Współdziałanie grup dyspozycyjnych w militarnym, paramilitarnym i cywilnym systemie bezpieczeństwa państwa

Jan Maciejewski, Adam Bujak, Małgorzata Stochmal (red.)
ISBN: 978-83-229-3486-9
Liczba stron: 428
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Bezpieczeństwo i jego stan lokuje się w komunikacji społecznej w każdym wymiarze, albowiem problemy z nim związane urosły w dzisiejszych czasach do rangi ważnego zagadnienia związanego z podstawowymi potrzebami człowieka, zrównanymi z potrzebami egzystencjalnymi.   

W niepewnych obecnych czasach pojawiają się różne zagrożenia o charakterze społeczno-demograficznym oraz takie, które wynikają z postępującej globalizacji i rozwoju cywilizacyjnego. Stąd wynika naturalny imperatyw formowania się specjalistycznych zawodowych, ale i ochotniczych struktur, które stanowiłyby nowoczesną organizację przeciwdziałania zagrożeniom i ich skutkom. Jako takie struktury jawią się grupy dyspozycyjne: militarne, paramilitarne, cywilne i ochotnicze. Problematyka współdziałania grup dyspozycyjnych skupia uwagę wielu uczestników, obserwatorów i badaczy życia publicznego zawiązanego z bezpieczeństwem państwa w różnych aspektach. Najnowsza monografia grup dyspozycyjnych przedstawia zbiór pokonferencyjnych artykułów z naukowej konferencji międzynarodowej organizowanej przez Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. kierowany przez profesora Jana Maciejewskiego.

Prezentowana książka jest kompendium aktualnej wiedzy z zakresu współdziałania grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa, wyznaczonej przez uznanych badaczy problematyki bezpieczeństwa. W monografii znajdują się interesujące artykuły oraz wyniki badań zachęcające do dalszych analiz i rozwoju socjologii grup dyspozycyjnych w kraju i za granicą.

 • JAN MACIEJEWSKI, ADAM BUJAK, Wstęp

I. WSPÓŁDZIAŁANIE GRUP DYSPOZYCYJNYCH W MILITARNYM SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • TOMASZ BĄK, Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w likwidacji skutków klęsk żywiołowych w aspekcie współpracy z innymi służbami
 • JERZY BESTRY, Współpraca policyjno-wojskowa w sytuacji kryzysowej
 • DARIA HOFMAN, Współdziałanie jako element profesjonalizacji Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZBIGNIEW JANISZEWSKI, Zespół zadaniowy na przykładzie Wojskowych Jednostek Odbudowy
 • ADAM KOŁODZIEJCZYK, Nowe misje wojska i problemy ich społecznej legitymizacji
 • JOZEF MATIS, Možný pohľad na integráciu pohotovostných skupín v súčasnosti a budúcnosti
 • ZDZISŁAW MORAWSKI, Uwarunkowania prawne współdziałania grup dyspozycyjnych
 • ALEKSANDER SZLACHTA, Kobiety żołnierze w logistyce Wojska Polskiego
 • MAREK PASZKOWSKI, Bezpieczeństwo — współpraca Żandarmerii Wojskowej z Policją przykładem współdziałania grup dyspozycyjnych
 • PIOTR PIEŃKOWSKI, Współpraca grup dyspozycyjnych z perspektywy socjologicznej Ulricha Becka

II. WSPÓŁDZIAŁANIE GRUP DYSPOZYCYJNYCH W PARAMILITARNYM SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • ALINA DANILEWICZ, O potrzebie ustawowej regulacji zasad działalności operacyjno-rozpoznawczej
 • SYLWIA DOMAGALSKA, Problem rozwiązań prawnych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem ludzi i środowiska przyrodniczego
 • ANNA GĄSKA, Grupa dyspozycyjna ochotniczego systemu bezpieczeństwa w świetle teorii Pierre’a Bourdieu
 • KRZYSZTOF JĘDRZEJAK, Służba Więzienna w systemie bezpieczeństwa państwa
 • ZBIGNIEW KUŹNIAR, ARTUR FROŃCZYK, JOANNA KUKA, MONIKA PIOTROWSKA, System zintegrowanego ratownictwa medycznego w Polsce jako element bezpieczeństwa państwa. Wybrane aspekty
 • JADWIGA MAZUR, Komunikowanie się Policji z otoczeniem społecznym w zakresie zapobiegania przestępczości
 • ROBERT POKLEK, Współpraca więziennictwa ze społeczeństwem w obecnej polityce penitencjarnej
 • SABINA SANETRA-PÓŁGRABI, Euroregionalna współpraca grup dyspozycyjnych
 • JUSTYNA TOMCZYK, Francuskie więźniarki. Problemy kobiet osadzonych w jednostkach penitencjarnych we Francji
 • MICHAŁ WESELIŃSKI, Współdziałanie przy realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w służbach mundurowych
 • ŁUKASZ WRÓBEL, Współpraca Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego z Policją jako grupą dyspozycyjną w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • MONIKA ŻAK, Służba w Policji — praca zarobkowa czy styl życia?

III. WSPÓŁDZIAŁANIE GRUP DYSPOZYCYJNYCH W CYWILNYM SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 • ADAM BUJAK, Cywilizacyjne uwarunkowania współpracy w systemach bezpieczeństwa
 • ZDZISŁAW LUDZIEJEWSKI, Zagrożenia społeczne a rozwój cywilizacji
 • MARIAN LUTOSTAŃSKI, Zjawisko wymienności i wieloznaczności terminów w teorii bezpieczeństwa oraz jego wpływ na funkcjonowanie grup dyspozycyjnych
 • ANDRZEJ KOZERA, Państwowa Inspekcja Sanitarna w systemie bezpieczeństwa publicznego
 • ANDRZEJ MROŻEK, Niektóre dylematy obrony cywilnej
 • MAREK STEFAŃSKI, Działania grup dyspozycyjnych w kształtowaniu bezpieczeństwa lokalnego
 • JENNIFER WOCIAL-STEFAŃSKA, Komunikacja społeczna w Internecie

Noty o redaktorach

 

***

CONTENTS • JAN MACIEJEWSKI, ADAM BUJAK, Introduction

I. COOPERATION OF DISPOSITIONAL GROUPS IN THE MILITARY NATIONAL SECURITY SYSTEM

 • TOMASZ BĄK, The participation of the Armed Forces of the Republic of Poland in elimination of consequences of natural disasters in terms of cooperation with other services
 • JERZY BESTRY, Police-military cooperation in crisis situation
 • DARIA HOFMAN, Cooperation as an element of professionalization of the Polish Air Force
 • ZBIGNIEW JANISZEWSKI, Task force illustrated with an example of the Military Reconstruction Units
 • ADAM KOŁODZIEJCZYK, New missions of the Armed Forces and the problems of their social legitimization
 • JOZEF MATIS, Possible perspectives of integration of emergency groups at present and in future
 • ZDZISŁAW MORAWSKI, Legal determinants of the combined operation of the uniformed public services
 • ALEKSANDER SZLACHTA, Women soldiers in the Polish Army logistics
 • MAREK PASZKOWSKI, Safety — Military Police co-operation with the Police. An example of the collaboration between the two dispositional groups
 • PIOTR PIEŃKOWSKI, Cooperation of dispositional groups from the sociological perspective of Urlich Beck

II. COOPERATION OF DISPOSITIONAL GROUPS IN THE PARAMILITARY NATIONAL SECURITY SYSTEM

 • ALINA DANILEWICZ, On the necessity of legal regulation concerning the rules of investigation procedures
 • SYLWIA DOMAGALSKA, The problem of legal solutions on issues related to the safety of people and natural environment
 • ANNA GĄSKA, Dispositional group of the voluntary emergency system in light of Pierre Bourdieu’s theories
 • KRZYSZTOF JĘDRZEJAK, Prison Service in the state security system
 • ZBIGNIEW KUŹNIAR, ARTUR FROŃCZYK, JOANNA KUKA, MONIKA PIOTROWSKA, Integrated emergency medical services system in Poland as part of national security. Selected aspects
 • JADWIGA MAZUR, Police communication with community in crime prevention
 • ROBERT POKLEK, Prison system cooperation with society in the current penitentiary policy
 • SABINA SANETRA-PÓŁGRABI, Euroregional co-operation between dispositional groups
 • JUSTYNA TOMCZYK, French female prisoners. The problems of female prisoners in the penitentiary institutions in France
 • MICHAŁ WESELIŃSKI, Cooperation in the National Program for Preventing and Solving Alcohol-Related Problems
 • ŁUKASZ WRÓBEL, Cooperation of the regional road traffic centres with the police as a uniformed public service in terms of road safety
 • MONIKA ŻAK, Working in the police — paid work or a lifestyle?

III. COOPERATION OF DISPOSITIONAL GROUPS IN THE CIVIL NATIONAL SECURITY SYSTEM

 • ADAM BUJAK, Civilizational determinants of cooperation in security systems
 • ZDZISŁAW LUDZIEJEWSKI, Social risks and the development of civilization
 • MARIAN LUTOSTAŃSKI, The phenomenon of interchangeability and ambiguity of terms in the theory of security and its impact on the functioning of rapid response teams
 • ANDRZEJ KOZERA, National Health Inspection in public security system
 • ANDRZEJ MROŻEK, Some dilemmas of civil defense
 • MAREK STEFAŃSKI, Dispositional groups’ activities in shaping local security
 • JENNIFER WOCIAL-STEFAŃSKA, Communication on the Internet

Notes on editors

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter