Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia. Studium socjologiczne

Piotr Pieńkowski
ISBN: 978-83-229-3444-9
Liczba stron: 208
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2014
Nakład wyczerpany
Cena: 19,00 PLN   

Współczesna rzeczywistość bezpieczeństwa narodowego to niezwykle ciekawe pole badawcze. Żyjemy w czasach pokoju, lecz jednocześnie pojawia się coraz więcej nowych zagrożeń. Przez to rodzi się konieczność analizy zarówno rzeczywistego stanu bezpieczeństwa państwa, jak i tego, jak jest ono postrzegane. W książce podjęto tę problematykę, mając na celu teoretyczny rozwój socjologii bezpieczeństwa jako nowej dziedziny badań, jak również dostarczenie opisu stanu społecznej świadomości bezpieczeństwa narodowego. Badania empiryczne o charakterze ilościowym przeprowadzono wśród mieszkańców Wrocławia, badania jakościowe ― wśród członków wrocławskich organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa narodowego. Praca może zainteresować socjologów, politologów, a także badaczy zajmujących się problematyką stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa.

Wstęp
I. Teoretyczno-metodologiczne aspekty badań nad bezpieczeństwem narodowym i jego percepcją

 • Bezpieczeństwo narodowe — podstawowe kategorie teoretyczne
 • Naród, społeczeństwo, państwo — wzajemne relacje a problem bezpieczeństwa
  • Struktura społeczna
  • Naród
  • Społeczeństwo
  • Państwo
  • Model relacji między narodem, społeczeństwem i państwem w aspekcie bezpieczeństwa narodowego
  • Społeczeństwo jako podmiot bezpieczeństwa: refleksyjność
  • Podsumowanie
 • Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa narodowego
  • Wprowadzenie
  • Socjologia a bezpieczeństwo
   • Socjologia polityki
   • Socjologia stosunków międzynarodowych
   • Socjologia wojska
   • Socjologia ryzyka
  • Podsumowanie — socjologiczny paradygmat badań nad bezpieczeństwem narodowym
 • Społeczna świadomość bezpieczeństwa narodowego
  • Wprowadzenie
  • Społeczna świadomość bezpieczeństwa narodowego jako element kultury politycznej
  • Społeczna świadomość bezpieczeństwa narodowego jako świadomość Społeczna świadomość bezpieczeństwa narodowego jako społeczna świadomość wyznawanych interesów i wartości
  • Społeczna świadomość bezpieczeństwa narodowego jako element kultury bezpieczeństwa narodowego
  • Społeczna świadomość bezpieczeństwa narodowego jako świadomość ryzyka i zagrożeń w społeczeństwie ryzyka
  • Podsumowanie
 • Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski — ramy analizy
  • Ogólny stan bezpieczeństwa narodowego Polski
  • Stosunki Polski z innymi państwami
  • Organizacje międzynarodowe a bezpieczeństwo narodowe Polski
  • Podmioty polityczne kształtujące bezpieczeństwo narodowe Polski
  • Grupy dyspozycyjne w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski
  • Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski w ujęciu sektorowym
  • Polska w międzynarodowych misjach pokojowych i stabilizacyjnych
  • Podsumowanie
 • Metodologia badań
  • Problem badawczy i cele pracy
  • Pytania i założenia badawcze
  • Konstrukcja narzędzia badawczego
   • Założenia badań ilościowych
   • Założenia badań jakościowych
   • Łączenie badań ilościowych i jakościowych
   • Technika wywiadu kwestionariuszowego
   • Technika wywiadu swobodnego ukierunkowanego
   • Zmienne i ich wskaźniki
  • Społeczność wielkomiejska Wrocławia jako przestrzeń badań
   • Charakterystyka badanej populacji
   • Dobór próby w badaniach ilościowych
   • Dobór próby w badaniach jakościowych
  • Etyka badań
  • Realizacja badań
 • Podsumowanie części teoretyczno-metodologicznej

II. Percepcja bezpieczeństwa narodowego w świetle badań własnych

 • Analiza zebranego materiału empirycznego
  • Ogólny stan bezpieczeństwa narodowego Polski
  • Stosunki Polski z innymi państwami
  • Organizacje międzynarodowe a bezpieczeństwo narodowe Polski
  • Podmioty polityczne kształtujące bezpieczeństwo narodowe Polski
  • Grupy dyspozycyjne w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego Polski
  • Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski w ujęciu sektorowym
  • Polska w międzynarodowych misjach pokojowych i stabilizacyjnych
  • Kategorie respondentów a percepcja bezpieczeństwa narodowego
  • Podsumowanie części analitycznej
 • Wnioski teoretyczno-metodologiczne

Zakończenie
Aneks 1. Kwestionariusz wywiadu do badań ilościowych
Aneks 2. Dyspozycje do wywiadu do badań jakościowych
Aneks 3. Szczegółowe dane na temat doboru próby
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter