Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne

Barbara Wiśniewska-Paź (red.)
ISSN: 2543-8662
ISBN: 978-83-229-3489-0
Liczba stron: 428
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 45,00 PLN   

Kolejny, 61, tom z serii „Socjologia” jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — wymiary lokalne, regionalne i ponadregionalne”, która odbyła się 9–10 października 2014 roku. Przewodnią myślą jest pokazanie różnych wymiarów i aspektów powiązania rynku edukacyjnego z rynkiem pracy.  Artykuły zebrano w  czterech, wzajemnie się uzupełniających, dostarczających zróżnicowanych treści i interesujących danych, tematycznych częściach: Rynek edukacyjny wobec rynku pracy — strategie i założenia, Ścieżki kariery zawodowej młodzieży na rynku pracy, Działania i instytucje wspomagające zatrudnianie młodzieży na rynku pracy oraz Rynek pracy wobec rynku absolwentów.


 • BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Wstęp. Wyzwania rynku edukacyjnego wobec rynku pracy — dlaczego warto o tym rozmawiać?

RYNEK EDUKACYJNY WOBEC RYNKU PRACY — STRATEGIE I ZAŁOŻENIA

 • ALICJA MICHALSKA, Rynek pracy i system edukacyjny. Zarys problematyki
 • BARBARA WOREK, Czy dorośli Polacy nie muszą się uczyć? Uwarunkowania i konsekwencje bierności edukacyjnej osób dorosłych
 • WIKTOR ŻŁOBICKI, Proces tranzycji studentów studiów humanistycznych i ekonomicznych na rynek pracy
 • ALEKSANDRA NOWAKOWSKA-KUTRA, Konsekwencje niektórych patologii edukacyjnych w szkolnictwie wyższym dla przyszłych absolwentów
 • ZOFIA REMISZEWSKA, Znaczenie edukacji wobec odnajdywania się na rynku pracy
 • ANNA KŁAWSIUĆ-ZDUŃCZYK, Rozwijanie kompetencji kluczowych na poziomie kształcenia wyższego
 • CELINA CZECH-WŁODARCZYK, Neoliberalne zmiany w podstawach programowych szkół średnich w Kanadzie
 • MARIA PACUSKA, Uczelnie a rynek pracy — rozwiązania stosowane w Wielkiej Brytanii i we Francji

ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY

 • MONIKA BARTKOWIAK, JOANNA SZŁAPIŃSKA, Kształtowanie kariery zawodowej młodzieży na współczesnym rynku pracy
 • TOMASZ PAKLEPA, W jakim zawodzie najchętniej podjąłbyś pracę? Rynek pracy a aspiracje zawodowe lubelskich maturzystów w latach 2003–2014
 • ANNA RAJCHEL, Zdolność do przyszłego zatrudnienia absolwentów liceów ogólnokształcących na przykładzie projektu „Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola”
 • MONIKA BUDNIK, Regulowane i nieregulowane obszary rozwoju zawodowego pracowników socjalnych. Status quo. Uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w Polsce

DZIAŁANIA I INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE ZATRUDNIANIE MŁODZIEŻY NA RYNKU PRACY

 • MAGDALENA BARAŃSKA, Współpraca sektora edukacji i biznesu w zakresie aktywizacji edukacyjno-zawodowej studentów
 • ŁUKASZ SROKOWSKI, Kształcenie wspierające innowacyjność w realiach polskiej szkoły — diagnoza i wyzwania
 • WERONIKA URBANIUK, Szkolne i pozaszkolne formy edukacji ekonomicznej dzieci i młodzieży w mieście Wrocław
 • TADEUSZ KOWALEWSKI, Centra kształcenia praktycznego jako mechanizm zaspokajania potrzeb rynku pracy
 • MAŁGORZATA KROMKA, Akademicki inkubator przedsiębiorczości jako przykład współpracy nauki i biznesu aktywizującej środowisko akademickie do podejmowania inicjatyw gospodarczych
 • ROBERT MAJKUT, JACEK PLUTA, RADOSŁAW RYBCZYŃSKI, Znaczenie badań ewaluacyjnych studentów w procesie zarządzania uczelnią. Na przykładzie raportu: „Badania ewaluacyjne jakości kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu”
 • KATARZYNA DOJWA-TURCZYŃSKA, Instytucje bezpieczeństwa (grupy dyspozycyjne) jako atrakcyjni pracodawcy? Wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne
 • ANETA WOJTUSIAK, Kształcenie pozaformalne a profesjonalizacja kadr rynku pracy, pomocy i integracji społecznej

RYNEK PRACY WOBEC RYNKU ABSOLWENTÓW

 • KARINA KACZMARCZYK, Studia na kierunkach społecznych a przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy (na przykładzie studentów socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
 • WOJCIECH DOLIŃSKI, GRZEGORZ KOZDRAŚ, Aktywność zawodowa studentów i absolwentów Wydziału Nauk Społecznych w latach 2012–2013 na przykładzie kart absolwentów i harmonogramów praktyk zawodowych
 • JUSTYNA SARNOWSKA, Strategie funkcjonowania na rynku pracy absolwentów nauk społecznych
 • JERZY LESZKOWICZ-BACZYŃSKI, Absolwenci Uniwersytetu Zielonogórskiego na rynku pracy

Nota o redaktorze
Noty o autorach

 

 


CONTENT

 

 

 • BARBARA WIŚNIEWSKA-PAŹ, Introduction. Challenges of the educational market for the labor market — why we need to talk about it

EDUCATIONAL MARKET VS LABOUR MARKET — STRATEGIES AND PRINCIPLES

 • ALICJA MICHALSKA, Labour market and educational system. Key issues outline
 • BARBARA WOREK, Do adult Poles not need to learn? Determinants and consequences of educational passivity of adults
 • WIKTOR ŻŁOBICKI, The transition process of students of the humanities and economics into the labor market
 • ALEKSANDRA NOWAKOWSKA-KUTRA, Consequences of some educational pathologies for high school graduates
 • ZOFIA REMISZEWSKA, Importance of education in finding one’s place in the labor market. On the basis of own research
 • ANNA KŁAWSIUĆ-ZDUŃCZYK, Development of key competences at higher education level
 • CELINA CZECH-WŁODARCZYK, Neoliberal changes in the curricula of secondary schools in Canada
 • MARIA PACUSKA, Universities and the labour market — solutions applied in the United Kingdom and in France

CAREER PATHS OF YOUNG PEOPLE IN THE LABOR MARKET

 • MONIKA BARTKOWIAK, JOANNA SZŁAPIŃSKA, Shaping of young people’s career in contemporary labor market
 • TOMASZ PAKLEPA, What is your dream profession? Labor market and aspirations of high school graduates in Lublin in 2003–2014
 • ANNA RAJCHEL, Employability of secondary school graduates, illustrated with an example of the project “Professional training for secondary school students in the city of Opole”
 • MONIKA BUDNIK, Regulated and non-regulated areas of professional development of social workers

ACTIVITIES AND INSTITUTIONS FACILITATING YOUTH EMPLOYMENT IN THE LABOUR MARKET

 • MAGDALENA BARAŃSKA, Cooperation of the education and business sector in the field of educational and vocational activation of students
 • ŁUKASZ SROKOWSKI, Education supporting innovation in the reality of Polish K-12 schools — diagnosis and challenges
 • WERONIKA URBANIUK, Formal and informal economic education for children and youth in the city of Wrocław
 • TADEUSZ KOWALEWSKI, Practical training centres as a mechanism to meet the requirements of the labour market
 • MAŁGORZATA KROMKA, Academic business incubators as an example of cooperation between science and business that activates academic society to undertake economic initiatives
 • ROBERT MAJKUT, JACEK PLUTA, RADOSŁAW RYBCZYŃSKI, Significance of evaluation research of students in the process of managing an institution of higher education: a case of the Wrocław School of Banking
 • KATARZYNA DOJWA-TURCZYŃSKA, Are security institutions attractive employers? Selected theoretical and practical aspects
 • ANETA WOJTUSIAK, Non-formal education and professionalization of staff in the labour market, social welfare and social integration institutions

LABOUR MARKET VS. GRADUATES’ MARKET

 • KARINA KACZMARCZYK, The preparation of sociology graduates at Wroclaw University entering the labour market after graduation (this study was conducted on the sociology students at Wrocław University)
 • WOJCIECH DOLIŃSKI, GRZEGORZ KOZDRAŚ, Occupational activity of students and graduates of faculties of social sciences in 2012–2013. Graduate students cards and traineeships schedules
 • JUSTYNA SARNOWSKA, Labour market strategies of graduates of social sciences
 • JERZY LESZKOWICZ-BACZYŃSKI, Zielona Góra University graduates in the labor market

Note on editor
Notes on authors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter