZYK, Periodyzacja jako kluczowe kryterium modelu szkolenia w policji w korelacji z fizycznym zwalczaniem terroru kryminalnego
 • ZBIGNIEW BECZYŃSKI, Program „Z nowym pokoleniem na stadiony” jako element edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych

V. PRZYKŁADY KONKRETNYCH DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH WYBRANYCH SŁUŻB MUNDUROWYCH NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

 • Raport Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • Raport Straży Miejskiej we Wrocławiu
 • Raport Straży Granicznej w Przemyślu
 • Raport Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
 • Raport Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • Raport Drogowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu
 • Raport Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze

Nota o redaktorze
Noty o autorach

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter