Religia i polityka. Kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVII wieku

Gabriela Wąs, Lucyna Harc (red.)
ISBN: 978-83-229-3029-8
Liczba stron: 500
Format: B5, oprawa broszurowa
Rok wydania: 2009
Nakład wyczerpany

Podpisana ponad 300 lat temu konwencja w Altranstädt przywróciła protestantom swobody wyznaniowe, a przypadająca niedawno rocznica podpisania tego dokumentu stała się okazją do podjęcia rozważań na temat relacji między religią a polityką. Jest to tym bardziej istotne, że konwencja ta stała się jednym z symboli końca epoki krwawych wojen i prześladowań religijnych, a tym samym kamieniem milowym w procesie znoszenia ucisku sumień ludzkich z powodu odmienności wyznania. Niniejsza publikacja rozważa konwencję altransztadzką jako jedno z przełomowych wydarzeń w historii Europy na tle innych procesów i zdarzeń zachodzących w tamtym czasie.

 

Pełen tytuł publikacji: Religia i polityka: kwestie wyznaniowe i konflikty polityczne w Europie w XVIII wieku : w 300. rocznicę konwencji w Altranstädt.

 • Wstęp

Europa

 • HEINZ DUCHHARDT, Christianitas versus Europa? Przemiany w międzynarodowym prawie traktatowym XVIII wieku
 • GABRIELA WĄS, Stosunki między państwem i kościołem na wybranych przykładach europejskich w okresie nowożytnym: powstawanie kościołów terytorialnych
 • OTFRIED CZAIKA, Carolus Redivivus oder der wiederaufwachende nordische Löwe – Das Bild Karls XII. als Retter des Protestantismus in der proschwedischen Publizistik

Śląsk czasów habsburskich

 • ARNO HERZIG, Die Monokonfessionalisierung Schlesiens als politisches Programm der Habsburger vom 16. bis zum 18. Jahrhundert
 • JAN KOPIEC, Konwencja altransztadzka z 1707 roku w relacjach papieskich dyplomatów
 • ADAM PERŁAKOWSKI, Saksonia wobec konwencji w Altranstädt. Misja Kaspara Christiana von Seligmanna w Wiedniu w latach 1707–1709
 • AGNIESZKA SEIDEL-GRZESIŃSKA, Ikonografia konwencji altransztadzkiej – obraz politycznych i religijnych kontekstów traktatu we współczesnych mu dziełach sztuk plastycznych
 • LUCYNA HARC, Ocena roli i znaczenia konwencji altransztadzkiej w piśmiennictwie śląskim XVIII wieku
 • JÓZEF PATER, Kościoły pokoju i łaski przejawem tolerancji religijnej na Śląsku
 • JÓZEF SWASTEK, Konwersja Angelusa Silesiusa (Jana Schefflera) z protestantyzmu na katolicyzm
 • ANTONI KIEŁBASA, SDS, Trzebnica po wojnie trzydziestoletniej
 • BOGUMIŁA BURDA, Wpływ konwencji w Altranstädt na kształtowanie się protestanckiego szkolnictwa średniego na Dolnym Śląsku do 1740 roku
 • TOMASZ JAWORSKI, Konfesjonalizacja życia społecznego na pograniczu śląsko-łużyckim w pierwszej połowie XVIII wieku
 • KRYSTYN MATWIJOWSKI, Pietyści a Konwencja w Altranstädt
 • RENATA CZYŻ, Władza świecka i duchowna wobec książki protestanckiej w księstwie cieszyńskim

Śląsk czasów pruskich

 • PETER BAUMGART, Staat und Kirche im bikonfessionellen Schlesien zwischen Staatsräson und Aufklärung
 • JACEK DĘBICKI, Władza habsburska na Śląsku a sprawy religijne w piśmiennictwie śląskoznawczym 2. połowy XVIII i początku XIX wieku
 • LESZEK ZIĄTKOWSKI, Problem sekularyzacji życia społecznego a emancypacja Żydów w dziele J.Ch. Dohma Über Bürgerliche Verbesserung der Juden (1781)

Prusy

 • JANUSZ MAŁŁEK, Kalwini polscy i litewscy w Królewcu w początkach XVIII wieku
 • JACEK WIJACZKA, „Tolerancja podatkowa”. Żydzi w Prusach Brandenburskich w XVIII wieku
 • SŁAWOMIR KOŚCIELAK, „Dwóch jest antychrystów na ziemi, sułtan i papież”. Sprawa rektora Ernesta Augusta Bertlinga – przyczynek do dziejów polemiki religijnej w Gdańsku połowy XVIII wieku

Rzeczpospolita Polsko-Litewska

 • ALEKSANDRA SKRZYPIETZ, Jakub Sobieski na Jasnej Górze
 • BOGDAN ROK, Wielka wojna północna w pamiętnikach duszpasterzy katolickich
 • MAŁGORZATA SKWARCZYŃSKA, Niepublikowane dokumenty dotyczące wyprawy Stanisława Leszczyńskiego po koronę polską w 1733 roku
 • JACEK SZPAK, Struktura organizacyjna i społeczna zakonu paulinów w Rzeczypospolitej w czasach saskich
 • FILIP WOLAŃSKI, Bernardyni w społeczeństwie Rzeczypospolitej XVIII wieku w świetle piśmiennictwa staropolskiego
 • PIOTR BADYNA, Wychowanie obywatelskie w koncepcjach edukacyjnych pijarów i jezuitów
 • MICHAŁ ZWIERZYKOWSKI, Kwestie religijne w polityce sejmiku województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1696–1732
 • MONIKA WYSZOMIRSKA, Kon. ikt między szlachtą a duchowieństwem katolickim w Rzeczypospolitej w okresie rządów Augusta III Wettyna
 • DARIUSZ ROLNIK, „Konteksty religijne” i ich specy. ka w rzeczywistości politycznej Rzeczypospolitej czasów stanisławowskich (1764–1795)
 • ANDRZEJ STROYNOWSKI, Rola biskupów w obradach sejmów lat 1778–1786
 • DARIUSZ NAWROT, Polska wobec zakończenia wojny austriacko-tureckiej w 1790 roku. Zabiegi dyplomatyczne o umieszczenie polskiego reprezentanta w kongresie pokojowym
 • MACIEJ FORYCKI, Rzeczpospolita tolerancyjna i fanatyzm Polaków. Ewolucja poglądów Woltera na temat sytuacji wyznaniowej w Polsce XVIII wieku

Summary
Indeks nazwisk

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter