Państwowa Straż Pożarna w systemie bezpieczeństwa państwa. Studium socjologiczne

Małgorzata Stochmal
ISBN: 978-83-229-3500-2
Liczba stron: 168
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Monografia jest socjograficzną analizą roli Państwowej Straży Pożarnej jako grupy dyspozycyjnej paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa, realizującej zadania zabezpieczania, obrony i ochrony przed zagrożeniami destabilizującymi ład społeczny. Socjologiczną charakterystykę fenomenu pożarnictwa zawodowego osadzono w socjokulturowych uwarunkowaniach kultury bezpieczeństwa rozwijanej w miarę postępu cywilizacyjnego. Zurbanizowane przestrzenie społeczne i antropogeniczne zawierają immanentne cechy (nie)bezpieczeństwa, dlatego w toku codziennej służby funkcjonariusze PSP odpierają reżim destrukcyjnych sił zagrożeń naturalnych, technogennych czy społecznych o podłożu konfliktogennym, przywracając funkcjonalność danego zakresu społecznego bądź chroniąc jego cenione przez wspólnotę dobra wspólne. Następuje to w procesach habitualizacji ratownictwa rozumianego jako instytucjonalne wzorce dyspozycyjnych działań realizowanych w sferze bezpieczeństwa publicznego.

 • Wstęp Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
 • Wstęp

1. Socjologiczna eksploracja środowiska (nie)bezpieczeństwa

 • Wybrane orientacje teoretyczne
  • Realizm socjologiczny
  • Teoria krytyczna
  • Teoria aktora-sieci
  • Konstruktywizm
 • Subdyscypliny socjologiczne powiązane ze środowiskiem (nie)bezpieczeństwa
  • Socjologia ryzyka i niepewności
  • Socjologia katastrof i zarządzania kryzysowego
  • Socjologia bezpieczeństwa
  • Socjologia grup dyspozycyjnych

2. Uwarunkowania społeczno-kulturowe i organizacyjne pożarnictwa

 • Socjokulturowe uwarunkowania rozwoju kultury zabezpieczenia przed ogniem
 • Geneza pożarnictwa
 • Współczesna tożsamość zawodowych straży pożarnych w Polsce w zurbanizowanym krajobrazie społecznym

3. Założenia metodologiczne badań własnych

 • Określenie celów badawczych oraz przedmiotu badań
 • Tezy badawcze
 • Przyjęte metody i techniki badawcze
 • Dobór próby

4. Państwowa Straż Pożarna jako paramilitarna struktura w systemie bezpieczeństwa państwa w świetle badań własnych

 • Wybrane elementy morfologii zawodowego systemu pożarniczego
  • Weryfikacja schematu doboru próby z danymi statystycznymi populacji
  • Społeczno-demograficzne cechy funkcjonariuszy PSP
  • Uwarunkowania rodzinne badanych
 • Sfery aksjologiczna i kulturowa
 • Uwarunkowania służby w szeregach Państwowej Straży Pożarnej
  • Status zawodowy funkcjonariuszy PSP
  • Rekonstrukcja psychografii motywów skłaniających do podjęcia służby
  • Kapitał społeczny jako element wspomagający walkę z zagrożeniami
 • Zagrożenia zawodowe
  • Niepewność jako ramy interpretacyjne podejmowanych działań służbowych
  • Zagrożenia technogenne
  • Czynniki zagrażające bezpieczeństwu funkcjonariuszy PSP podczas akcji ratowniczych
 • Wzmacnianie kultury bezpieczeństwa
 • Dowodzenie jednostkami bojowymi oraz kierowanie akcjami ratowniczymi
 • Współdziałanie PSP z podmiotami podsystemów bezpieczeństwa

5. Habitualizacja ratownictwa — recepcja socjologiczna
Zakończenie
Bibliografia
Załącznik. Ankieta z badań głównych
Wykaz rysunków
Wykaz tabel

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter