Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz

Marek Bojarski, Joanna Brzezińska, Katarzyna Łucarz (red.)
ISBN: 978-83-229-3492-0
Liczba stron: 536
Format: B5, oprawa twarda
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany
Cena: 35,00 PLN   

Zachęceni piękną akademicką tradycją wyrażania uznania tudzież wdzięczności dla osoby Uczonego i Jego dorobku naukowego podjęliśmy trud przygotowania Księgi pamiątkowej, poświęconej w całości Pani Profesor Zofii Sienkiewicz. Dedykowane Szanownej Jubilatce opracowanie zatytułowaliśmy Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Nawiązują bowiem doń zamieszczone w nim rozprawy i studia, które przygotowane przez znakomitych przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych w Polsce, reprezentują niemal wszystkie dziedziny nauk penalnych oraz nauki pokrewne. Łącząc w tym miejscu wyrazy podziękowania dla wszystkich Autorów za wkład wniesiony w powstanie niniejszej Księgi, zwracamy się jednocześnie do samej Jubilatki — Pani Profesor Zofii Sienkiewicz — z prośbą o jej przyjęcie jako dowodu naszej przyjaźni i szacunku dla badacza, który właśnie nauce prawa karnego poświęcił najlepsze lata swej aktywności zawodowej i życiowej.


Redaktorzy

Słowo wstępne

 • Słowo wstępne
 • Moje rozmowy z Panią Profesor Zofią Sienkiewicz o latach minionych, bieżącym czasie i planach na przyszłość (Marek Bojarski)
 • Wykaz dorobku naukowego Profesor Zofii Sienkiewicz


Prace ofiarowane Profesor Zofii Sienkiewicz

I. Prawo karne

 • TADEUSZ BOJARSKI, Z problematyki karnoprawnej ochrony mieszkania jednostki
 • JOANNA BRZEZIŃSKA, Od niedostosowania społecznego do wykolejenia. Uwagi o przejawach patologicznej aktywności nieletnich
 • RYSZARD DĘBSKI, O zmianie art. 9 k.k. proponowanej w projekcie nowelizacji kodeksu karnego
 • TERESA DUKIET-NAGÓRSKA, Wielość czynów i przestępstw a wymiar kary
 • JACEK GIEZEK, W sprawie modyfikowania terminów przedawnienia karalności
 • PIOTR GÓRALSKI, Uwagi dotyczące zasad odpowiedzialności osób nieletnich za popełnione czyny karalne
 • STANISŁAW HOC, O niektórych aspektach ścigania i karania sprawców przestępstw przeciwko ochronie informacji
 • JOLANTA JAKUBOWSKA-HARA, Kilka refleksji na temat kary grzywny w związku z nowelizacją kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.
 • ZBIGNIEW JĘDRZEJEWSKI, Czy zakaz stosowania „tortur” ma charakter absolutny?
 • TOMASZ KACZMAREK, O statusie „nieletniego” w ujęciu art. 10 § 2 k.k., czyli o związkach „prawa nieletnich” z „prawem karnym dorosłych”
 • PIOTR KARDAS, Czy możliwy jest jednoczynowy zbieg sprawczych odmian oszustwa i nadużycia zaufania?
 • RAJNHARDT KOKOT, Z problematyki ustawowego i sądowego wymiaru kary w ukraińskim kodeksie karnym z 2001 r.
 • VIOLETTA KONARSKA-WRZOSEK, Nowe przepisy intertemporalne — wątpliwości i trudności w ich praktycznym stosowaniu
 • KRZYSZTOF KRAJEWSKI, Karalność posiadania czy używania środków odurzających lub substancji psychotropowych?
 • WITOLD KULESZA, Zniesławiający zarzut „kolaboracji” a ochrona dobrego imienia osoby w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • JERZY LACHOWSKI, Ocena wybranych zmian w zakresie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary w ustawie z 20 lutego 2015 r.
 • AGNIESZKA LISZEWSKA, Usiłowanie tzw. sprawstwa niewykonawczego
 • MIROSŁAWA MELEZINI, Granice swobodnego uznania sądu przy wymiarze środków karnych
 • ANETA MICHALSKA-WARIAS, Wybrane problemy wymiaru kary za udział w zorganizowanych strukturach przestępczych
 • ANNA MUSZYŃSKA, KATARZYNA ŁUCARZ, Przyczynek do rozważań nad pojęciem „uczestnik w ruchu”
 • STANISŁAW PIKULSKI, MARTA ROMAŃCZUK-GRĄCKA, Zakaz przebywania w określonych środowiskach i miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu — z perspektywy nowelizacji prawa karnego
 • ŁUKASZ POHL, O rezerwę wobec teorii jedności przestępstwa
 • JANUSZ RAGLEWSKI, Wybrane problemy interpretacyjne na gruncie regulacji przepadku w przepisach karnych z zakresu ochrony własności intelektualnej
 • IRENA RZEPLIŃSKA, Migranci w Polsce — obraz przestępczości
 • JANUSZ SAWICKI, Prawnokarna ochrona małoletnich przed szkodliwym uzależnieniem od hazardu
 • RYSZARD A. STEFAŃSKI, Uznanie kary pozbawienia wolności za odbytą po pomyślnym upływie okresu próby warunkowego przedterminowego zwolnienia
 • GRAŻYNA B. SZCZYGIEŁ, Oczekiwanie na wykonanie prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności — kilka refleksji
 • WOJCIECH ZALEWSKI, Tak zwany kompleks cywilnoprawny w prawie karnym po nowelizacjach
 • ROBERT ZAWŁOCKI, Ocena społecznej szkodliwości czynu zabronionego w kompensacyjnym, konsensualnym i kontradyktoryjnym procesie karnym
 • ANDRZEJ ZOLL, Regulacja warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w ustawie z 20 lutego 2015 r.

II. Nauki pokrewne

 • RYSZARD JAWORSKI, Ewolucja technik badawczych stosowanych w ekspertyzie poligraficznej
 • ADAM KWIECIŃSKI, Kilka uwag o nowym modelu dozoru elektronicznego w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku
 • KATARZYNA LIŻYŃSKA, ANNA PŁOŃSKA, Zasadność kary aresztu w polskim prawie o wykroczeniach
 • JERZY SKORUPKA, Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie świadka w procesie karnym
 • MACIEJ SZOSTAK, Pomiędzy humanistyką a inteligentnymi technologiami przyszłości. Metodologiczne korelacje badawcze na przykładzie tzw. kontrowersyjnych ruchów religijnych

III. Varia

 • BARBARA ADAMIAK, Przestępstwo przesłanką wadliwości decyzji administracyjnej
 • BARTŁOMIEJ KRZAN, Uwagi o karach i ich orzekaniu przez trybunały karnomiędzynarodowe
 • WIESŁAWA MIEMIEC, Nieprawidłowości w realizacji projektu jako podstawa korekty ustalającej zwrot bezzwrotnych środków polityki spójności w nowej perspektywie finansowej w latach 2014–2020
 • ANDRZEJ ŚMIEJA, O funkcjach deliktowej odpowiedzialności odszkodowawczej

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter