Uwarunkowania społeczne kariery zawodowej oficerów Wojska Polskiego. Studium socjologiczne

Krzysztof Świderski
ISBN: 978-83-229-3466-1
Liczba stron: 248
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Celem powstania książki Uwarunkowania społeczne kariery zawodowej oficerów Wojska Polskiego. Studium socjologiczne jest wielowymiarowe przedstawienie ewolucji karier oficerów Wojska Polskiego na tle dokonujących się współcześnie zmian przebiegu karier innych zawodów. Głównym jej zadaniem jest zbadanie czynników kształtujących karierę zawodową oficerów Wojska Polskiego na początku XXI wieku, jak również prześledzenie problemów i zagrożeń, które mogą hamować lub nawet uniemożliwiać realizację karier. Oficerowie Wojska Polskiego na początku XXI wieku stają przed nowymi wyzwaniami: powinni być nie tylko menedżerami w mundurach, ale także przywódcami dla swoich podwładnych. Jednak godzenie obu tych funkcji nie zawsze jest możliwe. Publikacja zatem ma charakter interdyscyplinarny, łączy podejście analityczno-teoretyczne oraz empiryczne. Oprócz wskazania wewnętrznych i zewnętrznych czynników kształtujących kariery przedstawiono zakres doświadczenia i wiedzy oficerów zawodowych Wojska Polskiego, zdobytych podczas pracy w międzynarodowych strukturach NATO oraz misjach wojskowych i wykorzystywanych w codziennej działalności zawodowej. Jednym z zasadniczych zagadnień badawczych było wskazanie różnicy w realizacji kariery oficerów zawodowych z okresu przed wstąpieniem Wojska Polskiego do struktur NATO a czasami współczesnymi. Oczywiście zmiany strukturalne i funkcjonalne w Wojsku Polskim na przełomie wieków bardzo wzmocniły nadzór cywilny nad Wojskiem Polskim, więc należało zbadać wpływ również tego aspektu na kariery zawodowe polskich oficerów. Podjęte w książce problemy oraz nazwanie zagrożeń w tej sferze powinny wzbogacić teorię czynników wpływających na kariery współczesnych oficerów.

 

(na podstawie Wstępu)

 • Wstęp

1. Zawód w przestrzeni społeczno-gospodarczej

 • Kontaminacja ról społecznych i zawodowych w podziale pracy
 • Teoria stratyfikacji społecznej a podział pracy
 • Zawód w wymiarze społecznym
  • Klasyfikacje zawodów
 • Prestiż zawodu
 • Profesjonalizacja w zawodach
 • Rozwój zawodowy

2. Socjologiczne ujęcia kariery

 • Konstruowanie karier zawodowych w ujęciu Zygmunta Baumana
  • Socjologiczne ujęcie problematyki kariery
  • Kariera kariery
  • Model kariery
  • Kariera czy awans społeczny
 • Modele karier i mechanizmy ich tworzenia w ujęciu Kazimierza Słomczyńskiego
 • Kariera w perspektywie interakcjonistycznej
 • Społeczno-kulturowe warunkowania karier zawodowych
  • Zewnętrzne czynniki kariery
  • Wewnętrzne czynniki kariery
  • Czynniki nieformalne w kreowaniu karier
 • Kariera jako sekwencyjność aktywności zawodowej
 • Współczesne realia realizacji karier zawodowych na niestabilnym rynku pracy
 • Typologia karier zawodowych na współczesnym rynku pracy
 • Wyzwania wobec przyszłości karier zawodowych

3. Oficerowie jako grupa społeczna Wojska Polskiego

 • Uwarunkowania karier oficerskich
 • Awanse służbowe w korpusie oficerskim
 • Geneza karier oficerskich w wojsku
  • Korpusy oficerskie za czasów Księstwa Warszawskiego
  • Rodowód historyczny karier oficerskich w czasach kapitalistycznych
  • Kariery oficerów II Rzeczypospolitej Polskiej (1918–1939)
  • Kariery oficerów w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
  • Kariery w okresie transformacji ustrojowej Polski (1989)
 • Profesjonalizacja karier oficerów Wojska Polskiego
 • Polityka kadrowa korpusu oficerskiego

4. Wykorzystane procedury i warsztat badawczy

 • Cel badań
 • Problemy badawcze i hipotezy
 • Metody i narzędzie badawcze
 • Zmienne i wskaźniki
 • Teren badań

5. Uwarunkowania biografii zawodowej oficerów Wojska Polskiego na podstawie badań własnych

 • Charakterystyka podmiotu badań
  • Społeczna i zawodowa sylwetka respondentów
 • Motywy realizacji karier oficerskich według teorii Edgara Scheina
 • Autoidentyfikacja zawodu oficera Wojska Polskiego
 • Autoidentyfikacja kariery oficera Wojska Polskiego
 • Stymulanty i destymulanty kariery zawodowej oficera Wojska Polskiego
  • Czynniki zewnętrzne kształtujące karierę zawodową
  • Czynniki wewnętrzne kształtujące karierę zawodową

6. Polityka kadrowa jako determinanta karier oficerskich

 • Ocena polityki kadrowej w Wojsku Polskim
 • Uwarunkowania społeczne wyboru i realizacji karier oficerskich
 • Procesy zagrażające karierom oficerskim
  • Procesy intrapersonalne
  • Procesy interpersonalne
  • Procesy mezostrukturalne
  • Procesy makrostrukturalne
 • Formy doskonalenia zawodowego kadr oficerskich
 • Polityka płacowa
 • Uwarunkowania rodzinne realizowanej kariery
 • Perspektywy realizacji karier zawodowych
 • Osobowość jako wyznacznik kariery zawodowej

7. Wzory karier realizowanych przez oficerów zawodowych Wojska Polskiego

 • Mobilność i rotacyjność w realizacji karier
 • Preferowane wzory karier zawodowych oficerów
 • Próba odwzorowania schematu karier zawodowych oficerów Wojska Polskiego oraz czynników na nie wpływających

Wnioski
Bibliografia
Wykaz rysunków
Wykaz tabel
Summary

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter