Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku

Agnieszka Kodzis-Sofińska
ISBN: 978-83-229-3482-1
Liczba stron: 284
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Cena: 39,00 PLN   19,00 PLN  
Cena: 19,00 PLN   

Rozprawa Agnieszki Kodzis-Sofińskiej pt. Oblicza literackiej twórczości generacji Golfa. Nurty ideowo-artystyczne w utworach niemieckich pisarzy przełomu XX i XXI wieku jest przedsięwzięciem naukowym o dużej wartości poznawczej. Z racji postawionych pytań badawczych oraz wyodrębnionego korpusu empirycznego jest istotnym elementem polskich badań germanistycznych nad fenomenem współczesnej literatury niemieckiej.

 


Z recenzji prof. dr. Hab. Roberta Małeckiego

1. Wstęp

 • Przedmiot pracy, stan badań, zakres i cele
 • Założenia metodologiczne

2. Kategoria generacji jako problem badawczy

 • Generacja a pokrewne kategorie stratyfikacji społecznej: klasa — warstwa — kohorta
 • Początki badań nad istotą pokoleniowości: ujęcia pozytywistyczne, humanistyczne i socjologiczne
 • Problem generacji we współczesnych niemieckojęzycznych studiach socjologicznych
 • Pokolenie jako zagadnienie badawcze w niemieckojęzycznych studiach literaturo- i kulturoznawczych
 • Ekskurs: termin „pokolenie literackie” z perspektywy polskich badaczy

3. Pop w literaturze niemieckiej przełomu XX i XXI wieku

 • Geneza i typologia literatury pop
 • Pop-literatura lat 90. XX wieku w studiach krytycznych i historycznoliterackich
 • Dyskurs o schyłku pop-literatury
 • Literatura popularna a literatura pop

4. Prekursorskie utwory generacji Golfa

 • Joachim Bessing: Tristesse Royale (1999)
  • Tristesse Royale w polemice krytycznoliterackiej
  • Krytycy kontra czytelnicy
  • Geneza i właściwości gatunkowo-kompozycyjne utworu
  • Ironia i jej rola w Tristesse Royale
  • Re-modeling dandysa. Program estetyczny
  • Funkcja Tristesse Royale w aspekcie społeczno-kulturowym
 • Florian Illies: Generation Golf. Eine Inspektion (2000)
  • Geneza pojęcia i utworu
  • Charakterystyka pokoleniowości i jej wyznaczniki w Generation Golf
  • Właściwości kompozycyjne i formalne
  • Generation Golf w dyskursie krytyczno- i historycznoliterackim

5. Główne tendencje ideowo-artystyczne w twórczości przedstawicieli generacji Golfa

 • Analiza ducha czasu. Florian Illies
 • Autor jako DJ. Benjamin von Stuckrad-Barre
 • W świecie elit. Alexander von Schönburg
 • O kobietach dla kobiet. Ildikó von Kürthy
 • Fenomen ostalgii. Th omas Brussig
 • Niemiec z wyboru. Wladimir Kaminer

6. Podsumowanie
Bibliografia

 • Literatura podmiotu
  • Literatura podmiotu w oryginale
  • Literatura podmiotu w tłumaczeniu na język polski
  • Publicystyka (wybór)
 • Literatura przedmiotu
  • Problematyka generacji
  • Niemiecka literatura współczesna — literatura pop — generacja Golfa

Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter