Wskazówki techniczne

PRZYGOTOWANIE MASZYNOPISU


Tekst

 1. Kompletny materiał musi zawierać wszystkie strony książki, w tym także: indeksy, streszczenia, wykaz skrótów, spis treści, tabel i ilustracji wraz z ich wydrukami lub odbitkami kserograficznymi, a także podpisy pod ilustracje.
 2. Wszystkie strony maszynopisu powinny być ponumerowane w sposób ciągły.
 3. Każdy nośnik elektroniczny (lub załącznik poczty) należy opisać – tytuł dzieła, autor, tytuł rozdziału/artykułu, nazwa pliku i jego rozszerzenie.
 4. Sposób nazwania plików elektronicznych: artykuł każdego autora trzeba zapisać w osobnym pliku. Plik powinien być nazwany czytelnie – zawierać nazwisko autora (lub jego fragment), np. kowalski.doc, nowak.doc.
 5. Teksty mogą być pakowane za pomocą odpowiednich programów (ZIP, RAR).
 6. Teksty powinny być zapisane w edytorze tekstowym PC Word (wszystkie wersje).
 7. W wypadku niestandardowego kodowania polskich znaków lub użycia w edytorze nietypowych krojów należy dołączyć pliki fontów (*.TTF) i odpowiednie tablice kodowe.
 8. Dostarczone nośniki powinny być sprawdzone programem antywirusowym i zabezpieczone przed zapisem.
 9. Nośniki elektroniczne należy dostarczać w odpowiednim opakowaniu wysyłkowym (twarde oprawy kartonowe i specjalne koperty).

Materiał ilustracyjny

 1. Ilustracje dostarczone w formie elektronicznej powinny być zapisane W ODDZIELNYM FOLDERZE, w którym należy też zawrzeć spis ilustracji z podaniem źródeł lub autorów.
 2. Wykresy należy przygotować osobno jako pliki Excela zawierające oprócz samego rysunku, również zestawienie danych w formie tabeli z opisem.
 3. Ilustracje kreskowe (diagramy, rysunki itp.) powinny być dostarczone w plikach wektorowych (AI, EPS), możliwych do edycji:
  • czcionki nie mogą być zmienione na krzywe,
  • nie należy wklejać plików JPG, TIF, PNG, BMP itp. (metodą kopiuj-wklej z internetu) do programu Adobe Illustrator i zapisywać ich jako AI lub EPS,
  • rozmiar ilustracji nie powinien przekraczać 20 x 28 cm, przy czym szerokość podstawy nie powinna być mniejsza niż 10 cm.
 4. Ilustracje rastrowe (fotografie, grafiki, skany itp.) powinny być dostarczone jako pliki JPG, TIF lub PNG bez ingerencji programów graficznych.
  • Rozdzielczość powinna być nie mniejsza niż 150 dpi, a najlepiej 300 dpi bez kompresji.
  • Rozmiar minimalny u podstawy – 10 cm. Wymiary nie powinny przekraczać 20 x 28 cm.
  • Skala szarości lub w wypadku druku kolorowego w trybie kolorów CMYK lub RGB.
  • Dobre — ostrość, kontrast, balans i nasycenie barw.
 5. Obróbka ilustracji na potrzeby artykułu:
  • Zdjęcia i grafiki powinny być pozbawione wszelkich dodanych tekstów. Jeśli zdjęcie ma być opisane, lub mają być na nim zaznaczone jakieś partie lub elementy, należy do pliku z ilustracją dołączyć wglądówkę.
  • Materiał ilustracyjny, który w procesie reprodukcji ma być kadrowany, powinien być dostarczony z wglądówką, z wyraźnie zaznaczonym kadrem.
  • Jeśli ilustracja ma być włamana w tekst główny publikacji, należy jednoznacznie określić miejsce jej umieszczenia w pliku tekstowym. 

 

Informacje niezbędne do pozyskania praw do publikacji ilustracji

 1. Fotografie – dane właściciela sfotografowanego obiektu: nazwa i adres instytucji, a w wypadku osób prywatnych numer telefonu/faksu i adres e-mail.
 2. Grafiki i starodruki – tytuł, data powstania, autor, miejsce przechowywania, numer katalogowy.
 3. Ilustracje z publikacji (książki, czasopisma itd.) – tytuł, autor, wydawnictwo oraz rok wydania lub numer czasopisma, dane dotyczące pochodzenia ilustracji zamieszczone przez wydawcę (agencję fotograficzną, instytucję, np. muzeum, nazwisko fotografa).
 4. Internet – adres strony www.
 5. Fotografie własne – nazwa i adres właściciela obiektów.
 6. Pozwolenie na publikację fotografii nie jest wymagane w wypadku obiektów wolnostojących, należy jednak podać podpis do zamieszczenia pod ilustracją. np. Pomnik F. Chopina + miejsce + data powstania.

 

Szczegółowe zasady przygotowania maszynopisu

 1. Krótkie wyróżnienia pochodzące od autora: spacja.
 2. Wyrazy obcojęzyczne: kursywa.
 3. Tytuły utworów literackich i muzycznych: kursywa.
 4. Krótsze cytaty w tekście: czcionką antykwową (prostą) w cudzysłowie; dłuższe cytaty: tekst na szerokość kolumny, mniejszą czcionką antykwową, bez cudzysłowu.
 5. Wprowadzone przez Autora wyróżnienia oraz dopowiedzenia w cytowanym tekście powinny być opatrzone adnotacją w nawiasie kwadratowym: [podkreślenie – J.K.].
 6. Przypisy i bibliografię (w przypisach inicjał imienia przed nazwiskiem, a w bibliografii po nim) zaleca się sporządzać według wytycznych zawartych w pliku do pobrania Przypisy i bibliografia.
 7. W pracach zbiorowych autorzy powinni zastosować ten sam typ numeracji i wypunktowania (arabskie/rzymskie, kropki/pauzy itp.) – zgodnie z zasadami serii lub życzeniem Redaktora serii.
 8. Jeżeli praca ma zawierać indeksy – wraz z maszynopisem należy dostarczyć tzw. ślepe indeksy (bez numerów stron). Indeks nazwisk powinien zawierać wszystkie nazwiska występujące w pracy (oprócz cytatów i bibliografii) z pełnymi imionami.

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter