Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych

Jarosław Sadłocha
ISBN: 978-83-229-3460-9
Liczba stron: 224
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2015
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Książka Jarosława Sadłochy Krytyczna analiza kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych ukazuje złożoność kategorii interesu w teorii stosunków międzynarodowych. Choć interes jest kategorią abstrakcyjną, ma istotne zastosowanie analityczne w kontekście społecznym, politycznym i gospodarczym. Zbadanie percepcji interesu w ujęciu teoretycznym, podpartym studiami przypadku, przyczyniło się do dostrzeżenia relatywizmu i ciągłej dynamiki definiowania interesu oraz wskazania walorów i niedostatków badanych teorii stosunków międzynarodowych. Autor omawia klasyfikację definicji interesu, wpływ na percepcję interesu podejść obiektywnych i subiektywnych, zależności między interesami a wartościami i preferencjami, podobieństwa i różnice percepcji interesu w pozytywistycznych i postpozytywistycznych teoriach stosunków międzynarodowych oraz analityczne wykorzystanie dorobku teorii nauk społecznych i teorii stosunków międzynarodowych.

Wstęp
Rozdział 1. Współczesna interpretacja interesu w naukach społecznych

 • Definicje
  • Interesy jako potrzeby
  • Interesy jako preferencje
  • Interesy jako dążenie
  • Interesy jako wartość
 • Obiektywizm i subiektywizm kategorii interesu
  • Interesy obiektywne
  • Interesy subiektywne
 • Interes narodowy i racja stanu
  • Definicje
  • Interes państwowy, interes publiczny, strategia państwowa
  • Krytyka kategorii interesu narodowego
 • Wnioski

Rozdział 2. Percepcja kategorii interesu w realizmie i neorealizmie

 • Kategoria interesu w realizmie klasycznym
  • Edward Carr: krytyka harmonii interesów
  • Hans J. Morgenthau: interes jako dążenie do potęgi
  • Wnioski i krytyka
 • Kategoria interesu w neorealizmie i realizmie neoklasycznym
  • Kenneth Waltz: wtórność interesu narodowego
  • Robert Gilpin: interes w teorii zmiany
  • Stephen D. Krasner: statyczność interesu narodowego
  • Randall Schweller: teoria równowagi interesów
  • J. Samuel Barkin: realistyczno-konstruktywistyczny interes publiczny
 • Wnioski ogólne i krytyka

Rozdział 3. Percepcja kategorii interesu w liberalizmie i neoliberalizmie

 • Norman Angell: interesy idealisty
 • Robert O. Keohane i Joseph S. Nye: instytucjonalizm a interesy państwowe
 • Andrew Moravcsik: preferencje państw w liberalizmie międzyrządowym
 • Wnioski ogólne i krytyka

Rozdział 4. Percepcja kategorii interesu w marksizmie

 • Włodzimierz Lenin: interesy imperialistyczne a interesy klasowe
 • Immanuel Wallerstein: teoria systemu świata a interesy
 • Interesy we współczesnym marksizmie
  • David Harvey: krytyka neoliberalizmu i nowego imperializmu a pojęcie interesu
  • Gérard Duménil i Jacques Bidet: altermarksizm a interesy
 • Wnioski ogólne i krytyka

Rozdział 5. Percepcja kategorii interesu w konstruktywizmie

 • Alexander Wendt: tożsamość i interesy
 • Martha Finnemore: normy międzynarodowe a interesy państw
 • Jutta Weldes: lingwistyczne aspekty konstruowania interesu narodowego
 • Wnioski ogólne i krytyka

Rozdział 6. Percepcja interesu w kosmopolityzmie, feminizmie oraz postmodernizmie

 • Percepcja kategorii interesu w kosmopolityzmie
  • Kennedy Graham: interes planetarny
  • Wnioski ogólne i krytyka
 • Percepcja kategorii interesu w feministycznych teoriach stosunków międzynarodowych
  • Feministyczna rewizja kategorii interesów w stosunkach międzynarodowych
  • Wnioski ogólne i krytyka feminizmu
 • Percepcja interesu w nurtach postmodernistycznych
  • Richard Ashley: interesy ludzkie
  • Wnioski ogólne i krytyka

Zakończenie
Spis studiów przypadku oraz spis tabel
Summary
Bibliografia

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter