Dla autorów

Jednym z istotnych elementów działalności Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego jest troska o wysoki poziom merytoryczny i edytorski publikowanych prac naukowych. Wydajemy dzieła autorów nie tylko z Wrocławia, lecz także z innych ośrodków naukowych. Gwarancją prestiżu, jaki się z tym wiąże, jest ścisła współpraca z autorami oraz redaktorami serii. Proces wydawniczy opiera się na kilku poniższych regułach. Szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące przygotowania tekstu przed dostarczeniem go do Wydawnictwa dostępne są obok: „Wskazówki techniczne” oraz „Bibliografia i przypisy”.

Co należy przygotować przed rozpoczęciem prac redakcyjnych?
- Autorzy i redaktorzy naukowi zamierzający opublikować swoje prace w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego proszeni są o dostarczenie kompletu materiałów w wersji ostatecznej oraz ich recenzji. Treści te w postaci elektronicznej należy przesłać pod adresem: sekretariat@wuwr.com.pl lub złożyć w Wydawnictwie na płycie CD/DVD.
- Oprócz tekstu publikacji przedłożonej do opracowania wydawniczego i materiału ilustracyjnego autorzy i redaktorzy naukowi przekazują streszczenia tekstów, słowa kluczowe, informacje o źródłach wykorzystanych materiałów ilustracyjnych oraz notkę o książce/tomie (krótki tekst do celów promocyjnych).

- Jeżeli w tekście przedłożonej publikacji zostały użyte specjalistyczne fonty, autorzy i redaktorzy naukowi zobowiązani są do ich przekazania wraz z kompletem wyżej wymienionych materiałów.


Kiedy niezbędny jest wydruk pracy?
Jeżeli publikacja powinna zostać wysłana przez Wydawnictwo do recenzji lub jeśli zawiera znaki nietypowe — np. w języku greckim — oprócz wersji elektronicznej tekstu należy dostarczyć jego wydruk. Wersja wydrukowana musi być zgodna z tekstem zapisanym na przekazanym nośniku.

Prawa do ilustracji
Pozyskiwanie praw autorskich koniecznych do wykorzystania materiału ilustracyjnego w publikacji odbywa się do chwili przekazania opracowanego przez redakcję tekstu do korekty autorskiej. Ilustracje, do których prawa nie zostaną pozyskane do tego czasu, będą usunięte z pracy.

Proces wydawniczy — ogólne informacje
- Proces wydawniczy rozpoczyna się po złożeniu pracy i podpisaniu umowy wydawniczej.
- Opracowanie redakcyjne, korekty wydawnicze, skład i projekty graficzne wykonuje wyłącznie Wydawnictwo.

Korekta autorska
- Po opracowaniu redakcyjnym maszynopis trafia do korekty autorskiej. Proces wydawniczy przewiduje jedną korektę autorską.
- W wypadku prac zbiorowych za odebranie i wykonanie korekty odpowiada redaktor naukowy tomu. Korekta prac zbiorowych powinna być dostarczona do Wydawnictwa przez redaktora naukowego w komplecie.
- Korektę autorską należy wykonać na podstawie plików PDF otrzymanych z Wydawnictwa według instrukcji znajdującej się w zakładce KOREKTA AUTORSKA.

- Niewykonanie korekty autorskiej oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
- Redaktorowi naukowemu przysługuje prawo do wprowadzania zmian w zakresie układu edytorskiego artykułów, które w imieniu autorów składa w Wydawnictwie do druku, wyłącznie przed ich złożeniem.

 

Szczegółowe wytyczne dla Autorów publikujących w czasopismach Wydawnictwa

Zasady przygotowywania artykułów do poszczególnych periodyków dostępne są na stronie Czasopisma Naukowe w Sieci na podstronach wydawanych czasopism, w zakładce Dla Autorów.


Pliki w formacie PDF
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego nie udostępnia plików PDF publikowanych prac poza tymi, które zamieszczane są na stronie bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) (www.wuwr.pl) zgodnie z zasadami obowiązującymi w portalu. W celu zamieszczenia artykułu lub monografii w bazie Czasopism Naukowych w Sieci (CNS) autorzy powinni skorzystać z możliwości kontaktu z portalem pod adresem: cns@wuwr.pl.
 

Kontakt

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.
Pl. Uniwersytecki 15
50-137 Wrocław
tel./faks 71 375 28 85
biuro@wuwr.com.pl
marketing@wuwr.com.pl

Zapisz się na newsletter